© Stautas/Stout

8 Rgp

Staũtas (4) [angl. stout] – stiprusis porteris, gaminamas iš skrudinto salyklo ir skrudintų miežių. Tai viršutinės fermentacijos tamsiojo alaus rūšis.
Tamsusis viršutinės fermentacijos alus, pavadintas porteriu, Anglijoje plito nuo XVIII amžiaus pradžios, ir sparčiai išpopuliarėjo visoje Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Stipresnis porterio porūšis buvo įvardijamas kaip stout porter (stiprusis porteris), vėliau šis pavadinimas sutrumpintas tiesiog iki stout. Iš pradžių stout galėjo būti vadinamas bet kuris stiprus alus, vėliau šis pavadinimas susietas tik su stipriuoju porteriu. XIX amžiaus pabaigoje stautas buvo laikomas sveiku, stiprinančiu gėrimu, rekomenduojamas gydytojų kaip stiprinantis vaistas bei vartojamas sportininkų (Airijoje iki šiol kraujo donorams duodama gerti stauto dėl jame esančio didelio geležies kiekio).
XX a. pirmoje pusėje porteris kaip alaus rūšis nustojo būti gaminamas, stauto gamyba taip pat mažėjo, plintant šviesiesiems eliams. Dabar stout alus labiausiai mėgstamas Airijoje, čia gaminamos žinomiausios stauto rūšys.
Taigi, stout alaus rūšis išsivystė iš angliško porterio. Esama įvairių stout porūšių, tarp kurių – saldusis stautas, sausasis stautas bei imperijos stautas.
Stout alus grupuojamas į dvi pagrindines kategorijas – kartųjį (bitter) ir saldųjį (sweet). Kiekvienai kategorijai priklauso po keletą stauto porūšių:
• Dry stout arba Irish stout (sausasis arba airiškasis stautas). Tai labai tamsios spalvos (juodos) gėrimas, turintis kavos prieskonį. Šia alus turi nedaug alkoholio, skonis „sausas“. Žinomiausias pavadinimas – Guinness.
• Imperial stout (Imperijos stautas, žinomas ir kaip Imperial Russian Stout). Istoriškai šią alaus rūšį virė „Barclays“ darykla Londone eksportui į Rusijos imperiją (caro dvarui; taip pat vadinamas rusiškuoju). Ši rūšis pasižymi stiprumu (9-10 % alkoholio tūrio), nes buvo pritaikyta ilgam gabenimui, be to, manyta, kad stipresnis alus labiau tinka rusiškam klimatui. Spalva labai tamsi, nepermatomai juoda. Jaučiamas labai stiprus salyklo skonis, taip pat vaisių ir šokolado skonis. Mėgdžiojant šią alaus rūšį, susidarė savita Baltijos jūros šalių alaus rūšis – Baltijos porteris.
• Milk stout (Pieno stautas, saldusis arba grietinėlės stautas). Jame yra laktozės (pieno cukraus). Kadangi Saccharomyces cerevisiae rūšies mielės laktozės nefermentuoja, laktozė alui suteikia saldumo ir kalorijų. Šis pieno alus buvo laikomas labai maistingu, XIX a. pabaigoje buvo duodamas maitinančioms motinoms. 1875 m. John Henry Johnson užpatentavo pieno alaus gamybą. Pieno stautas paplito plačiau, kai 1910 m. darykla Mackeson΄s Brewery įsigijo jo gamybos patentą (vėliau šis patentas parduotas ir kitoms darykloms). Klasikinis pavyzdys – Mackeson’s XXX.
• Oatmeal stout (avižinis stautas). Tai alus, į kurį fermentacijos metu dedama avižų (iki 5 %). Istoriškai Viduramžių Europoje avižos buvo vienas iš tradicinių alaus komponentų, jų buvo dedama net iki 25 % (ši praktika Europoje išnyko XVI amžiuje, nes nuo didelio avižų kiekio alus įgauna kartų, „sutraukiantį“ skonį). XIX a. pabaigoje, avižas pradėjus laikyti labai sveiku maistu, ši praktika atgaivinta – 1895 m. Macklay΄s darykla pagamino pirmąjį avižų stautą. XX a. pradžioje avižų alus vėl išnyko. 1977 m. avižinis alus paminėtas Michael Jackson knygoje „The World Guide To Beer“, tačiau tuo metu jis niekur gaminamas nebuvo. Vis dėlto šis paminėjimas sudomino JAV prekiautoją alumi Charles Finkel, kuris Samuel Smith darykloje užsakė pagaminti bandomąją avižinio alaus partiją. Vėliau šia darykla pasekė ir kitos daryklos, pradėjusios gaminti avižų alų (daugiausia JAV ir Kanadoje).
• Chocolate stout (šokoladinis stautas). Tai šokoladinio skonio stautas, išgaunamas naudojant tamsųjį salyklą (ypač šokoladinį salyklą – skrudinto iki šokolado spalvos salyklo rūšis). Kartais šokoladinis stautas gali būti verdamas ir dedant šiek tiek tikro šokolado.
• Coffee stout (kavos stautas). Tamsaus salyklo rūšys gali suteikti alui kartų kavos prieskonį. Kai kurios daryklos, norėdamos kavos skonį dar labiau pabrėžti, deda tikros kavos. Ši alaus rūšis gali turėti nuo 4 % iki 8 % alkoholio tūrio. Pasaldinimui papildomai gali būti dedama pieno cukraus (laktozės). Šitoks alus įvardijamas kaip Coffee & Cream Stout, taip pat gali būti dedama mėtos arba šokolado.
• Oyster stout (austrių stautas). Austrių panaudojimas verdant stautą žinomas nuo 1928 m. (Naujojoje Zelandijoje), šią praktiką pradėjo naudoti keletas Didžiosios Britanijos alaus daryklų. Šiuo metu paprastai kelios austrės dedamos į alaus statinę. Kartais pavadinimas Ooyster stout reiškia tik tai, kad, gamintojo nuomone, tas alus tinka gerti prie austrių (austrės, valgomos su stout alumi, minimos jau XIX amžiuje).
Airiškasis stautas – labai tamsus ir neskaidrus alus, gaminamas su stipriai deginto salyklo priedu. Pagal rūgimo procesą airiškas alus – viršutinio rūgimo mielėmis fermentuotas gėrimas. Rauginant tokį alų, mielės yra paviršiuje, ir rūgimas vyksta esant 14-20 °C temperatūrai.
Pagal rūgimo procesą angliškasis stautas – viršutinio rūgimo mielėmis fermentuotas gėrimas, stiprus, beveik juodas, mažai angliarūgštės turintis porteris, gaminamas iš tamsaus deginto karamelinio salyklo naudojant mažiau apynių.
Žr. alùs (4), ale nkt., Guinness’o alùs, pòrteris (1)

Stout [Eng. Stout] – strong ale, porter, made from roasted malt and roasted barley. This top-fermented dark beer types.
Dark top-fermented beer called porter, was spreading in England since the beginning of the eighteenth century and rapidly became popular throughout Great Britain and Ireland. Stronger porter subspecies have been named as stout porter (strong porter), then the name shortened to simply stout. Stout was originally to be called by any strong beer, then this name is associated only with the strong porter. At the end of the nineteenth century was stautas is a healthy drink, strengthening, as recommended by doctors and used for enhancing drug for athletes (in Ireland to date, donors giving blood to drink stout of its high iron content).
Twentieth century porters in the first half as the type of beer is no longer manufactured, stout production also fell, progresses šviesiesiems ales. Now the most popular stout beer in Ireland, where production of the most prominent stauto species.
Thus, the stout type beer has evolved from an English porter. There are various sub-Stout, which – stout sweet, dry and stout stout empire.
Stout beer is grouped into two main categories – bitter and sweet. Each category includes several sub-stout:
• Dry or Irish stout. This is a very dark color (black), drink a coffee flavor. This beer has low alcohol taste “dry“. The most famous name – Guinness.
• Imperial Stout (also known as Russian Imperial Stout). Historically, this type of beer was in full swing Barclays’ Brewery in London for export to the Russian Empire (tsar’s manor, also known as the Russian). This species is characterized by the strength (9-10% alcohol by volume), it was adapted for long-term movements, moreover, assumed that the stronger the beer is better suited Russian climate. Color is very dark, opaque black. There is a very strong malt flavor, as well as fruit and chocolate flavors. Imitating this type of beer, created a distinctive beer in the Baltic Sea species – the Baltic porter.
• Milk Stout (sweet cream or stout). It is lactose (milk sugar). Since the yeast Saccharomyces cerevisiae type yeast can not ferment lactose, lactose beer provides sweetness and calories. This beer is the milk was considered very nutritious in the nineteenth century was given at the end of breastfeeding mothers. 1875 John Henry Johnson patented a milk beer production. Milk stout spread more widely in 1910, Mackesons Brewery Brewery acquired the patent for its production (and later sold the patent to other breweries). A classic example – Mackeson’s XXX.
• Oatmeal Stout (oat stout). This beer is fermented by the addition of oats (up to 5%). Historically, in medieval Europe Oats was one of the traditional ingredients of beer, they were placed up to 25% (this practice has disappeared in Europe in the sixteenth century, since a large quantity of oats beer takes time taste). Nineteenth century At the end, after the oats as very healthy food, the practice revived – in 1895 Macklays brewery produced its first stout oats. Twentieth century early oat beer again disappeared. 1977 oat beers mentioned Michael Jackson book, The World That Beer guide, but in the meantime he was never produced. However, the mention of the U.S. dealer interested in beer, Charles Finkel, who ordered a Samuel Smith’s brewery to produce a trial batch of oat beer. Subsequently, the brewery and was followed by another brewery, which started production of oats in beer (mainly U.S. and Canada).
• Chocolate Stout. This chocolate flavor stout extracted using dark grains (particularly chocolate malt – roasted and chocolate malt type). Sometimes chocolate can be boiled stautas and adding a bit of chocolate.
• Coffee Stout. Dark malt beer for generations to savor coffee. Some of the brewery, taste of coffee in order to further stress, make some coffee. This type of beer may have from 4% to 8% alcohol by volume. Additional sweetening may be added to the milk sugar (lactose). This approach is identified as a beer Coffee & Cream Stout may also be added, or mint chocolate.
• Oyster Stout. Use cooking oysters stautą known since 1928 (New Zealand), this practice has used a number of British breweries. Under current practice, a few oysters placed in a barrel of beer. Sometimes the name Ooyster stout merely means that the manufacturer believes that it is drinking the beer to oysters (oysters, eaten with beer, stout, already mentioned in the nineteenth century).
Irish stout – very dark and opaque beer produced with a strong burnt malt in the Annex. According to Irish beer fermentation process – top-fermenting yeast fermented beverage. The beer fermentation, yeast is on the surface, and fermentation takes place at 14-20 ° Celsius.
According to the process of fermentation that of stout – top fermenting yeast fermented beverage, a strong, almost black, with a little carbonated ale, porter, made of dark burnt caramel malt with less hops.
See . ale, beer, Guinness beer, porter

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: