© Alaus rūšys/Beer types

8 Rgp


Alaũs rūšys dgs. – alaus klasifikacija pagal įvairius faktorius, tokius kaip spalva, skonis, stiprumas, sudėtinės dalys, gamybos būdas, kilmė ir panašiai.
Nors alus įvairiose pasaulio dalyse skirtingais būdais gaminamas jau tūkstančius metų, tačiau sistemiškas alaus klasifikavimas į rūšis laikytinas moderniu reiškiniu.
Šiuolaikinis alaus rūšių skirstymas remiasi brito Michael Jackson 1977 m. publikuotu darbu „The Worl Guide To Beer“. Tai buvo pirmasis mėginimas suklasifikuoti visas pasaulyje gaminamas alaus rūšis.
Alus paprastai klasifikuojamas įvairiai – pagal naudojamą salyklą, pagal stiprumą, pagal regioninį ir (ar) geografinį požymį ir pan. Alus kai ir visi gėrimų produktai atspindi kraštų, iš kurių kilę, gamybos ir vartojimo specifiką, todėl vienas nuo kito gali skirtis savo skoninėmis tradicijomis ir papročiais. Geografinė klasifikacija geriausiai atspindi alaus įvairovę ir leidžia susidaryti vaizdą apie pasaulinę įvairių alaus rūšių šeimą.
Alus skirstomas į rūšis atsižvelgiant į daugelį faktorių:
1. Kvapas. Alaus kvapą formuoja salyklas, apynių tipas ir stiprumas, alkoholio kiekis aluje, esteriai ir kitos aromatinės medžiagos (atsiradusius fermentacijos metu ar buvusios vandenyje).
2. Skonis. Alaus skonis priklauso nuo to, koks salyklas buvo naudojamas jam gaminti, nuo mielių bei nuo kartumo stiprumo. Alaus kartumas matuojamas pagal Internacional Bitterness Units skalę.
3. Išvaizda. Pagrindiniai alaus išvaizdoje elementai yra spalva, skaidrumas ir puta. Spalva priklauso nuo salyklo rūšies, kai kurių rūšių (pvz., vaisinių alaus rūšių) – nuo kitų priedų. Daugelis alaus rūšių yra skaidrios, tačiau kai kurios drumstos dėl aluje esančių mielių.
4. Pojūtis burnoje – daugiausiai priklauso nuo alaus tirštumo ir karbonizacijos (angliarūgštės kiekio aluje).
5. Stiprumas (alkoholio tūris).
6. Mielės. Pagal panaudotas mieles alus skirstomas į 3 pagrindinius tipus – lager, ale ir lambic. Nuo mielių porūšio priklauso alaus skonis ir kvapas, stiprumas ir saldumas (skirtingos mielių rūšys skiriasi pagal cukraus fermentavimo gebėjimus ir išgyvena skirtingose alkoholio koncentracijose). Kai kurių alaus rūšių galutinė fermentacija vyksta butelyje, jau po alaus išpilstymo.
7. Grūdai. Alus gamybos pagrindas (t.y. fermentuojamų cukrų šaltinis) yra miežių salyklas. Alaus skonis priklauso nuo salyklo spalvos (t.y. jo išdžiovinimo laipsnio ir būdo). Daugeliui alaus rūšių (pvz., vokiškoms rūšims, gaminamoms laikantis 1516 m. alaus grynumo įstatymo) jokie kiti grūdai nenaudojami. Kai kurios rūšys gaminamos iš kitokių rūšių, ir tai lemia skirtingą alaus skonį (pvz., kvietinis alus). Į pigias šviesiojo alaus rūšis dažnai dedama ryžių ir kukurūzų (tai atpigina alų ir daro jį šviesesnį).
8. Apyniai. Jie suteikia alui kartumo, suteikia ypatingą skonį ir kvapą. Alaus rūšys skiriasi naudojamų apynių rūšimis bei dedamų apynių kiekiu.
9. Vanduo. Daugelio aludarių laikomas svarbiausia alaus sudėtine dalimi. Vanduo ypač svarbus 2 alaus rūšių gamyboje – pilsner (vanduo turi būti itin minkštas) ir pale ale (į vandenį dedama gipso).
10. Kiti priedai. Į kai kurias rūšis (pvz., kriek, framboise) fermentacijos metu gali būti dedama uogų, vaisių ar žolelių. Į alų kartais dedama medaus ar kitų papildomų cukraus šaltinių. Kai kurie aludariai savo alų brandina statinėse, anksčiau naudotose burbonui arba kitiems stipriesiems alkoholiniams gėrimams brandinti.
Pagal klasifikaciją alus gali būti skanus ir neskanus, šviesus ir tamsus, tačiau bazinio alaus skirstymas grindžiamas dar gaminimo metu pagal fermentacijos pobūdį:
– viršutinės fermentacijos alus (ale);
– apatinės fermentacijos alus (lager);
– spontaniškos fermentacijos alus (lambic).
Žr. ale nkt., alùs (4)

Beer types – beer classification according to various factors, such as color, taste, strength, ingredients, production method, origin, and the like.
While the beer in different parts of the world is produced in different ways for thousands of years, but the systematic classification of types of beer to be regarded as a modern phenomenon.
Modern types of beer distribution based on the British Michael Jackson in 1977 published work “The Worl Guide To Beer“. It was the first attempt to classify all types of beer in the world.
Beer is usually classified in various ways – by the malt used, the strength, according to the regional and (or) the geographic character and so on. Beer is the drink and all the products reflect the edges of which originate in the production and consumption and agreed that each other can be varied according to taste, depending on the traditions and customs. Geographical classification best reflects the diversity of beer and give some idea of the global family of different beers.
Beer is divided into species based on several factors:
1st Smell. Brewing malt aroma shape, type and strength of the hops and alcohol content in beer, esters and other aromatic substances (resulting from the fermentation of the former or water).
2nd Taste. Beer taste depends on what kind of malt used in its manufacture, from yeast and from the strength of bitterness. Beer bitterness is measured under Internacional Bitterness Units scale.
3rd Appearance. Key elements of the appearance of beer is the color, clarity and foam. Color depends on the type of malt, some species (eg, fruit beers) – from other applications. Most beers are transparent, but some of cloudy beer in yeast.
4th Sensation in the mouth – mainly depends on the consistence of beer and carbonization (carbon dioxide content in beer).
5th Strength (alcohol volume).
6th Yeast. Under yeast used in beer is divided into three main types – lager, ale and Lambic. Since yeast subspecies belong to the beer taste and smell, the strength and sweetness (with different yeast species vary according to sugar fermentation capacity and experiencing different concentrations of alcohol). Some beers are the final fermentation in the bottle, after bottle of beer.
7th Cereals. Beer production basis (ie, fermentable sugar source) is barley malt. Brewing malt flavor depends on the color (ie, the degree and method of drying). Many types of beer (like the German species, produced in accordance with the 1516 beer purity law), no other grains are used. Some types are made from other species, and this leads to a different flavor of beer (eg, wheat beer). The cheap light beer is often added to rice and corn (which is cheaper beer and make it brighter).
8th Hops. They give beer bitterness, gives a special flavor and aroma. Tap different types of hops used and incorporated the hop content.
9th Water. Most brewers of beer is considered the most important component. Water is particularly important in the manufacture two kinds of beer – Pilsner (water must be very soft) and the pale ale (the water is added to the gypsum).
10th Other accessories. In some species (eg, Kriek, Framboise) during the fermentation can be made of berries, fruits or herbs. The beer is sometimes added extra honey or other sugar sources. Some of their beer brewers mature casks previously used for other House of Bourbon, or stronger alcoholic beverages matured.
According to the classification of beer to be tasty and tasteless, light and dark, but the basic distinction is based on the beer still under production during fermentation type:
– Top-fermented beer (ale);
– Bottom-fermenting beer (lager);
– Spontaneous fermentation beer (Lambic).
See . ale, beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: