© Alaus techninis reglamentas/Beer technical regulation

8 Rgp

Alaũs tèchninis reglameñtas – alaus apibrėžties, gamybos ir prekinio pateikimo bendrieji reikalavimai, privalomi visoms Lietuvos Respublikos įmonėms, užsiimančioms alaus gamyba, įvežimu, importu bei pardavimu, tačiau taikant abipusio pripažinimo principą alus, įvežtas iš Europos Bendrijos valstybės narės ar iš Europos ekonominės erdvės valstybės, ar Turkijos gali būti be apribojimų teikiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis pagamintas Europos Bendrijos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Turkijoje teisėtais būdais ir jį leidžiama parduoti toje valstybėje.
Šis reglamentas netaikomas nealkoholiniam alui, kurio etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 0,5 tūrio proc., ir namų gamybos alui, skirtam individualiam vartojimui.
Alaus gamyboje naudojamos žaliavos bei medžiagos: pagrindinės žaliavos (grūdų (miežių, kviečių ir kitų javų) salyklas, vanduo, apynių produktai (presuotieji apyniai, apynių granulės ir apynių milteliai, apynių milteliai su didesniu lupulio kiekiu, apynių ekstraktas, apynių produktų mišinys, apynių eterinis aliejus), izomerizuoti apynių produktai (izomerizuotas apynių ekstraktas, izomerizuoti apynių milteliai), apynių natūralios kvapiosios medžiagos), alaus mielės (Ascomycetes klasės, Sachoromycetaceas šeimos, žemutinio rūgimo (Saccharomyces carlsbergensis) mielės, viršutinio rūgimo (Saccharomyces cerevisiae) mielės), nesalyklinės žaliavos (grūdinės (grūdinės žaliavos be išankstinio sudaiginimo, ryžių, kukurūzų, žirnių ir kitos kruopos, grūdų krakmolas arba grūdų krakmolo sirupai) ir cukrinės (įvairių rūšių cukrūs, negrūdinio krakmolo arba inulino sirupas, natūralus medus)), netradicinės žemės ūkio kilmės žaliavos, pagalbinės technologinio proceso medžiagos (skaidrinimo medžiagos, adsorbentai, stabilizatoriai, fermentai, filtravimo priedai ir kitos medžiagos). Anglies dioksidas, naudojamas alaus gamybos pusgaminių ir alaus transportavimui technologiniais vamzdynais bei išpilstymui gabenamąją tarą, šiame reglamente priskiriamas medžiagoms. Gali būti naudojamos tik Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų leidžiamos pagalbinės technologinio proceso medžiagos. Alaus gamyboje naudojami iš trečiųjų šalių įvežami fermentai turi būti registruoti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Gaminant alų, leidžiama naudoti maisto priedus, atitinkančius Lietuvos higienos normas „Leidžiami vartoti maisto priedai“ („Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos”), „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“. Iš trečiųjų šalių importuojami maisto priedai turi būti registruojami Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Gamybos technologijos ir procesai. Alus gaminamas laikantis reglamento nuostatų, įmonėje patvirtintų technologinių instrukcijų ir receptūrų, taip pat maisto higienos reikalavimų. Gaminant ir tvarkant alų, taikytini šie procesai: žaliavų ir medžiagų gavimas, priėmimas ir saugojimas, salyklo ir grūdinių žaliavų malimas, poliravimas ar kitoks apdorojimas, geriamojo vandens paruošimas, mentalo paruošimas, sumaišant sumaltą salyklą arba salyklą ir žaliavas, su vandeniu nusistovėjimo arba pavirinimo būdu ir atliekant mentalo baltymų ir krakmolo hidrolizę, pridedant ar nepridedant fermentų, mentalo filtravimas, misos paruošimas (misos virimas su apynių produktais, misos skaidrinimas sedimentacijos, separavimo arba apdorojimo hidrociklone būdais, misos atšaldymas iki fermentavimo temperatūros, misos aeravimas, fermentų pridėjimas į atvėsintą misą), gamybinių alaus mielių paruošimas ir laikymas, alaus misos fermentavimas mielėmis, mielių atskyrimas iš sufermentuotos misos, alaus pusgaminio nokinimas, išlaikant jauną alų izobarinėmis sąlygomis sandariai uždarytose talpose nustatytą laiką būdingoms juslinėms savybėms pasiekti ir prisotinti natūraliai susidarančiu anglies dvideginiu, alaus pusgaminio skaidrinimas ir stabilizavimas (šaldant alaus pusgaminį iki minusinės temperatūros, naudojant vieną ar daugiau skaidrinimo medžiagų ir adsorbentų, alaus pusgaminio apdorojimas adsorbentais baltymų stabilizavimui, alaus pusgaminio separavimas ir (arba) filtravimas pridedant inertiško filtravimo priedo arba be jo, pridėjimas į alaus pusgaminį specialiai paruošto geriamojo vandens, kiti žaliavų, naudojamų tik specialios technologijos alaus gamybai, apdorojimo procesai, virš alaus pusgaminio esančios erdvės užpildymas anglies dioksidu arba inertinėmis dujomis (argonu, azotu) ar dujų mišiniu, apsaugančiomis nuo sąlyčio su atmosferos deguonimi, alaus pusgaminio gazavimas papildomai prisotinant alų anglies dioksido, alaus pasterizavimas arba specialus (sterilus) filtravimas biologiniam pastovumui padidinti, skirtingų pavadinimų alaus pusgaminių maišymas iki arba po filtracijos, alaus pilstymas į prekinę tarą izobarinėmis sąlygomis, slėgiui sukurti panaudojant anglies dvideginį arba inertines dujas, ir sandarus taros uždarymas, išpilstyto į tarą alaus ženklinimas ir apipavidalinimas, alaus laikymas iki pardavimo, alaus gabenimas.
Gamybos technologijų ir procesų reikalavimai. Alaus gamybos ir tvarkymo kiekvieno proceso parametrus, naudojamą įrangą, kontrolės ir valdymo procesus nustato įmonė pagal savo gaminamo alaus rūšis, gaminamą kiekį ir kitus ypatumus, tačiau visi alaus gamybos ir tvarkymo procesai turi būti atliekami taip, kad būtų garantuotas produkto nekenksmingumas vartotojų sveikatai, o naudojamos žaliavos, medžiagos ir pagamintas alus atitiktų šio reglamento ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei taikomų normatyvinių dokumentų nuostatas.
Kiekviena įmonė privalo turėti alaus gamybos ir tvarkymo instrukcijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Technologinės instrukcijos rengiamos, tvirtinamos ir registruojamos pagal Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisykles, jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato kitaip.
Pagal patvirtintas technologines ir tvarkymo instrukcijas įmonės atsakingi asmenys žurnaluose ir (arba) kitose nustatytose formose daro įrašus apie žaliavų ir medžiagų priėmimą bei išdavimą, alaus gamybos ir tvarkymo procesų vykdymo eigą: nurodomi procesų parametrai, panaudoti žaliavų, medžiagų bei alaus gamybos pusgaminių ir nustatyto proceso pabaigoje gauto produkto kiekiai, kiti reikiami duomenys.
Alus ir jo gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos higienos normos „Maisto higiena” reikalavimų. Alaus ir jo gamybai naudojamų žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti Lietuvos higienos normos „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos” bei Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytųjų leidžiamų dydžių.
Gaminant alų, salyklo turi būti ne mažiau kaip 70 proc. bendrojo sausųjų medžiagų kiekio. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip 30 proc. nesalyklinių žaliavų, iš jų – ne daugiau kaip trečdalį (10 proc. nuo bendrojo sausųjų medžiagų kiekio) nesalyklinių cukrinių žaliavų.
Gaminant alų, salyklo turi būti ne mažiau kaip 60 proc. bendrojo sausųjų medžiagų kiekio. Tik šio alaus gamybai leidžiama naudoti netradicines žemės ūkio kilmės žaliavas.
Gaminant kaimišką alų, leidžiama pridėti ne daugiau kaip 10 proc. grūdų krakmolo sirupų, gautų fermentavimo būdu ir/ar nesalyklinių cukrinių žaliavų nuo bendrojo salyklo kiekio.
Apynių granulės, apynių milteliai, kiti malti apynių produktai ir apynių ekstraktai gali būti naudojami alui gaminti, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus: apynių granulės, apynių milteliai, kiti malti apynių produktai ir apynių ekstraktai pagaminti vien tik iš apynių, apynių ekstraktai suteikia misai tas pačias skonio, aromato bei karčiąsias medžiagas kaip ir apyniai, jų dedama į misą tik prieš virimą ar virimo metu.
Izomerizuotų apynių produktų ir/ar apynių eterinio aliejaus, ir/ar apynių natūralių kvapiųjų medžiagų galima pridėti į alaus pusgaminį.
Jeigu fermentavimo arba nokinimo metu naudojami fermentų preparatai, fermentai turi būti inaktyvuojami, leistinu būdu (pvz., termiškai) apdorojant alaus pusgaminį.
Ruošiant geriamąjį vandenį arba koreguojant misos pH leidžiama naudoti technologinėse instrukcijose nurodytą reikiamą pieno rūgšties, kalcio sulfato ir/ar kalcio chlorido kiekį.
Alaus misai dažyti leidžiama naudoti tik karamelės dažus (E 150 a-d). Kvapiųjų medžiagų galima pridėti tik į specialios technologijos alų, išskyrus kvietinį alų, laikantis „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“. Leidžiama naudoti tik natūralias ir identiškas natūralioms kvapiąsias medžiagas.
Į misą leidžiama pridėti salyklų ekstraktų, grūdų krakmolo sirupų, gautų fermentavimo būdu, nesalyklinių cukrinių žaliavų (gali būti naudojamos ir kitos žaliavos). Misa gali būti apdorojama fermentų preparatais bei nuskaidrinančiomis medžiagomis, išskyrus kaimišką alų.
Į misą mielių rūgimui paskatinti leidžiama pridėti ne daugiau kaip 20 mg/hl cinko druskų (išreikštų cinko jonų kiekiu). Misą leidžiama aeruoti tik filtruotu oru arba deguonimi (E 948). Gaminant kaimišką alų netaikomi kai kurie reglamento punktuose nurodyti technologijos procesai.
Leidžiama į alaus pusgaminius pridėti ne daugiau kaip 25 tūrio proc. specialiai paruošto geriamojo vandens. Toks vanduo turi būti: jei reikia, suminkštintas, deaeruotas, atšaldytas iki nedidesnės kaip 5 °C temperatūros, jei reikia, gazuotas anglies dvideginiu, biologiniais rodikliais atitinkantis alaus gamybos reikalavimus.
Alui nuskaidrinti gali būti naudojamos tik tokios medžiagos, kurios veikia mechaniškai ar absorbcijos būdu ir kurios po to gali būti pašalinamos, neliekant jokių arba liekant aluje tik tokioms liekanoms, kurios nesukelia pavojaus vartotojų sveikatai ir nepakeičia alaus skonio ir kvapo.
Alaus pusgaminį draudžiama saldinti, dėti kitų priedų ir/ar apdoroti kitais reglamente nenustatytais būdais. Draudžiama maišyti skirtingų kategorijų alų. Alus, kurio kokybės rodiklių atitikimas teisės aktų reikalavimams patvirtinamas atestuotos laboratorijos išduotu kokybės dokumentu, pilstomas į stiklinius ir polietilentereftalato (PET) butelius, metalinius indelius, statines ir kitokią tarą. Alaus tara sandariai uždaroma.
Tara ir jos uždarymui naudojami kamščiai turi būti pagaminti iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leidžiamų medžiagų, atitinkančių Lietuvos higienos normos „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu” reikalavimus.
Alus gabenamas ir sandėliuojamas apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio, Sandėlio patalpos turi būti vėdinamos, jų oro santykinis drėgnumas turi neviršyti 85 proc. Alų sandėliuojant, gabenant ir realizuojant būtina laikytis specifinių laikymo sąlygų, jeigu jos nustatytos alaus norminiuose dokumentuose.
Viešojo maitinimo įmonėse pilstomas alus statinėse laikomas bei pateikiamas vartotojams naudojant anglies dvideginio ar inertinių dujų spaudimą. Viešojo maitinimo įmonėms draudžiama į gamintojo taroje išfasuotą alų pridėti vandens, etilo alkoholio ir (arba) kitų priedų, taip pat maišyti skirtingų pavadinimų alų.
Gamintojui prašant, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, gaminant specialios rūšies alų ar moksliniams tyrimams skirtą alų, gali būti padarytos šiame reglamente nustatytų reikalavimų išimtys.
Alaus kokybės rodikliai. Kiekvienam konkretaus pavadinimo alui turi būti parengta receptūra, kurią tvirtina įmonės vadovas. Receptūroje turi būti nurodyti alaus jusliniai ir fizikiniai bei cheminiai rodikliai: sausųjų medžiagų kiekis pradinėje misoje (pradinis ekstraktas), masės proc., faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc., spalva, EBC vnt., pH vertė arba rūgštingumas, cm3 1M NaOH tirpalo 100 cm3 alaus, anglies dioksido kiekis buteliuose (g/dm3), tinkamumo vartoti terminas.
Gali būti nurodomi ir kiti reikiami (kontroliuojami) fizikiniai bei cheminiai rodikliai (pvz., kartumo, diacetilo bei kt.). Anglies dioksido kiekis nustatomas tik į butelius ir metalinius indelius išpilstytame aluje. Anglies dioksido aluje turi būti ne mažiau kaip 3,0 g/dm3 arba 20 °C temperatūroje anglies dioksido perteklinis slėgis buteliuose turi viršyti 90 kPa.
Alaus kokybės rodikliams nustatyti taikomi Lietuvoje įteisinti metodai. Ginčo atveju rezultatai tikrinami akredituotose laboratorijose, viršesniais laikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įteisinti metodai.
Alaus fizikinių ir cheminių rodiklių nuokrypos nuo receptūroje nurodytų neturi viršyti: faktinės etilo alkoholio koncentracijos (tūrio proc.): ± 0,5 – alui, kuriame etilo alkoholio koncentracija neviršija 5,5 tūrio proc., ± 1,0 – alui, kuriame etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 5,5 tūrio proc., sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje (masės proc.): kaimiškam alui ± 0,5, kitam alui ± 0,3, spalvos (EBC vnt.): kaimiškam alui, tamsiajam alui – ± 5, kitam alui – ± 3.
Nuokrypos turi būti taikomos nepažeidžiant tyrimų metodų, naudojamų nustatant nurodytus rodiklius, nuokrypų. Didžiausios leidžiamos neigiamos pripylimo paklaidos nuo nominaliosios butelio talpos: butelio tūriui esant nuo 200 cm3 iki 300 cm3 – 9 cm3, butelio tūriui esant didesniam kaip 300 cm3 iki 500 cm3 – 3 proc., butelio tūriui esant didesniam kaip 500 cm3 iki 1000 cm3 – 15 cm3, butelio tūriui esant didesniam kaip 1000 cm3 iki 10000 cm3 – 1,5 proc. Statinės pripildomos alaus ne mažiau kaip 99,5 proc. jų talpos.
Alaus mikrobinis užterštumas turi atitikti Lietuvos higienos normos „Maisto žaliavos ir produktai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis” reikalavimus.
Prekinis pateikimas. Vartotojams skirto alaus ženklinimas, prekinis pateikimas ir reklamavimas turi atitikti nuostatas. Alų galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jis atitinka reglamento, receptūros ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. Alus, parduodamas žmonėms vartoti ir priskirtas vienai iš alaus rūšių, turi atitikti tai rūšiai nustatytus reikalavimus. Jeigu gėrimas gaminamas iš alui gaminti naudojamų žaliavų, taikant alaus gamybos procesus, tačiau neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jis negali būti apibūdinamas alaus kategorijų pavadinimais.
Alus ženklinamas pagal Lietuvos higienos normos „Maisto produktų ženklinimas“, Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, kitų teisės aktų, reglamentuojančių alkoholinių gėrimų ženklinimą bei šio reglamento reikalavimus. Ženklinant alų pateikiama privalomoji ir kita informacija.
Alaus etiketėje ar kitu būdu pateikiamame apibūdinime turi būti ši privalomoji informacija: alaus kategorija, alaus grynasis kiekis, litrais, centilitrais arba mililitrais, faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc., dešimtosiomis dalimis po kablelio, sudedamųjų dalių (ingredientų) sąrašas ir jų kiekis, Europos Sąjungoje sisteigusio gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimas ar firmos vardas ir adresas. Lietuvoje pagaminto alaus nurodomas ir konkretus gamintojas, jei alus supakuotas (išpilstytas) kitoje įmonėje, nurodoma ir pakavimo (išpilstymo) įmonė, alaus kilmės šalis: nurodoma tik tuo atveju, jei nepateikus šios informacijos vartotojas būtų suklaidintas dėl tikrosios alaus kilmės šalies, minimalus tinkamumo vartoti terminas. Nurodomas taip: „Geriausias iki XXX“, kai datoje rašoma diena, „Geriausias iki XX pabaigos“ – kitais atvejais. Šalia šių žodžių (vietoje XXX ar XX) užrašoma data arba duodama nuoroda į tai, kurioje pakuotės vietoje ji yra, specialios laikymo sąlygos, jeigu jos nustatytos alaus norminiame dokumente, alaus partija: gali būti nenurodoma tais atvejais, kai tinkamumo vartoti terminas nurodomas nekoduota data (bent jau diena ir mėnuo) ir ji pateikiama tokia seka: diena, mėnuo, metai.
Privaloma informacija nurodoma valstybine kalba. Valstybine kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją. Nevalstybine kalba, tačiau lotynišku šriftu gali būti nurodoma specialiai tam alui suteiktas pavadinimas (vardas), kuris yra to produkto bendrojo pavadinimo dalis, sudedamųjų dalių sąraše, jeigu alus filtruotas, nenurodomos mielės.
Jeigu sudėtiniame alaus pavadinime (pvz., „Ventos alus“) yra žodis „alus“ ir jis atitinka apibrėžtam alui keliamus reikalavimus, produkto kategorijos ženklinime nurodyti nebūtina. Jei pavadinime nurodoma „kvietinis alus“, nurodyti alaus kategoriją (specialios technologijos alus) neprivaloma.
Alaus apibūdinimą etiketėje ar kitu būdu ant prekinės taros pateikiamoje informacijoje galima papildyti kita informacija su sąlyga, kad toji informacija neklaidins asmenų, kuriems ji skirta. Draudžiama naudoti nuorodą į aukštos kokybės alų („Ekstra“, „Premium“, „Eksport“ ir pan.), nesant tam pagrindo.
Informacija turi būti pateikiama: ant prekinės taros visa kartu tame pačiame matymo plote, aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais ženklais, pakankamai dideliais, kad gerai išsiskirtų iš fono, kuriame jie atspausdinti, ir aiškiai skirtųsi nuo kitos rašytinės ar vaizdinės informacijos. Alaus kategoriją nurodančių raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
Etiketėse nurodoma tik faktinė etilo alkoholio koncentracija. Ženklinime po skaičiaus, nurodančio faktinę etilo alkoholio koncentraciją, rašoma frazė „tūrio proc.“ arba „tūrio %“, o prieš skaičių gali būti rašoma „faktinė alkoholio koncentracija“ arba „faktinė alkoholio konc.“, arba „alk.“. Visa informacija apie alkoholio koncentraciją pateikiama ne mažesnėmis kaip 3 mm raidėmis ir skaičiais. Nurodyta informacija arba jos dalis gali būti pakartota viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.
Alaus, kurio kilmė – trečiosios šalys (ne Europos Sąjungos valstybės), ženklinime gali būti vartojama trečiosios šalies, kurioje alus buvo pagamintas, oficialioji kalba su sąlyga, kad minima informacija yra pateikiama ir lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktų nuostatas.
Alaus, kurio kilmė – Europos Sąjungos valstybės ir kuris yra skirtas įvežimui į Lietuvos Respubliką, etiketėse ar kitame prekiniame apibūdinime minima informacija, pateikta kuria nors Europos Sąjungos oficialiąja kalba, turi būti pakartota lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktų nuostatas.
Kai parduodamo alaus prekinė tara (pvz., buteliai) sudedama į nepermatomą pakuotę, ji turi būti paženklinta laikantis reglamento nuostatų ir papildomai turi būti nurodyta prekinės taros vienetų skaičius pakuotėje. Jei reikia, ant jos nurodomi įspėjamieji užrašai ir (arba) vaizdiniai ženklai.
Kai alaus prekinį pateikimą papildo bendrovės prekiniai ženklai (firmos vardas ar prekės ženklas), tokiuose ženkluose negali būti jokių žodžių, skiemenų, ženklų ar iliustracijų, kurie galėtų būti neaiškūs asmenims, kuriems jie skirti, ar juos suklaidinti.
Alaus gamintojai, importuotojai, įvežėjai bei pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamo, importuojamo, įvežamo ir parduodamo alaus prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus, išskyrus išlygas. Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ir realizuojama alaus siunta privalo turėti alaus atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos laboratorijos. Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu.
Alaus importuotojai kiekvienai importuojamai ir realizuojamai alaus siuntai turi turėti užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo) išduotus alaus atitiktį patvirtinančius dokumentus, kuriuose taip pat privalo būti pateikiami ir deklaruojami kokybės bei nekenksmingumo rodikliai.
Alaus įvežėjai kiekvienai įvežtai ir realizuojamai alaus siuntai turi turėti užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių alus buvo įsigytas, išduotus atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Kompetentingai institucijai pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie alaus gamybos technologiją ir procesus, alaus gamyboje panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę.
Atitiktį patvirtinantieji dokumentai turi būti įforminti pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus, patvirtintus Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, išduodami bei tvarkomi pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, patvirtint Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, reikalavimus. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Beer technical regulation – definition of beer production and sales presentation of the general conditions required of all Lithuanian companies engaged in the beer production, importation, import and sale, but through the mutual recognition of the principle of beer, imported from the European Community Member States or the European Economic Area states, or Turkey may be without the restrictions placed on the market in the Republic of Lithuania, where he made the European Community Member States or the European Economic Area country or in Turkey by lawful means, and it can be sold in the country.
This regulation does not apply to beer with an alcoholic strength not exceeding 0.5 percent by volume. And homemade beer, intended for individual use.
Beer production of raw materials and materials: the main raw material (grain (barley, wheat and other cereals), malt, water, hops products (molded hop, hop hop pellets and powder, hop powder with higher amounts lupulus, hop extract, hop a mixture of hops essential oil), isomerized hop products (isomerized hop extract, isomerized hop powder), natural flavoring hops), brewer’s yeast (Ascomycetes class Sachoromycetaceas family, the lower fermentation (Saccharomyces carlsbergensis) yeast fermentation of the upper (Saccharomyces cerevisiae) yeast), unmalted raw materials (cereals (cereals, raw material, without prior germination, rice, corn, peas and other grains, corn starch or grain starch syrup) and sugar (sugars, grain starches and inulin syrup, natural honey)), non-traditional agricultural raw materials, auxiliary process materials (clarification materials, adsorbents, stabilizers, enzymes, filtration accessories, and other materials). Carbon dioxide is used in brewing beer, and preparations for transport by pipeline and technological transportation filling containers, the Regulation of the material. It may only be used in the Ministry of Health entitled authorities for the auxiliary process materials. Used in the manufacture of beer imported from third countries enzymes must be registered in the Ministry of Health procedures.
The production of beer, food additives permitted in line with Lithuanian hygiene norms “are permitted for use in food additives“ (“Permitted use of additives. Are permitted to use the flavoring and fragrance raw material production“), permitted use of food additives. Specific sweeteners, dyes and other additives the purity factor. Imported from third countries of food additives must be registered with the Ministry of Health procedures.
Production technologies and processes. Beer is made in accordance with the provisions of the Regulation, approved the establishment of technological instructions and recipes, as well as food hygiene. The production and processing of beer to be applied to these processes: raw materials and receiving, receiving and storage, malt and raw grain grinding, polishing or other treatment of drinking water preparation, preparation mash by mixing ground malt or malt and raw material with water by settling or cooking mash and the protein and starch hydrolysis, the addition or without addition of enzymes, mash filtration, wort preparation (boiling wort with hops products must clarification by sedimentation, separation or processing hidrociklone ways chilling wort prior to fermentation temperature, wort aeration, adding enzymes to the cooled mash) of industrial brewing yeast handling and storage, beer wort fermenting yeast, yeast separation from fermented wort, beer, the ripening of semi-finished product, while maintaining a young beer in sealed containers under the conditions set time specific to the sensory characteristics of the reach and saturate the carbon dioxide naturally occurring, semi-finished beer clarification and stabilization (chilling the beer to the semi-finished product minus the temperature of one or more clarification materials and adsorbents, adsorbent treatment of semi-finished beer to stabilize the protein, separating and semi-finished beer (or) adding inert filtration, filtration of the additive or not, adding to the semi-finished beer specially prepared drinking water and other raw materials used only in special technology of beer production, processing procedures, the beer over the semi-complete space of carbon dioxide or inert gas (argon, nitrogen) or a mixture of gas-protected from contact with atmospheric oxygen, aerating the beer semi making the main course beer in addition to carbon dioxide in beer pasteurization or special (sterile) filtration, biological stability of the increase in different types of semi-finished mixing beer before or after the filtration, beer pouring into marketable container conditions, using a pressure of carbon dioxide or inert gas, and tight closure of containers, packaged in containers of beer labeling and design, beer holding up the sale, transportation of beer.
Production technologies and processes claims. Beer production and processing of each process parameters, equipment used for the control and management processes within their company provides beer type, quantity produced, and other features, but all the beer production and management processes must be conducted so as to guarantee the harmlessness of the product to consumers health and the raw materials, materials and beer produced in compliance with this regulation and other Lithuanian Republic of the legislation in force and applicable provisions of the normative documents.
Each company must have a beer production and handling instructions approved by the head or an authorized person. Technological instructions drawn up, certified and registered under the Food Production Technology training manuals, certification and registration rules, if the Lithuanian government or an institution authorized otherwise.
Accordance with the approved instructions for the management of technological and company responsible persons, and journals (or) other prescribed form to make the entry of raw materials and the adoption of the issue of beer production and handling processes in the implementation process: specify the process parameters used for raw materials and brewing process of the preparations and obtained at the end of the quantities and other relevant data.
Beer and its production of raw materials and supplies must be managed in accordance with the Lithuanian Hygiene Standard “Food hygiene“ requirements. Beer and its production of raw materials and materials contaminated by chemical pollutants can not exceed the Lithuanian Hygiene Standard “Food“. The maximum permitted pollution and pesticide residues and European Union legislation that prescribed allowable levels.
The production of beer, malt must be at least 70 percent. total solids content. Allowed no more than 30 percent. unmalted raw materials from them – no more than a third (10 per cent. the total solids content) unmalted raw sugar.
The production of beer, malt must be at least 60 percent. total solids content. Only the production of beer is authorized to use non-traditional agricultural raw materials.
The production of rural beer, the addition of no more than 10 percent. cereal starch syrups produced by fermentation and / or unmalted raw sugar from the total quantity of malt.
Hop pellets hops powder, other products are ground hops and hop extracts may be used in the manufacture of beer, if they meet the following requirements: hop pellets, hop powder and other products of ground hops and hop extracts produced only a hop, hop extracts must provide the same taste, aroma and bitter materials like hops, they are added to the must just before cooking or during cooking.
Isomerized hop products and / or hop essential oil, and / or natural flavoring hops may be added to the semi-finished beer.
If the fermentation or ripening the use of enzymes, enzymes must be inactivated by the acceptable way (eg, heat) treatment of semi-finished beer.
Preparation of drinking water or by adjusting the pH must allow the use of technological instructions for the appropriate lactic acid, calcium sulfate and / or calcium chloride.
Beer must be used only for coloring paints caramel (E 150 AD). Flavour can be added only to the specific technology of beer, wheat beer, except in accordance with the “permitted use of food additives“. Permitted use of flavorings and flavoring manufacturing inputs. Permitted use only natural and nature-identical flavorings.
The mash, the addition of malt extract, corn starch, syrups, obtained by fermentation of sugar unmalted raw material (which may be used and other materials). Must be treated with enzymes and other than rural beer.
In fermentation, yeast must encourage the addition of no more than 20 mg / hl zinc salts (expressed as zinc ion content). Aerated mash allowed only filtered air or oxygen (E 948). The production of rural beers are exempted from certain points of the technology regulation processes.
Allow beer to the semi-add no more than 25 percent by volume. specially prepared drinking water. This water must be: if necessary, softened, cooled to not higher than 5 ° C, if necessary, aerated carbon dioxide, biological indicators corresponding to the brewing requirements.
For beer clarification can only be used in such materials, which operate mechanically or by absorption, and which can then be removed, or no remained any remaining beer only those residues that do not endanger the health of consumers and does not change the beer’s taste and smell.
Beer semi-finished product not sweetened, and other additives to make and / or treated by other means not specified in the Regulation. Prohibited the mixing of different categories of beer. Beer is a quality indicator compliance with legislative requirements issued by approved laboratories certified quality paper, poured into glass and polyethylene terephthalate (PET) bottles, metal bottles, barrels and other containers. Beer containers tightly closed.
Container and its closure plugs used to be derived from the Lithuanian Ministry of Health authorized materials meeting the Lithuanian hygiene norms “Materials and articles in contact with food“ requirements.
Beer is transported and stored protected from direct sunlight and cold. Storage rooms must be ventilated to the air relative humidity should not exceed 85 percent. Beer storage, transportation and disposal must meet specific storage conditions, if the beer in regulatory documents.
Catering establishments draft beer barrels as well as the consumers using carbon dioxide or inert gas pressure. Catering companies is prohibited by the manufacturer of beer container blocks the addition of water, ethyl alcohol and (or) other additives, as well as the mixing of different types of beer.
Request of the manufacturer, in some cases, such as the manufacture of beer or a special type of research for the beer can be made in this Regulation shall be exempted from the requirement.
Beer Quality Indicators. For each of the specific name of beer, the recipe must be prepared, approved by the head of the company. Formulas must be the beer sensory and physical and chemical characteristics: solids content of the original wort (initial extract), weight percent. An actual alcoholic strength by volume., Color, EBC units., PH, or acidity, cm3 of 1M NaOH 100 cm3 of beer, bottles of carbon dioxide (g/dm3) shelf.
You may be required by other (control), physical and chemical characteristics (eg, bitterness, and diacetyl, etc.). The carbon dioxide content is determined exclusively on the bottles and metal bottles bottling beer. Carbon dioxide in beer shall not be less than 3.0 g/dm3 or 20 ° C. Carbon dioxide and the excess pressure in the bottle must not exceed 90 kPa.
Beer Quality indicators used to identify methods for validation of Lithuania. In case of dispute the results verified by an accredited laboratory as overriding the Lithuanian legislation validated methods.
Beer physical and chemical indicators of deviations from the formulas must not exceed the following: the actual concentration of ethyl alcohol (by volume).: ± 0.5 – beer with an alcoholic strength not exceeding 5.5 percent by volume., ± 1.0 – beer containing ethyl alcohol concentration higher than 5.5 percent by volume., dry matter content of the original wort (weight per cent.) for home beer ± 0.5, ± 0.3 for another beer, color (EBC units.) for home beer, dark beer – ± 5, another beer – ± third.
Tolerances must be applied without prejudice to the research methods used in determining the characteristics of the tolerances. The maximum permissible negative tolerance from the nominal filling capacity of the bottle: a bottle of fluid from a 200 cm3 and 300 cm3 – 9 cm3 volume of the bottle with more than 300 cm3 and 500 cm3 – 3 percent., A bottle of fluid at pressures greater than 500 cm3 to 1000 cm3 – 15 cm3 volume of the bottle with more than 1000 cm3 to 10,000 cm3 – 1.5 percent. Barrels filled with beer at less than 99.5 percent. their capacity.
Beer microbial contamination to meet the Lithuanian hygiene norms “of food and raw products“. The maximum permissible level of microbial contamination requirements.
The sales presentation. Consumers for beer labeling and advertising of the sales presentation must comply with the provisions. The beer can be held for sale and sell to the consumer, if it complies with regulation, formulation and other Lithuanian Republic of existing legislation and normative documents. Beer is sold for human consumption, and classified into one of the beers, a category must meet the requirements. If the drink is made from raw materials used in the manufacture of beer through the brewing process, but not the requirements of this regulation, it can not be characterized by the beer category names.
Lithuanian beer is labeled according to the hygiene standards of “food labeling“, the Republic of Lithuania for items (goods) the marking of prices and rules, the laws governing the labeling of alcoholic beverages, and this regulation. The labeling of the binding of beer and other information.
Beer label or otherwise provided by this statement should be mandatory information: the beer category, the net quantity of beer, liters, milliliters, or centilitres actual alcoholic strength by volume., Tenths of components (ingredients) and a list of their content, European Union sisteigusio manufacturer, packer or seller’s name or firm name and address. Lithuania produced beer and specify a particular manufacturer, where the beer is packaged (bottled) in another company, and the packing (filling) the company, beer country: the only event of the absence of this information, the consumer is misled as to the true origin of beer, a minimum shelf period. Enter the following: “The best to XXX“ when the date includes the date reads, “Best before end of XX“ – in other cases. In addition to these words (instead of XX or XXX), dated, or given an indication of where it is on the packaging, special storage conditions, where they established a regulatory document, beer, beer party: there may be no indication where the shelf-life date indicated uncoded (at least for the day and month) and it contains the following sequence: day, month, year.
Required information in the official language. The official language of the information required to comply with the manufacturer (original version) information. Non-state language, but Latin script may be specified specifically for beer given name (first name), which is the common name of the product, the ingredients list, where beer is filtered, yeast is not specified.
If a composite of beer in the name (for example, “Venta beer“) is the word “beer“ and it complies with the requirements defined in beer, the product category label is optional. If the title of the “wheat beer, the beer category (special technology beer) is optional.
Beer description on the label or otherwise on a commercial container, the information can be supplemented by further information on the condition that the information is likely to mislead the persons to whom it is addressed. Prohibited the use of a reference to high-quality beer (“Extra“, “Premium“, “Export“ and so on.) without a reason.
The information must include the following: on all marketable container with the same visual field, in clear, legible and indelible characters, big enough to stand out well from the background in which they are printed and clearly distinct from all other written or pictorial information. Beer category indicating the height of the letters must be no less than 3 mm.
The labels indicate only an actual alcoholic strength. The label after a number indicating the actual alcohol concentration, the phrase reads “vol.“ Or “vol%“ and the number may be followed by “actual alcoholic strength ‘or’ actual alcohol conc.“ Or “alk.“. All information on alcohol provided at no less than 3 mm in letters and numbers. The said information or part thereof may be repeated one or more official EU languages.
Beer, whose origin – third parties (non-European Union countries), the label can be used in a third country where the beer was produced, the official language, provided that the information is given in the Lithuanian language in Lithuania under the existing law.
Beer, whose origin – European Union countries and is intended for importation into the Republic of Lithuania, labels or any other brand mentioned in the description of the information contained in any of the European Union’s official language, must be repeated in Lithuanian language in Lithuania under the existing law.
When the beer commercial container (eg bottles) compounded into an opaque container must be labeled in accordance with the provisions of the Regulation and in addition must be referred to the number of units of merchantable container in the package. If necessary, they indicated on warnings and (or) signboards.
When beer sales presentation complements the company’s brands (the company name or trademark), those signs can not be any words, syllables, signs or illustrations which could be unclear to persons to whom they are addressed, or mislead them.
Brewers, importers and sellers įvežėjai must ensure that they manufactured, imported, and imported beer brand presentation consistent with the requirements of this regulation, except for reservations. Each of the Republic of Lithuanian beer is made and sold beer in the consignment must be evidence of compliance issued by the State Food and Veterinary Office approved laboratory. Laboratories with the issue of compliance with the alcohol proof list approved by the State Food and Veterinary Office of the Director the order.
Beer Importers and disposed of each imported consignment of beer to a foreign institution recognized by the competent bodies (laboratories, other institutions or alcohol products manufacturer) issued in compliance with the evidence of beer, which must also be declared and the quality and safety of performance.
Beer carriers each imported batch of beer, marketed to a foreign state entities from which the beer was bought, issued in conformity with the evidence.
The competent authority requests, to provide information about brewing technology and processes used in the manufacture of beer and raw material composition, quality and origin.
Compliance with supporting documents must be placed on alcohol products in conformity with the evidence requirements as approved by State Food and Veterinary Office of the Director Order, issued and managed by alcohol products in compliance with the evidence of the regulations for the sale, storage and transportation of alcohol products approved by the State Food and Veterinary director of the Order of the requirements. Operators who fail to comply with this regulation, the responsibility of the Republic of Lithuania according to the laws.

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: