© Kavinė/Cafe

8 Rgp

Kavìnė (2) – patalpa ar atskiras pastatas, kur geriama kava, arbata ir kiti gėrimai, užkandžiaujama. Tai maitinimo įstaiga.
Kavos namai tapo intelektualinių mainų centrais, paplito visoje Europoje.
XII a. kava „persikėlė“ į kitą Raudonosios jūros krantą. Nuo tada ir prasidėjo jos pergalingas žygis per visą pasaulį. Greitai kavą ėmė auginti Mekos ir Medinos regionuose, o iki XV a. jos auginimas jau buvo išplitęs iki Persijos, Egipto, Turkijos ir Šiaurės Afrikos. 1554 m. Konstantinopolyje buvo atidaryti pirmieji kavos gėrimo namai. Juos greitai imta kritikuoti kaip nedorovingus. Juos kaltino net tokia nuodėme, kaip žmonių atitolinimas nuo religijos.
XVII-XVIII a. kavinės (kavos namai) klestėjo daugelyje didžiųjų Europos miestų ir buvo svarbūs to meto politikos, prekybos, literatūros centrai. Paprotys gerti kavą į Europą atėjo iš arabų šalių (greičiausiai iš Etiopijos).
Veneciją pirmosios kavos siuntos pasiekė 1630 m. Tai buvo laikotarpis, kai Europoje atsirado ir kiti du puikūs karšti gėrimai: karštas šokoladas, atgabentas ispanų iš Amerikos į Ispaniją 1528 metais, ir arbata, kuri pirmąkart Europoje buvo parduota 1528 metais.
Pirmoji itališka kavinė įsikūrė Venecijoje tik 1720 metais. Savininkas Florianas Franciskonis įkūrė ją įžymiojoje šv. Marko aikštėje ir pavadino savo vardu.
Iš pradžių kavą pardavinėjo limonado prekiautojai, ir buvo tikima, kad kava pasižymi gydomosiomis savybėmis. Romos dvasininkija popiežiaus Klemenso VIII-ojo prašė uždrausti kavą, vadinamą “velnio gėrimu”, tačiau popiežius taip mėgo kavą, kad davė jai savo palaiminimą.
Kavos gėrimo populiarumas siejamas ir su moters diskriminavimu. Iš pradžių jos neturėjo teisės įeiti į kavos namus, juose rinkdavosi tik vyrai. 1674 metais moterys paskelbė peticiją, kurioje skundėsi, kad kavos namai išvilioja vyrus iš namų ir kad kavos gėrimas jiems sukelia impotenciją. Vyrai su tuo nesutiko, tačiau po truputį kavos namuose savo vietą išsikovojo ir moterys.
Anglijoje išpopuliarėję kavos namai tapo madinga džentelmenų susitikimo vieta verslo deryboms ir sandoriams. Lloido kavos namai (Lloid’s Coffee House) buvo pirmieji kavos namai, atvėrę duris Londono mieste 1652 metais ir tapę krovinių draudimo centru. Daug smuklių ir viešbučių pasekė šia mada, pertvarkydami vieną iš savo viešų kambarių kavos gėrimui, nors Karolis II net buvo uždraudęs savo valdiniams viešai mėgautis kava.
1683 metais vien Londone jau buvo apie 3000 kavos namų. Kavinę (pranc. café) pirmą kartą atidarė Paryžiuje 1669 metais Turkijos ambasadorius, pristatydamas ją kaip lengvo maisto, gėrimų bei neformalių susitikimų vietą. Paryžiaus kavinė pelnė didelį populiarumą: tarp lankytojų buvo tokie garsūs filosofai ir rašytojai, kaip Volteras, Žanas Žakas Ruso. Kitose Paryžiaus kavinėse, įsikūrusiose vėliau, mėgo lankytis tokios garsenybės, kaip Viktoras Hugo, Teofilis Gotjė.
Vokietijoje pirmieji kavos namai buvo atidaryti 1677 m. Hamburge. 1888 m. Brandenburge alaus suvartojimas sumažėjo 60 proc. Tai atsitiko todėl, kad kava buvo geriama ir rytais, kad prablaškytų miegą, ir sočiai papietavus bei vakarieniaujant malonioje draugų kompanijoje.
Austrijoje pirmoji kavinė buvo įkurta Vienoje apie 1683 metus po mūšio su turkais. Kava to meto Osmanų imperijoje (Turkijoje) buvo labai paplitusi, ypač tarp kilmingųjų, todėl turkų armijai vadovaujantys karvedžiai su savimi gabenosi nemaža kavos. Po mūšio tarp kitų vertingų trofėjų austrai rado ir kavos pupelių atsargas.
Mūšyje dalyvavęs ir vertingų paslaugų armijai suteikęs lenkų kilmės prekiautojas Kolčinskis suvokė tikrąją turkiškų trofėjų vertę ir įkūrė pirmąją kavinę Vienoje.
XVIII a. Javos saloje kavą ėmė auginti danai, o Karibų jūros regione – prancūzai. Prancūzams priklausė sėklos nuosavybės teisė, tačiau brazilų šnipas, suviliojęs Prancūzų Gvianos gubernatoriaus žmoną, įdavusią jam kavos sėklų, iš kurių ėmė kurtis Brazilijos kavos industrija.
Dabar kava pripažinta ir vertinama visame pasaulyje. Kiekviena šalis turi savo kavos namų variantą, ir kavos gėrimas vis dar vienija žmones, besišnekučiuojančius malonioje aplinkoje.
Kavinėje nereikalingos staltiesės, bet kartais naudojami spalvoti užtiesalai. Lankytojo užsakymas patiekiamas ant padėklo. Padėklas serviruojamas taip, kad lankytojui būtų patogu pasiimti įrankius bei kitas serviruotės dalis, priešais lankytoją dedamas šiek tiek įstrižai.
Prancūzijoje kavinėse susirenkama pasišnekučiuoti, užkąsti, išgerti kavos ar arbatos, ar kokio gėrimo, pasigardžiuoti pyragaičiais. Čia kavinės veikia visą parą, ir vietų netrūksta tiek viduje, tiek lauko kavinėje (jei tik leidžia oro sąlygos).
Italijoje kavinių visur – ir miesto centre, ir apylinkėse. Į jas einama pasikalbėti, išgerti arbatos, kavos, aperityvo ar ko nors stipresnio, suvalgyti pyragėlio. Kavinėse staliukai maži, sustatyti vienas prie kito, tad valgantiems sunku išlaikyti privatumą. Pagal tradiciją jose galima sėdėti kiek tinkama.
Kavinių (kafenion) Graikijoje labai daug, daugiausia miesto centre ir aplinkui. Staliukai jose mažiukai, dažnai sustatyti visai vienas prie kito. Tiek miestuose, tiek provincijoje kavinės atdaros visą laiką.
Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje lauko kavinių (kavárna) nėra daug, bet patalpose daug. Jose parduodami gėrimai, tešlainiai, lengvi užkandžiai.
Vidurio ir Rytų Europoje (Slovėnijoje, Kroatijoje, Makedonijoje, Bosnijoje, Serbijoje) kavinių daug visoje turistinėje pakrantėje, vykstant į pietus (pasiūloma daug stiprių gėrimų ir užkandžių). Vengrijoje daugybė kavinių. Eszpresszo – geriausia vieta išgerti kavos ir suvalgyti pyragaitį bet kuriuo metu. Kvietimas į kavinę – būdingas vengrų bendravimas ir dalijimasis paskutinėmis naujienomis.
Žr. maitìnimo įmonė

Café – room or a separate building, where drinking coffee, tea and other beverages, snacks eaten. This is a catering facility.
Coffee houses became centers for intellectual exchange, spread throughout Europe.
XII century coffee “moved“ to another Red Sea coast. Since then, and began its triumphant march throughout the world. Quickly began to grow coffee Mecca and Medina areas and up to the fifteenth century its cultivation was spread to Persia, Egypt, Turkey and North Africa. 1554 Constantinople was to open the first coffee house drinks. They quickly started to criticize as immoral. They complained that even the sin of human alienation from religion.
Seventeenth and eighteenth centuries Café (coffee house) thrived in many major European cities and at that time was an important political, commercial and literary centers. The custom of drinking coffee to Europe come from Arab countries (probably from Ethiopia).
Venice of the first batch of coffee has reached 1630. It was a time when Europe and appeared in two other great hot drinks, hot chocolate, brought to America by the Spanish in Spain in 1528, and tea, which was first sold in Europe in 1528.
The first Italian cafe located in Venice in 1720 only. Owner Florian Franciskonis founded by the famous St. Mark’s Square, and called his name.
Initially, coffee sold lemonade vendors and was believed to have curative properties of coffee. Clergy of the Roman Pope Clement VIII to ban the adjournment requested by coffee, known as the “devil’s drink“, but the pope is fond of coffee, that he gave her his blessing.
Coffee’s popularity and is associated with discrimination against women. Initially, they had no right to enter into a coffee house, they came only for men. Women in 1674 published a petition which complained that the coffee house makes men go out of the house and drink coffee that they cause impotence. Men did not agree with that, but after a little coffee house in its place and won by women.
Coffee houses became popular in England became fashionable gentlemen’s meeting place for business negotiations and transactions. Lloido Coffee House (Coffee House Lloid’s) was the first coffee house opened its doors in London in 1652 and became the center of cargo insurance. Many pubs and hotels have followed the fashion, rearranging one of its public rooms for drinking coffee, even though Charles II had banned its subordinate public to enjoy the coffee.
1683 year in London alone was about 3,000 coffee houses. Café (French café) was first opened in Paris in 1669, Turkey’s ambassador, presenting it as a light food, drinks and informal meeting place. Paris cafe has earned great popularity among the visitors were so well-known philosophers and writers as Voltaire, Jean Jacques Rousseau. In other Paris restaurants and cafes, situated at a later date, he loved visiting celebrities such as Victor Hugo, Theophilus Gotje.
Germany, the first coffee house was opened in 1677, Hamburg. 1888, Brandenburg, beer consumption dropped by 60 percent. This happened because the coffee was drunk and in the morning, to dispel sleep and a nourishing meal, and dinner can be a pleasant stay with friends.
Austria was the first cafe was founded in about 1683 years after the battle with the Turks. Coffee at that time the Ottoman Empire (Turkey) has been very popular, especially among the nobility, the Turkish army officers to the military commander himself gabenosi a number of coffee. After the battle, among other valuable trophies, the Austrians were found and coffee supplies.
Participated in the Battle of valuable services and the army provided the Polish-born trader Kolchinsky realized the true value of the trophies from the Turkish and founded the first café in Vienna.
Century Java island began to grow coffee for the Danes and the Caribbean region – in France. The Frenchman held the seed of ownership, but the Brazilian spy seduced Guiana French governor’s wife, which gave him the coffee seeds, which began to develop the Brazilian coffee industry.
Now coffee is acknowledged and appreciated worldwide. Each country has its own version of a coffee house and drink coffee still brings together people who are talking in a pleasant atmosphere.
Café tablecloths unnecessary, but sometimes used to color cloth. Visitor order served on a tray. The substrate is placed so that visitors would be convenient to pick up the gear and the other part of the table screen in front of the visitor is placed somewhat obliquely.
French cafes chosen talk, eat, drink coffee or tea, or any drink, savor the cake. This coffee is all day, and there is no shortage positions both inside and outside a cafe (if weather permits).
Italian cafes everywhere – and the city center and surrounding area. They go to chat, drink tea, coffee, an appetizer or something stronger, eat cake. Cafés, small tables, placed at one another, so it is difficult to maintain the privacy of eating treated items. According to tradition, they can sit as far as appropriate.
Cafeteria (kafenion) Greece very much, mostly in the city center and around it. Tables contain a Baby, put together quite often one to another. Both urban and open cafes in the province all the time.
Czech Republic and Slovakia, outdoor cafes (kavárna) is not much, but many facilities. They sold drinks, pastry, snacks.
Central and Eastern Europe (Slovenia, Croatia, Macedonia, Bosnia, Serbia), many coffee shops throughout the tourist coast in the south (offered by many strong drinks and snacks). In Hungary many cafes. Eszpresszo – the best place to drink coffee and eat cake at any time. Invitation to a cafe – is characterized by Hungarian communication and sharing of latest news.
See . catering facility

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: