© Kavamalė/Coffee-mill

8 Rgp

Kavãmalė (1) – kavos malūnėlis.
Nuo XVII a. pabaigos šeimininkėms diena prasidėdavo maloniu kavamalės ūžimu, kuris būdavo apvainikuojamas nuotaiką keliančiu maltos kavos aromatu. Dabar daugumai kavos mėgėjų kavamalės garsai pasikeitę, kadangi dažniausiai naudojamos elektrinės kavamalės. Vis dėlto senosios kavamalės, pagamintos is medžio, žalvario, skardos, ir šiandien dar naudojamos.
Viena svarbiausių sąlygų, kurios reikia laikytis, yra ta, kad malama kava negali per daug sušilti. Jeigu taip atsitinka, aromato eterinės medžiagos atsiskiria ir išgaruoja. Kad to nebūtų, dideliuose pramoniniuose įrengimuose malimo mechanizmas yra aušinamas. Senelių kavamalės su senamadiška rankena ir girgždančiais mažais stalčiukais būtent ir pasižymi tinkamu tempu, kuris būtinas, kad neišgaruotų aromatas. Gaila, tačiau senosios kavamalės tapo beveik muziejinėmis retenybėmis.
Skiriama:
1. Rankinė kavamalė, turinti medinį arba metalinį korpusą, kuriame yra rankenėle sukamos girnos ir įtaisas, reguliuojantis pupelių malimo smulkumą. Korpuso apačioje yra dėžutė, į kurią byra sumalta kava.
2. Elektrinė kavamalė, susidedanti iš plastikinio korpuso, padalytą į du skyrius; viename iš jų yra elektros variklis, kitame – taurė (bunkeris) pupelėms, o jos dugne – pritvirtintas antgalis.
Geriausia kavamale malti kavos pupeles prieš pat verdant. Dėl to išlieka jos aromatas ir skonio savybės.
Elektrinių kavamalių yra su peiliukais arba girnelėmis bei su kavos rupumo reguliatoriumi. Gaminama ir į kavos aparatus montuojamų modelių.
Kavamalės su peiliukais nėra populiarios. Kavos rupumą lemia malimo trukmė. Jų yra dvejopų. Vienų įjungimo mygtukas nuspaustas laikomas ranka; kavos rupumas pasirenkamas bet kuriuo momentu: kavos rupumas stebimas per skaidrų dangtelį.
Su rupumo reguliatoriumi kavamalių peiliukų konstrukcija primena malūnėlio girneles. Sudėtinga kavamalių automatika leidžia pasirinkti 14 kavos rupumo lygių. Kavamalė neišsijungia, kol nesumala pupelių, o jos išjungti nebaigus malti nepatariama. Ji pupeles sumala labai tolygiai. Su rupumo reguliatoriumi kavamalės yra talpesnės – telpa iki 300 g pupelių.
Kavamalėse su girnelėmis įrengtas reguliatorius malamos kavos rupumui reguliuoti. Kavamalės įjungimo mygtukas dažnai būna ant dangtelio arba jo visai nėra – kavamalė dirba automatiškai, uždengus dangtelį. Dangtelis būna plastikinis, su sriegeliais, kad geriau užsifiksuotų.
Kavamalėse su talpos reguliatoriumi dažnai būna įrengtas automatinis laikmatis, kuris rodo, keliems puodeliams sumalta kavos. Kavos pupeles sumala labai tolygiai.
Įmontuojamosios: kavamalė būna įrengta espreso kavos aparate. Įberiama pupelių į didelę talpyklą, nustatomas laikmatis ir užprogramuojama, keliems puodeliams norima sumalti. Kavamalės veikimas – visiškai automatizuotas. Pakanka nuspausti mygtuką, ir pupelės jau sumaltos.
Kavamale galima malti ne tik kavos pupeles, bet ir kruopas bei prieskonius. Kitiems produktams malti gamintojai dažnai prie kavamalės įdeda specialių priedų. Vienas jų – maišiklis, kuris susmulkina ledą, paruošia blynų tešlą, kūdikių maistelį. Maišikliu galima išplakti skysčius ir susmulkintus sultingus vaisius. Kitas priedas – mažas malūnėlis – greitai sumala žalumynus ir riešutus.
Elektrinės kavamalės masė apie 1 kg; naudojamoji galia 100-150 W.
Žr. malìmas (1)

Coffee-mill – coffee grinder.
From the seventeenth century end hosts for the day began with a pleasant coffee machines occupied. Now, many coffee lovers coffee machines sounds changed as often used in electric coffee machines. However, the old coffee machines, made of wood, brass, tin, and still in use today.
One of the main conditions to be observed is that the coffee is ground not too warm. If this happens, the ethereal aroma of matter are separated and evaporated. In order to avoid the large industrial plants are cooled by a grinding mechanism. Grandparents coffee machines with old-fashioned pen and small dispenser and it has a good pace, which requires that the aroma of boiling dry. It is a pity, but an old coffee-mills have become almost muziejinėmis rarities.
Dedicated to:
1st Hand coffee mill with a wooden or metal casing, which is a rotating knob Machinery and device that regulates the fineness of grinding beans. Bottom of the frame is a box into which flowing ground coffee.
2nd Electric coffee mill, consisting of a plastic hull, divided into two sections, one of which is an electric motor, the other – Cup (bunker), beans, and the bottom – mounted socket.
The best coffee machines grind coffee beans before cooking. As a result, they remain aroma and flavor characteristics.
Electric coffee machines are the blades with coffee and grit control. Production and coffee machines for fitting models.
Coffee machines with blades is not popular. Coffee leads grit grinding time. There are two kinds. Some power button is pressed by hand as coffee-grit is selected at any given moment: coffee grit observed through the transparent cover.
With grit controller coffee mill grinder blade design recalls the kneecap. Difficult automation coffee machines allow you to choose 14 coffee grit levels. Coffee machines switched off until nesumala beans, but they turn off the completion of ground is not recommended. She beans will be ground very smooth. The grit is the capacity controller coffee machines – up to 300 g of beans.
Coffe-mills records equipped with adjustable grinding coffee grit control. Coffee machines are often the power button on the cap or no – is automatic coffee mill, cap. The lid is plastic, with sriegeliais to better locks.
Coffe-mills with adjustable volume are often equipped with an automatic timer that shows how many cups of coffee ground. Coffee beans will be ground very smooth.
Built: coffee mill is equipped with an espresso coffee apparatus. Place beans into a large cache, set the timer and is programmed, the desired number of cups flour. Coffee mill operation – fully automatic. Enough to push the button, and the beans are already ground.
Coffee machines can not only grind coffee beans, but meal and spices. Other products manufacturers grind coffee machines are often attached to special additives. One of them – agitator, who chopped ice, prepare the pancake batter, baby food. Mix liquids can beat up and cut juicy fruit. Another attachment – a small mill – quick greens and nuts will be ground.
Electric coffee machines on the mass of 1 kg, the use-power 100-150 W.
See . milling

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: