© Kaimiškas alus/Rustic beer

8 Rgp

Káimiškas alùs (kitaip – namìnis alùs) – vietiniuose kaimuose (kaimo daryklose, namuose) daromas nefiltruotas alkoholinis gėrimas iš miežių salyklo, virinto vandens ir apynių produktų, fermentuojant neskaidrintą (specialiai neatskyrus baltymų) alaus misą alaus mielėmis. Tai naminės aludarystės tradicija.
Daug kur naminis alus buvo daromas vienuolynuose, dvaruose, kaimuose. Pavyzdžiui, Belgijoje pirmoji vienuolyno darykla (Rochefort), paslaptingiausia, mažiausiai žinoma Trappist vienuolynų alaus darytoja, vartoja savo žemėse auginamus miežius bei apynius, gyvuoja nuo 1595 m.
Kaimiškas alus daromas pagal senas alaus tradicijas. Baltijos valstybių rugių ir kadagių alus panašus į šiaurės suomių sahti ar kitą gaivų kaimišką alų. Be stipresnio porterio, daromas ant dugno besifermentuojantis alus, į kurį kartais dedami priedai, pavyzdžiui, žirniai.
Rusijoje naminio alaus darymo tradicija – maistingas, namie rauginamas mažai alkoholio turintis rugių alus, vadinamas gira. Kartais gira pagardinama vaisių ar uogų sultimis (pvz., mėlynių). Rytinėje Rusijos dalyje (Magadane) daroma rusiška gira: drumstas, kaimiškas rugių alus be apynių kartais pagardinamas citrina. Vasarą šis gaivus gėrimas pardavinėjamas gatvėse nefiltruotas, tiesiai iš cisternų.
Velse ir Anglijoje (Didžioji Britanija) naminis šviesus alus (apie 4,1 %) pilstomas į statines. Pagal senąsias aludarystės tradicijas alus statinėse pristatomas arklių traukiamais vežimais.
Škotijoje, kur nemažai naminių (kaimo) alaus daryklų (pvz., Harviestoun, Felinfoel), nuo Viktorijos laikų tebenaudojami malkomis kūrenami atviri variniai katilai, kai kur buvusiuose dvaruose alus fermentuojamas ąžuoliniuose induose. Belgijoje, Ardėnuose, kaimo sodyboje įsikūrusi Achouffe darykla vartoja savo šaltinių vandenį.
Naujosios Zelandijos Westland įmonės, pakeitusios pavadinimą į Monteith, aludariai išsaugojo atvirus alaus fermentavimosi indus, anglimi kūrenamus katilus bei tradicinį alaus brandinimo statinėse būdą. Pirmoji šalies namudinė alaus darykla (Shakespeare) daro švelnų salyklinį, kartų, šviesiai auksinį, stiprų, apynių alų.
Viena keisčiausių šeimyninių daryklų yra Šveicarijoje, kur pagal seną tradiciją alus pradedamas daryti esant mėnulio pilnačiai. Šis būdas pagrįstas tuo, kad mėnulio trauka veikia žemę ir sukelia tam tikrus biologinius pokyčius. Tai Locher darykla, kurios produkciją sudaro auksinis, dvejopo stiprumo (4,8 % ir 5,2 %) Vollmond (pilnatis), tamsus lager Hexen Bräu (5,4 %).
Viena iš seniausių daryklų (Aass) Norvegijoje buvo įsteigta 1834 m. Dramene, Suomijoje – 1819 m. (Sinebrychoff), Vokietijoje – 1679 m. (Eichbaum). Belgijoje seniausia darykla gyvuoja nuo 1820 m. (De Troch), kur daromas retas ir rūgštus, oranžinės spalvos vaisių bei saldus vyšnių (5,5 %) alus, o nedidelėje, tradicinėje, fermoje įsikūrusioje Girardin darykloje darant vaisių lambic vartojami savo kviečiai. Nyderlanduose seniausios daryklos (Brand) istorija siekia XIV a.
Danijoje dažniausiai gamindavo viršuje besifermentuojantį kvietinį alų, o vienoje iš namudinių alaus daryklų – Apollo – daromas nefiltruotas, apačioje besifermentuojantis alus. Nyderlanduose didelė namudinė darykla (Oudaen) garsėja savo kviečių alumi, o viena iš nuostabiausių namudinių alaus daryklų pasaulyje (t’IJ), pasipuošusi vėjo malūnu, daranti dvi vienuolynų alaus rūšis. Istorinė namudinė darykla (Pinkus Müller), įsikūrusi Mansteryje (Vokietija), veikia nuo 1816 m., o garsiausia Čekijos namudinė alaus darykla (U Fleku) pasaulyje nuo 1499 m. daro prieskoninį tamsų alų (5,5 %). Geriausiai žinomų namudinių alaus daryklų (Brasseurs ir Frog & Rosbif) asortimentas Prancūzijoje – nepasterizuotas, salyklinis ir gintarinis, šviesus ir rudos spalvos (Brasseurs), drumstas, vaisių, kvietinis blanche, kartus (Inseine), tamsus (Dark de Triomphe) ir kiti.
Viena didžiausių namudinių alaus daryklų Šveicarijoje – Back und Brau, kurioje skrudinamas salyklas, daromas šviežias, nefiltruotas, naminis lager bei kartus alus. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsikūrusios namudinės Kalifornijos alaus daryklos North Coast asortimentas – Scrimshaw Pilsner (4,5 %), Blue Star Wheat (4,8 %), stipraus sodraus skonio Old Rasputin Russian Imperial Stout.
Namudinėse Australijos alaus daryklose su užeigomis (pvz., Port Dock, Redback, Rifle Brigade, Sail and Anchor, Scharer’s) populiariausios alaus rūšys – auksinis (Lighthouse Ale, 3,9 %), tirštas (Black Diamond Bitter, 4,9 %; Old Fashioned Bitter, 5,3 %; Burragarang Bock, 6,4 %), stiprus (Old Preacher, 6 %), kvietinis (Redback Original, 4,8 %, Platman’s, 5 %), skrudintos duonos skonio (Iron Bark Dark, 5,3 %), kartus (Seven Seas Real Ale, 4,6 %), kavos prieskonį turintis (Brass Monkey Stout, 6 %), tirštas ir stiprus (Ironbrew, 7 %).
Afrikos žemyne namudinė aludarystė gyvuoja per amžius: daromas stiprus, drumstas naminis alus iš vietinių grūdų ar kukurūzų, pardavinėjamas turguose. Tai tirštas ir tamsus, žymiai maistingesnis už europietišką alkoholinis gėrimas, tačiau suvartoti jį reikia per dvi tris dienas. Kontinente ypač populiarus sorgų alus, pardavinėjamas baruose, pakelės užeigose.
Tradicinės šeimyninės alaus daryklos: Škotijoje – Maclay’s, Anglijoje – Batham, Everard, Gales, Harveys, Holt, King & Barnes, J.W. Lees, McMullen, Wadworth, Wells, Velse – Brains, Bullmastiff, Airijoje – Murphy’s, Danijoje – Harboe, Švedijoje – Abro, Islandijoje – Egill, Belgijoje – Bosteels, De Smedt, Martens (viena iš didžiausių, vis dar šeimyninė nuo 1758 m. belgų darykla), Roman, Vokietijoje – Diebels, Fürstenberg, Austrijoje – Hubertus, Keller Bräu, Ottakringer, Čekijoje – Bernard, Lobkowicz, Prancūzijoje – Duyck, Gayant, Japonijoje – Moku Moku, Doppo, Gotenba Kohgen.
Žr. alùs (4)

Rustic beer (or home-brew) – in local villages (rural breweries in the house) made unfiltered liquor made from barley malt, hops and water boiled products, the fermentation of non-transparent (especially separation of protein) of beer mash brewing yeast. This is a domestic brewery tradition.
Many home where beer is made in monasteries, palaces and villages. For example, the first monastery brewery in Belgium (Rochefort), the least known monastery trappist beer maker, is taking their lands cultivated barley and hops, has existed since 1595.
Rustic beer made under the old brewing tradition. Baltic rye and juniper beer is similar to the northern Finnish Sahti rural or other fresh beer. In addition to a stronger Porter, made beer, which is sometimes added accessories such as peas.
Russia, home-brewing tradition – nutritious, low-alcohol fermentation at home with a rye beer called kvass. Sometimes kvass seasoned fruit or fruit juice (eg, blue). The eastern part of Russia (Magadan) is a Russian kvass: cloudy, rustic rye beer without hops sometimes seasoned with lemon. In summer, this refreshing drink is sold on the streets unfiltered, straight from the tank.
Wales and England (Great Britain) domestic light beer (about 4.1%) is poured into barrels. Under the old tradition of beer brewery barrels delivered to a horse-drawn carriages.
In Scotland, where a number of domestic (rural) breweries (such as Harviestoun, Felinfoel) from the Victorian era continue to be a wood-fired open copper boilers, where the former manor oak fermented beer containers. Belgium, Ardenne, farmstead brewery located Achouffe use their water sources.
New Zealand Westland company, which replaced the name of the Monteith, beer brewers kept open fermentation containers, coal fired boilers and brewing traditional cask aging method. The first country cottage brewer (Shakespeare) has a mild malt, fold, light gold, fast, hop beer.
One of the strange family breweries in Switzerland, where according to the old tradition of beer shall be a full moon over the moon. This method is based on the fact that the lunar pull of the earth and is caused by certain biological changes. This Locher Brewery, which consists of gold output, dual-strength (4.8% and 5.2%) Vollmond (full moon), a dark lager Hexen Bräu (5.4%).
One of the oldest breweries (Aass) in Norway was established in 1834 Drammen, Finland – 1819 (Sinebrychoff), Germany – 1679 in (Eichbaum). Belgium’s oldest brewery has existed since 1820, (De some), which is rare and sour, orange, and sweet cherry fruit (5.5%) beer, and a small, traditional, farm winery located in Girardi Fruit Lambic by making use of its wheat. Netherlands oldest brewery (Brand) back to the fourteenth century
Denmark generally produce more wheat beer, and one on home breweries – Apollo – are unfiltered beer. The Netherlands, a large cottage brewery (Oudaen) is famous for its wheat beers, and one of the most beautiful on home brewery in the world (t’IJ), adorned with windmills, making the two types of beer in the monasteries. Historic cottage brewery (Pinkus Muller), based Mansteryje (Germany), operating since 1816, but the most famous Czech brewery cottage (U Fleku) in the world since 1499 Avocado makes a dark beer (5.5%). Outwork the best-known breweries (Brasseur and Frog & rosbif) range in France – unpasteurized, and amber malt, and light brown in color (Brasseur), cloudy, fruit, wheat blanche times (Inseine), dark (Dark de Triomphe) and other .
One of the largest brewery in Switzerland on home – Back und Brau, a roasted malt, made of fresh, filtered, and occasionally homemade lager beer. United States of America, based in California cottage brewery’s North Coast Range – Scrimshaw Pilsner (4.5%), Blue Star Wheat (4.8%), a strong rich taste of Old Rasputin Russian Imperial Stout.
Household Australian breweries with tavernas (eg, Port Dock, Redback, Rifle Brigade, the Sail and Anchor, Scharer’s) most popular beers – Golden (Lighthouse Ale, 3.9%), dense (Black Diamond Bitter, 4.9%; Old Fashioned Bitter, 5.3%; Burragarang Bock, 6.4%), severe (Old Preacher, 6%), wheat (Redback Original, 4.8% Platman’s, 5%), roasted meat flavors (Dark Iron Bark , 5.3%), bitter (Seven Seas Real Ale, 4.6%), with a tinge of coffee (Brass Monkey Stout, 6%), thick and strong (Ironbrew, 7%).
African continent cottage brewery has existed for centuries: have a strong, cloudy homemade beer from the local grain or corn, is sold at markets. It is dense and dark, much more nutritious than a European alcoholic beverage, but it should be consumed within two to three days. Particularly popular on the continent of sorghum beer sold in bars, roadhouses.
Traditional family-owned brewery: Scotland – Maclay’s, England – Batham, Everard, Gales, Harvey, Holt, King & Barnes, JW Lees, McMullen, Wadworth, Wells, Wales – Brains, Bullmastiff, Ireland – Murphy’s, Denmark – Harboe, Sweden – ABRO, Iceland – Egill, Belgium – Bosteels, De Smedt, Martin (one of the largest, still family since 1758 Belgian brewery), Roman Germany – Diebels, Fürstenberg, Austria – Hubert Keller Bräu, Ottakringer, Czech Republic – Bernard, Lobkowicz, France – Duyck, Gayant, Japan – moku moku, doppio, Gotenba Kohgen.
See . beer

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: