© Porteris/Porter

8 Rgp

Pòrteris (1) [angl. porter – nešikas] – stiprus, tamsus, salyklo aromato kartoko apynių skonio alus, kilęs iš Anglijos.
Pasak legendos, porteris taip vadinamas todėl, kad XVIII amžiuje ši alaus rūšis buvo itin populiari tarp Londono uosto ir gatvių nešikų.
Pirmą kartą porterio alus minimas 1721 m. Anglijoje. Iki to laiko Londone buvo gaminamas tamsusis alus, kurį aludariai parduodavo šviežią (nebrandintą; brandinimas vykdavo pas pardavėją). Porteris tapo pirmąja rūšimi, kuri buvo brandinama alaus darykloje ir parduodama, jau tinkama gerti iškart. Šią alaus rūšį buvo galima gaminti dideliais kiekiais, todėl Londono uoste įsikūrusios daryklos, virdamos porterį, greitai susilaukė komercinės sėkmės. Iš pradžių porteris buvo palyginti stiprus alus (6,6 % alkoholio tūrio), vėliau, Napoleono karų metu, dėl didelių mokesčių pradėtas gaminti silpnesnis. 1770 m. išradus hidrometrą, aludariai galėjo geriau kontroliuoti alaus fermentacijos procesą. Iš pradžių porteris gamintas tik iš rudojo salyklo, vėliau pradėta naudoti brangesnį, tačiau efektyvesnį, šviesųjį salyklą, o alų dažyti dažais.
1816 m. Didžiojoje Britanijoje priėmus alaus švarumo įstatymą, dažus dėti uždrausta – po trumpo sąmyšio rinkoje, porterio spalvai išgauti pradėta naudoti 5 % 1817 metais išrasto juodojo salyklo (95 % sudarė šviesusis salyklas).
Maždaug iki 1800 metų porteris buvo ilgai (6-18 mėnesių) brandinamas didelėse statinėse. Vėliau pastebėta, kad viso porterio brandinti nebūtina – į 2/3 jauno nebrandinto porterio įpylus 1/3 brandinto porterio, gaunamas toks pat skonis. Šitaip porterio gamyba atpigo, nes nebereikėjo ilgai saugoti tokių didelių alaus kiekių.
Nuo 1860 metų porterio populiarumas pradėjo blėsti. Porteris vis dažniau buvo parduodamas „švelnaus skonio“, vis silpnesnis ir su mažiau apynių. XIX amžiaus pabaigoje dauguma daryklų porterį išvis nustojo gaminti (nors tebegamindavo vieną ar kelias stout rūšis). Pirmojo pasaulinio karo metu dėl grūdų trūkumo Jungtinėje Karalystėje apribojus stipraus alaus gamybą, porteriui suduotas dar vienas smūgis. Po karo porterio vietą stipraus alaus kategorijoje užėmė stautas. Nuo 1940 metų Didžiojoje Britanijoje porteris nebegaminamas.
Airijoje porteris pradėtas varyti 1776 m., 1778 m. pirmąjį porterį pagamino Guinness alaus darykla. Airijoje paprastas gėrimas buvo vadinamas Plain porter (arba plain), tuo tarpu itin stiprios rūšys vadintos Stout porter (ilgainiui stautas tapo atskira alaus rūšimi). 1974 m. Guinness Irish Porter nustotas gaminti; porteris tebegaminamas kai kuriose mažosiose daryklose.
Iš porterio kilusios alaus rūšys:
– stautas. Tai iš stipraus porterio išsivysčiusi tamsiojo alaus rūšis, besiskirianti nuo porterio didesniu stiprumu;
– Baltijos porteris. Atsirado mėgdžiojant į Rusijos imperiją eksportuojamo porterio skonį. Ilgainiui Baltijos jūros šalyse susidarė savita, į porterį panaši alaus rūšis (gaminama ir Lietuvoje).
Tai tamsios spalvos viršutinės fermentacijos alaus rūšis, iki XX a. I pusės paplitusi Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Iš porterio kilusios alaus rūšys Stout (populiari Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje; iš pradžių ši rūšis vadinta Stout porter – stipriuoju porteriu) ir Baltijos porteris (gaminamas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros šalyse).
Plg. Báltijos pòrteris
Žr. alùs (4), staũtas (4)


Porter [Eng.] – strong, dark, malt-flavored bitter taste of beer hops, comes from England.
According to legend, the porter is so called because the eighteenth century, this type of beer was very popular among London’s streets and airport porters.
For the first time mentioned in Porter’s beer in 1721 England. Until then, London was dark beer made by brewers sold fresh (green; maturation took place at the seller). Porter was the first type, which has been matured in the brewery and sold, is suitable to drink immediately. This type of beer was available in large quantities, and the port of London-based brewery, during boiling, Porter, quickly attracted a commercial success. Initially, Porter was relatively strong beer (6.6% alcohol by volume), and later the Napoleonic wars, high taxes started to produce weaker. 1770 inventing hydro, brewers have better control of beer fermentation process. Initially, Porter produced only from brown malt, then began to use more expensive but more efficient, light malt and beer colored paint.
1816 Great Britain after the beer purity law, to make dyes banned – after a brief disruption in the market, porter began to use color extracted by 5% in 1817 invented the black malt (95% were pale malt).
To about 1800 porters were long (6-18 months), aged in large barrels. Later reported that all necessary Porter matured – in two thirds of young porter adding 1 / 3 aged Porter, yield the same flavor. Thus, porter’s production went down, because no need for such a long time to store large quantities of beer.
Since 1860 the porter’s popularity began to sag. Porter was increasingly sold in “mild“, is weaker and less hops. At the end of the nineteenth century many breweries stopped production of porter at all (although continued to produce one or more stout species). During World War II, during the grain shortage in the United Kingdom, limiting the production of strong beer, porter hit another blow. After the war, porter’s place in the strong beer category was stout. Since 1940, Great Britain is no longer porters.
Porter started to propel Ireland 1776, 1778, the first porter made the Guinness brewery. Ireland was a simple drink called the Plain Porter (or plain), while very strong species referred to as stout porter (stout eventually became a distinct type of beer). 1974 Guinness Irish Porter off the production of porter made some of the smaller breweries.
Porter originated from beer:
– Stout. This is a strong dark beer porter developed species, distinct from the greater strength of Porter;
– Baltic porter. Appeared in imitating the Russian empire exported Porter flavor. Eventually the Baltic Sea resulted in a distinctive, like the porter beer type (made in Lithuania).
This is a dark top-fermented beer is up to the twentieth century I half-spread in Great Britain and Ireland. Come from Porter Stout beer (popular in Ireland and Great Britain, originally known as this kind of stout porter – Strong Porter) and the Baltic porter (produced in Lithuania and other Baltic countries).
Cf. Baltic porter
See. beer, stout

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: