© Airiškas alus/Irish beer

8 Rgp

Aĩriškas alùs – airių alkoholinis gėrimas, iš daugybės rūšių pasaulyje žinomas „Guinness΄o“ vardu.
Europoje alaus tėvynė – Airija. Airiškas alus žinomas nuo neolito laikų. Graikų filosofas, gydytojas ir farmakologas Dioskoridas (I m. e. a.) aplankęs Airiją pastebėjo, kad airiams nuo blogų sulčių silpnėja raumenys ir skauda galvą. Tai rodo, jog pirmasis airiškas alus buvo prastas. Ketvirtame penktame šimtmetyje alumi susidomi bažnyčia. Vienuoliai sukuria ištisą alaus darymo technologiją. XII a. Šv. Patriko (vadinamo aludarių globėju; Šv. Patriko diena (kovo 17 d.)) abatijoje buvo įkurta viena pirmųjų „Guinness“ alaus darykla. 1670 metais įkuriama Šv. Džeimso vartų bravoras prie gynybinės Dublino sienos. 1759-aisiais trisdešimt ketverių metų aludaris Arthur Guinness (1768-1855) pagal sutartį už 45 svarus šį pastatą išsinuomojo devyniems tūkstančiams metų.
Viena geriausių ir populiariausių alaus rūšių Airijoje – sausas, kartus alus (stout), daromas remiantis tamsiu Anglijos porteriu, kurį XVIII a. importavo į Airiją. Airijos aludariai nukopijavo darybos būdą, o XIX a. pradžioje Guinness pristatė tirštesnę ir sausesnę rūšį – Extra Stout Porter – kurią vėliau pradėjo vadinti stout.
Dažniausiai alus pilamas iš statinių. Vienoje medinėje statinėje būdavo šviežias, dar besiformuojantis alus, antroje – išlaikytas. Iš pradžių į bokalą pripildavo šviežio alaus, o kai puta nusistovėdavo – užpildavo senesnio išlaikyto alaus. Tačiau 1960 m. išpopuliarėjo pasterizuotas alus, o naudojamas azotas sudarydavo tirštesnio ir daugiau putojančio alaus įvaizdį. Filtruotą ir pasterizuotą alų pilstydavo iš vienos statinės.
Dabar airiškas alus atšaldomas, taip pakeičiant jo skonį ir aromatą. Žinomiausios rūšys – statinėse brandinamas 4,4 % „Black Biddy Stout“, šokoladinis 4,2 % „Beamish Stout“, gaunamas vartojant salyklinių javų ir miežių mišinį, „Great Northern Porter“ – juodas, saldokas, degintos duonos skonio alus (porterio rūšis), „Beamish Red Ale“ – tirštas saldoko skonio, raudonos spalvos 4,5 % alus (raudono alaus rūšis), „Guinness Extra Stout“ – tamsiai rubino spalvos bei kartoko skonio nepasterizuotas 4,3 % alus, daromas iš nesalyklinių gruzdintų miežių, prisotintas apyniais, „Caffreyۥs Irish Ale“ – stiprus (4,8 %), tirštas, tamsiai rudos spalvos gėrimas, „Guinness Special Export“ – švelnaus skonio, stiprus, išlaikytas eksportinis 8 % alus, „Great Northern Porter“ – juodas, sezoninis saldokas, degintos duonos skonio alus ir kt.
Seniausia Airijos Smithwick’s alaus darykla, kurią valdo Guinness, daro švelnų, raudonos spalvos Smithwick’s (3,5 %) – geriausiai perkamą Airijos alų statinėse, taip pat Kilkenny Irish Beer (4,3 %). Klasikinį airišką alų daro Porter House – alaus darykla-alinė. Tai Porter House Plain Porter (4,3 %), Porter House Red (4,4 %), 4X Stout (5 %), Oyster Stout (4,8 %).
Vienas iš labiausiai modernizuotų alaus daryklų pasaulyje – Guinness – tapo airiško tamsaus alaus sinonimu.
Žr. Aĩrijos virtùvė, alùs (4), „Guinnessۥo“ alùs

Irish beer – Irish alcoholic drink of the many kinds of world famous ‘Guinness’ name.
European beer homeland – Ireland. Irish beer known since Neolithic times. Greek philosopher, physician and pharmacologists Dioskorid (I MEG) visited Ireland noted that the Irish blogosphere juice weakened muscles and headaches. This indicates that the first Irish beer was poor. In the fourth the fifth century, the church interested in beer. The monks created an entire brewing technology. XII century St. Patrick (known as the patron of brewers, St. Patrick’s Day (March 17)) Abbey was founded in one of the first Guinness brewery. 1670 in establishing St. James Gate Brewery Dublin to the defensive walls. 1759’s thirty-four-year-old brewer Arthur Guinness (1768-1855) under contract for 45 pounds this building rented for nine thousand years.
One of the best and most popular beer in Ireland – dry, bitter beer (stout), is derived from a dark porter in England by the eighteenth century imported into Ireland. Irish brewers copied derivation method, and the nineteenth century Guinness introduced at the beginning of denser and drier places – Extra Stout Porter – which later began to be called stout.
Most beer is poured from the building. Each was a barrel of fresh wood, have proved more beer, the second – is maintained. Initially, a glass filled to the fresh beer, and some foam to settle – infusions older aged beer. However, in 1960 pasteurized beer became popular, and nitrogen is used consisted of denser and more sparkling image of beer. Filtered and pasteurized beer bottle in one barrel.
Now, Irish beer is cooled, thus changing its flavor and aroma. The best known species – 4.4% barrel aged “Black Biddy Stout“, 4.2% chocolate “Beamish Stout“, produced by the use of cereals for malting barley and a mixture of Great Northern Porter – black, sweet, burnt bread taste of beer (Porter type), “Beamish Red Ale“ – a thick sweetish taste, red 4.5% beer (beer is red), “Guinness Extra Stout“ – a dark ruby color and bitter taste of unpasteurized beer is 4.3%, made from fried unmalted barley filled with hops, “Caffreys Irish Ale“ – strong (4.8%), thick, dark brown drink, “Guinness Special Export“ – sweet, strong, and maintain an export 8% of the beer, “Great Northern Porter“ – black, seasonal sweet, burnt bread, beer and other flavors.
Smithwick’s Ireland’s oldest brewery, which owns Guinness, has a soft, red-colored Smithwick’s (3.5%) – Ireland’s best selling beer in barrels, and Kilkenny Irish Beer (4.3%). Classic Irish beers ago Porter House – brewery-pub. This Plain Porter House Porter (4.3%), Porter House Red (4.4%), 4X Stout (5%), Oyster Stout (4.8%).
One of the most modernized breweries in the world – Guinness – Irish became synonymous with a dark beer.
See . beer, Irish cuisine, Guinness (beer)

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: