© Kavos aparatas/Coffee maker

8 Rgp

Kavõs aparãtas – specialiai tam skirtas įvairaus dizaino įrenginys kava ruošti viešojo maitinimo įstaigoje ir namų virtuvėje.
Kavos aparatų įvairovė yra gana didelė. Tai priklauso nuo veikimo principo, našumo, galingumo ar išorės dizaino. Kavos aparato tipas pasirenkamas įvertinus daugelį kriterijų. Vienas iš jų – kavos gėrimo rūšis, kuri bus realizuojama įmonėje.
Pagal gamybos būdą ir kavos gėrimų charakteristiką kavos aparatai skiriami:
1. Filtriniai kavos aparatai, tinkantys filtruotai kavai, kavai be kofeino.
2. Ekspreso tipo kavos aparatai ir automatai, tinkantys ekspresso kavai, „cappuccino“, kavai be kofeino gaminti.
Filtriniais kavos aparatais aptarnaujama žymiai didesnis lankytojų srautas. Per valandą galima pagaminti iki 160 puodelių kavos. Gaminami ir dar didesnės talpos (iki 40 litrų kavos) aparatai.
Filtriniais kavos aparatais filtruota kava Lietuvoje nėra populiari, apibūdinama kaip neišraiškingo skonio ir kvapo. Šios kavos daug išgeriama Vokietijoje, Skandinavijos šalyse, Estijoje.
Ekspreso kavos aparatais gaminamas aukštos kokybės kavos gėrimas vienetinėmis porcijomis. Lietuvoje populiariausi vienos ir dviejų rankenėlių kavos aparatai.
Ekspreso tipo kavos automatai skirti kavos pupelėms. Visos funkcijos – maltos kavos ir vandens dozavimas, vandens temperatūra ir slėgis – programuojamos ir valdomos mikroprocesoriumi. Lietuvoje tokių automatų nėra daug, nes jie pakankamai brangūs ir juos gali įsigyti tik didesnės prestižinės viešo maitinimo įmonės.
Itališkuose kavos aparatuose 15 barų pompos slėgis sparčiai prakošia pakankamai įkaitusį vandenį per kavos grūdelius ir užkloja gėrimo paviršių gardžiu putos sluoksniu. Garų antgalis viliojančia puta karūnuoja ir cappuccino. Lengvai naudojamame virdulyje yra 3 funkcijų mygtukai su lemputėmis: įjungimas, espresso ir cappuccino.
Kava turi atitikti kavos aparato tipą. Filtriniams kavos aparatams tinka nestipriai skrudinta, švelni, rupesnio malimo kava. Ekspreso (Espresso) tipo kavos aparatams turi būti naudojama speciali kava. Ji daugiau skrudinta, smulkiau malta. Ši kava Lietuvoje dar nėra labai populiari, nes brangi, tačiau vis daugiau žmonių atkreipia dėmesį į kavines, kurios išdrįsta pardavinėti nors ir brangesnę, tačiau tikrą ekspreso kavą. Specialiai ekspreso kavos aparatams skirtą kavą gamina firmos „Illicafe“, „Lavazza“, „Bravissimo“, „Canario“ ir kitos, beje, jau turinčios atstovus Lietuvoje kompanijos (šiuo metu yra importuojama apie 20 kavos brandų, skirtu espresso kavai ruošti).
Kavos pupelės įmonėje turi būti šviežios ir tinkamai sandėliuojamos (ne daugiau kaip 14 dienų, 10 – 15 °C temperatūroje).
Namų virtuvėje naudojamas kavos virimo aparatas, turintis talpų vandens rezervuarą ir į šoną arba iš viršaus atidaromą filtrą, aparato veikimo lemputę, vandens kiekio rodiklį rezervuare. Į viršų siaurėjantis indas išlaiko kavos aromatą. Plastmasinis nuimamas dėklas apsaugo indą nuo smūgių.
Kavos aparatui svarbus vandens paruošimas, t.y. mechaninis išvalymas ir minkštinimas (nukalkinimas). Tai žymiai pagerina gėrimo kokybę, nes vandens siurblio, kaitinimo elementų ar vožtuvų užkalkėjimas – dažniausiai pasitaikantys ir vieninteliai kavos aparatų gedimai.
Vanduo kavos gėrimui turi būti švarus ir skaidrus. Įvairūs chloro junginiai, nemalonus vandens skonis ar kvapas trukdo išsiskleisti kavos gėrimo skonio ir aromato puokštei.
Lietuvoje vandentiekio vandens kokybė nėra gera, todėl prie kavos aparatų būtina komplektuoti vandens valymo filtrus. Jei jų nėra, paprastai kavos aparatui neteikiamas garantinis aptarnavimas.
Galioja viena taisyklė – kava turi atitikti kavos aparato tipą. Indą ir filtrą galima plauti indaplovėje.
Viešojo maitinimo įstaigose kava dažniausiai ruošiama specialiai tam skirtais įrenginiais – kavos aparatais, kurių įvairovė, priklausomai nuo veikimo principo, našumo, galingumo ar išorės dizaino yra gana didelė. Kavos aparato tipas pasirenkamas įvertinus daugelį kriterijų. Vienas iš jų – kavos gėrimo rūšis, kuri bus realizuojama įmonėje.
Žr. eksprèso (Espresso) kavõs aparãtas, fìltrinis kavõs aparãtas

Coffee maker – dedicated to the design of various equipment to prepare coffee catering office and home kitchens.
Coffee machine range is quite large. It depends on the principle of operation, efficiency, power, or external design. Coffee machine type selected evaluated a number of criteria. One of them – the type of coffee drink, which will be implemented in the company.
According to the method of production and characteristics of the coffee beverage coffee machines assigned to:
1st Filter coffee machines suitable for filter coffee, decaffeinated coffee.
2nd Express the type of coffee machines and vending machines, suitable for ekspresso coffee, cappuccino, decaffeinated coffee production.
Filter coffee machines serviced much more traffic. Within an hour can produce up to 160 cups of coffee. Produced and even higher capacity (up to 40 liters of coffee) machines.
Filter coffee maker filter coffee is not popular in Lithuania, is described as inexpressive of taste and smell. This much coffee drunk in Germany, Scandinavia, Estonia.
Express coffee machine is made of high quality coffee beverage average unit quantities. Lithuania’s most popular and one of the two handles of coffee machines.
Express the type of coffee machine for coffee beans. All options – water and coffee dosing, water temperature and pressure – programmed and controlled by a microprocessor. Lithuania does not have a lot of these machines, because they are expensive enough and they can only buy more prestigious catering company.
Italian coffee maker, 15 bar pump pressure is high enough filter-hot water through coffee grains in the drink and covered the surface of delicious foam layer. Steam nozzle head is crowned by the seductive and cappuccino. The kettle is easy to use features three buttons with lights: Turn on, espresso and cappuccino.
Coffee must comply with the coffee machine type. Filter coffee machines suitable for lightly roasted, tender, coarse grinding coffee. Express (espresso), the type of coffee machines to be used for special coffee. It is more roasted, ground details. This coffee Lithuania is not very popular, as expensive, but more and more people take note of the cafes that dare to sell even more expensive, but a coffee maker. Especially express coffee machines to coffee producing company “Illicafe“, “Lavazza“, “Bravissimo“, “canario and others, is already having a company representative in Lithuania (currently imports about 20 mature coffee, espresso coffee designed to prepare).
Coffee beans plant must be fresh and properly stored (no more than 14 days, 10 – 15 ° C).
Home kitchen using a coffee maker, a water tank and to the side or top opening of the filter device operation light bulb, the volume of water in the reservoir target. At the top tapering container keeps coffee flavor. Removable plastic tray protects the container from the attacks.
Espresso important water preparation, namely mechanical cleaning and softening (descaling). This significantly improves the quality of the drink, as water pumps, valves, heating elements or pull-up lime – the most common and the only coffee machine failures.
Coffee drinking-water should be clean and clear. Different compounds of chlorine, bad taste or odor of water prevents blossom drink coffee flavor and aroma of the product.
Lithuania tap water quality is not good, because the coffee machine must be equipped for water treatment filters. If they do not usually do not provide coffee machine sales service.
Valid for one rule – have coffee with a coffee machine type. Container and the filter can be washed in a dishwasher.
Catering establishments coffee usually prepared specifically for equipment – coffee machines, which range, depending on the operating principle, performance, design or external power is quite high. Coffee machine type selected evaluated a number of criteria. One of them – the type of coffee drink, which will be implemented in the company.
See . Express (espresso) coffee maker, filter coffee maker

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: