© Lager/Lager

8 Rgp

Lager nkt. (kitaip – apatinės fermentacijos alus) [angl.; vok. – rūsys, saugykla] – nestiprus šviesusis alus, gaminamas Vokietijoje ir Čekijoje. Tai vienas iš trijų pasaulyje egzistuojančių alaus tipų (populiariausias pasaulyje). Esminė lager ypatybė – lėtai žemoje temperatūroje besifermentuojančios mielės.
XIX a. Bavarijos aludariai išvirtą alų kuriam laikui laikydavo vėsiai, kad jis subręstų. Tokį alų jie vadino Lagerbier (vokiškai lagern reiškia saugoti). Susidarė alaus mielių rūšis, gyvenanti (ir vykdanti fermentaciją) žemoje temperatūroje. Šios rūšies mielės nusėda į indo apačią (iš čia apibūdinimas apatinės fermentacijos alus).
1820-1830 m. Miuncheno (Bavarija) alaus daryklos „Spaten“ savininkų sūnus Gabriel Sedlmayr keliavo po Europą, siekdamas patobulinti savo alaus gamybos žinias. Sugrįžęs į Miuncheną, įgytas žinias jis panaudojo kurdamas stabilesnio skonio lager alaus gamybos būdą. Tų laikų lager alus skyrėsi nuo šiuolaikinio šviesiojo alaus, kadangi Miuncheno apylinkių vanduo yra kietas, alus buvo tamsios spalvos.
Naujas pagerinto lager alaus receptas sparčiai plito Europoje. 1840-1841 m. Sedlmayr΄o draugas Anton Dreher, naudodamasis naujuoju receptu, pagerino Vienoje gamintą alų. Kadangi Vienoje vanduo buvo minkštesnis, buvo galima naudoti švelnesnį salyklą, alus buvo gintarinės-rausvos spalvos.
1842 m. bavaras aludaris Čekijos Pilzeno mieste naująjį lager receptą išbandė su vietiniu salyklu ir vietiniu (ypač minkštu) vandeniu. Išvirtas alus buvo labai šviesios, auksinės spalvos. Ši nauja alaus rūšis, žinoma kaip Pilsener arba Pilsner (sutrumpintai – Pils), susilaukė didžiulio pasisekimo ir sparčiai pradėjo plisti po Europą.
Lager tipo alus gaminamas naudojant salyklą, padarytą iš sudaigintų miežių, apynių, mielių bei tyro vandens. Verdant salyklą, t.y. maišant jį su karštu vandeniu, krakmolas, veikiamas šilumos bei fermentų virsta cukrumi. Atvėsinus žaliavą, pradedama alaus fermentacija, daug lemianti alaus skonį, kartu ir jo tipą. Tai apatinės fermentacijos gėrimas: alaus mielės nusėda talpos apačioje. Toks alus yra gaivaus, aiškaus skonio, gerai malšina troškulį.
Lager tipo mielės (Saccharomyces pastorianus ar Saccharomyces carlsbergensis) fermentuoja misa žemoje temperatūroje, ir nusėda indo apačioje. Lager fermentacijai, palyginus su eliu, reikalinga žemesnė (0-4 °C) temperatūra, todėl alus fermentuojasi laikomas rūsiuose.
Pirminė fermentacija vyksta 7-12 °C temperatūroje, ją seka ilga antrinė fermentacija 0-4 °C temperatūroje. Šios antrosios fazės (dėl kurios šio tipo alus ir vadinamas lager, nes laikomas šaltai) metu alus tampa skaidrus, o skonis – švelnus, šaltyje susidaro esteriai ir kiti šalutiniai produktai, lemiantys gaivesnį skonį. Kartu aluje susidaro angliarūgštė.
Aukštos kokybės alus brandinamas žemoje temperatūroje iki kelių mėnesių. Šiuolaikinėmis technologijomis gaminamos žemesnės kokybės pigesnio alaus rūšys brandinamos žymiai trumpiau (1-3 savaites).
Šis lengvo skonio alus fermentuojamas žemoje temperatūroje lėto poveikio alaus mielėmis bei brandinamas (laikomas) tam tikrą laiką vėsiai.
Labiausiai paplitęs yra šviesusis lager tipo alus (pale lager). Skonis gali įvairuoti nuo salsvo iki kartaus, spalva – nuo skaidrios gelsvos iki juodos. Dauguma lager tipo alaus rūšių yra šviesios spalvos, turi daug angliarūgštės, vidutiniškai arba stipriai jaučiamas apynių skonis, 3-5 % alkoholio tūrio.
Lager tipo alus būna skirtingų stilių (variacijų). Amerikietiškam lager alui būdingas silpnesnis (švelnaus prieskonio) apynių skonis. Amerikietiškojo šviesiojo lager pagrindu Japonijoje sukurtas Dry lager, populiarus Australijoje ir Kanadoje. Austrijoje ir Šveicarijoje, pietų Vokietijoje gaminama stipriausia (5,5-5,8 % alkoholio tūrio) šviesiojo lager alaus rūšis – Spezial. Ryškiausi ir charakteringiausi šviesaus lager atstovai – Pilzeno pilzneris, Muenchener Helles (Miuncheno šviesusis) ir Dortmunder (Dortmund Export). Pastarosios rūšys turėjo daugiausia įtakos lager vystymuisi pasaulyje.
Skiriami du lager tipo alaus stiliai (rūšys):
• šviesusis (pvz., Dortmunder stiliaus alus – šviesios spalvos, ne tokio ryškaus apynių skonio alus);
• tamsusis (pvz., Dunkel stiliaus alus, gaminamas Bavarijoje, Miuncheno mieste,- tamsus, salyklo skonio lager gėrimas; Marzen stiliaus alus – rausvos spalvos, švelnaus salyklo skonio gėrimas, savo lengvu mielių kvapu primenantis naminį alų; Schwarzbier – juodasis alus).
Dortmunder gali būti laikomi praktiškai visi populiariausi masiškai gaminami šviesūs lager – Stella Artois, Heineken, Carlsberg, Tuborg, Amstel ir kiti. Miuncheno šviesusis (helles) yra atskira gausi lager rūšis, nuo Dortmunder besiskirianti labiau išreikštu salyklo skoniu ir ne tokiu sausu kūnu. Miuncheno šviesieji labiau vyrauja Vokietijoje, tačiau padarę įtaką ir kitų šalių (pvz., Lietuvos) lager rinkoms.
Miuncheno alaus rūšiai artimas šviesusis Vienos (austriškasis) lager, o Dortmunder – amerikietiškasis.
Tamsusis lager tipo alus – Miuncheno Dunkel, Einbecko tradicinis Bock, bavariškasis Doppelbock, marzenas (kovo alus), vokiški bei austriški Schwarzbier (juodos spalvos, mažo stiprumo, skrudinto salyklo skonio), čekiški bei slovakiški Černe pivo (juodos spalvos, vidutinio stiprumo, skrudinto salyklo skonio). Jų spalva vyrauja nuo tamsios gintarinės iki tamsios kavos ar šokolado spalvos, stiprumas yra aukštesnis nei vidutinis – dažniausiai 5,5-8 % ABV.
Prie Dunkel ir Marzen alaus tinka ant grotelių kepta mėsa arba chili troškinys. Marzen alus dar derinamas su keptu viščiuku bei rūkyta kiauliena. Su Dortmunder alumi skanu žuvies, vištienos valgiai bei salotos.
Šviesusis lager – šviesių (nuo blyškiai gelsvos iki auksinės) alaus rūšių, pasižyminčių švelniu skoniu ir lengvu apynių kartumu.
Plg. lambic nkt.
Žr. alaũs rūšys, alùs (4), Báltijos pòrteris, pìlzenas (1)


Lager (otherwise – bottom-fermenting beer) [Eng. Significant. – Basement, room] – mild light beer, made in Germany and the Czech Republic. This is one of the world’s three existing types of beer (the most popular in the world). An essential feature of lager – yeast fermentation slowly at low temperatures.
Nineteenth century Bavarian beer brewers cooked a time to keep cool, that it is mature. This beer they called Lagerbier (German Lagern means to store). The result is a beer yeast species, living (and performing fermentation) at low temperatures. This type of yeast settles to the bottom of the container (hence the description of bottom-fermenting beer).
In 1820-1830 Munich (Bavaria), a brewery “Spaten“ owners son Gabriel Sedlmayr traveled around Europe in order to improve your brewing skills. After returning to Munich, he used the knowledge gained creating a more stable taste lager brewing method. Those times were different from lager beer light beer today, as water districts, Munich is a tough, beer was dark in color.
New improved recipe lager beer spread quickly in Europe. In 1840-1841 Sedlmayro friend Anton Dreher, using a new prescription, has improved the beer produced at Vienna. As one water was softer, it was possible to use milder malt beer was amber-pink color.
1842 Bavarian brewery in Plzen, Czech lagers new recipe tested by the local malt and local (especially soft) water. Boiled beer was very light, golden color. This new type of beer known as Pilsner or Pilsener (abbreviated – Pils), received wide acclaim and has rapidly spread throughout Europe.
Lager is made using a mash made from green malt barley, hops, yeast and pure water. Cooking malt, namely mixing it with hot water, starch, affected by heat and enzymes become sugar. After cooling, the raw material of beer fermentation begins, many involving the taste of beer, along with its type. This bottom fermented beverage: beer yeast settles at the bottom of container. This beer is fresh, clear flavors, well refreshing.
Lager-type yeast (Saccharomyces pastorianus or Saccharomyces carlsbergensis) must ferment at low temperatures and settles at the bottom of the dish. Lager fermentation, compared with the eluate, requires a lower (0-4 ° C) temperature, the fermentation beer is stored in warehouses.
Primary fermentation takes place 7-12 ° C, followed by a long secondary fermentation is 0-4 ° C temperature. This second phase (for which this type of beer and lager is called, because the cold) during the beer is clear and tastes – sweet, cold formed esters and other by-products, leading to add freshness to the taste. At the same time produce carbon dioxide in beer.
High quality beer aged at low temperatures up to several months. High-tech production of lower quality cheaper beer hung in much shorter (1-3 weeks).
The mild taste of beer fermentation at low temperatures slow the impact of beer yeast, and aged (as) a real cool time.
The most common is a pale lager (pale lagers). Taste can vary from fruity to bitter and color – from yellow to transparent black. Most of the lager-type beers are light in color and has a lot of carbon dioxide, on average, or there is a strong flavor of hops, 3-5% alcohol by volume.
Lager styles are different (variations). American lager beer, is characterized by lower (mild spice) flavor of hops. American light lagers, based in Japan created the Dry lager, popular in Australia and Canada. Austria and Switzerland, southern Germany, produced the strongest (5.5 to 5.8% alcohol by volume) of light lager beer types – Spezial. Most notable and most characteristic pale lager representatives – Plzen Pilsners, Muenchener Helles (Munich, light) and Dortmund (Dortmund Export). The latter species had the greatest impact on the development of lager in the world.
Distinguish two type of lager beer styles (types):
• light (eg, Dortmunder-style beer – light, not a bright hop flavor beer);
• dark (eg, Dunkel style beer made in Bavaria, Munich city – dark, malt beverage tasting lager, Marzena style beer – pink, soft drink malt flavor, mild in its yeast-like smell of home-made beer, Schwarzbier – black beer).
Dortmunder can be considered as practically all the most popular mass-produced light lager – Stella Artois, Heineken, Carlsberg, Tuborg, Amstel and others. Munich light (hello) rich lager is a separate species, distinct from Dortmund expressed more malt flavor and not dry in the body. Munich, Germany, dominated more and more light, but their impact on other countries (eg Lithuania) lager market.
Munich beers, close to the light one (Austrian), lagers, and Dortmunder – American.
Dark lager – Munich Dunkel, Einbeck traditional Bock, Doppelbock Bavarian, Marzena (March beer), from Austria and German Schwarzbier (black, low-strength, roasted malt flavor), Czech and Slovak Černá pivo (black, medium strength, roasted malt flavor). Their prevailing color of dark amber to dark coffee or chocolate in color, the strength is higher than average – typically 5.5 to 8% ABV.
The Dunkel beer and dreams for charbroiled meat stew or chili. Marzena beer is combined with roasted chicken and smoked pork. Dortmunder beer with delicious fish, chicken and salad dishes.
Pale lager – pale (from pale yellow to golden), beers, all with a gentle aroma and a mild hop bitterness.
Cf. lambic
See. beer, beer types, Baltic porter, pilsener

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: