© Vienuolynų alus/Monastery beer

8 Rgp

Vienuolýnų alùs [ol. abdijbier, pranc. bière d΄abbaye] – Belgijoje paplitusi viršutinės fermentacijos alaus rūšis. Kaip ir trapistų alus, faktiškai nėra konkretus alaus tipas.
Vienuolynų alus šitaip vadinamas todėl, kad istoriškai jis buvo gaminamas vienuolynuose (abatijose) ir vadinamas tos abatijos vardu. Dabar daugelis vienuolynų alų gamina pramoniniu būdu.
1919 m. Belgijoje uždrausta baruose pardavinėti stipriuosius alkoholinius gėrimus (Vandevelde įstatymas; galiojo iki 1983 m.). Dėl to Belgijoje išliko daug stipraus alaus rūšių ir buvo sukurta naujų.
Trappist – alus, gaminamas iki šiol veikiančiuose cistersų vienuolynuose. Visas šio alaus gamybos procesas vyksta vienuolyne, arba prižiūrimas vienuolių. Iš viso yra septyni vienuolynai, kurių alui pripažįstamas “trapistų“ pavadinimas (6 Belgijoje, 1 Nyderlanduose): Achel, Chimay, La Trappe (Nyderlandai), Orval, Rochefort, Westmalle ir Westvleteren. Šis alus žymimas savitu užrašu “Trappist“ (bendresnis įvardijimas „vienuolyno alus“ nevartojamas).
Vienuolynų alus, kuris neturi “Trappist“ statuso, anksčiau buvo gaminamas vienuolynuose, o dabar – komercinių alaus gamintojų (paprastai jokių tiesioginių sąsajų su vienuoliais nebėra). Nuo 1999 m. vienuolynų alaus rūšys, gaminamos pagal autentiškus vienuolynų receptus, gali būti žymimos specialiu ženklu “Pripažintas belgiškas vienuolyno alus“ (olandiškai Erkend Belgisch Abdijbier, prancūziškai Bière Belge d΄Abbaye Reconnue).
Žymesni vienuolynų alaus pavadinimai: Affligem (Benediktinų), Abbaye d’ Aulne, Corsendonk (Augustinų), Dendermonde (Benediktinų), Ename, Floreffe (Norbertinų), Florival (prekybos tinklo „Delhaize“ sukurta vienuolynų alaus rūšis), Grimbergen (Norbertinų), Kapittel, Leffe (Norbertinų), Maredsous (Benediktinų), Postel (Norbertinų), Saint-Feuillien, Sint Bernardus (cistersų; neturi oficialaus “trapistų“ alaus statuso), Steenbrugge, Tongerlo, Tripel Karmeliet (Karmelitų), Val-Dieu, Watou.
Kiekviename vienuolyne (arba kiekvienu pavadinimu) gaminama keletas alaus rūšių (dažniausiai 3 rūšys). Kai kurios belgiško alaus rūšys atsirado vienuolynuose ir vėliau paplito ir tarp kitų gamintojų:
• Dubbel arba Double (dvigubas) – Westmalle vienuolyne 1856 m. atsiradęs rudos spalvos 6-8 % stiprumo alus. Jis pavadintas “dvigubu“, kadangi buvo stipresnis nei įprastas vienuolių maistui vartojamas alus, ir buvo skirtas daugiausia pardavimui už vienuolyno ribų. Šiuo metu dauguma Belgijos alaus daryklų rudą stiprų alų vadina “Dubbel“. Dubbel alus – gana saldaus (vaisių arba karamelės) skonio, jame aiškus salyklo prieskonis, mažai apynių. Dubbel alus galutinai subręsta butelyje.
• Trippel arba Triple (trigubas) – Westmalle vienuolyne 1934 m. atsiradęs gintarinės spalvos labai stiprus (7,5-9,5 %) alus. “Trigubu“ pavadintas, nes tai buvo trečioji ir pati stipriausia vienuolyno gaminta alaus rūšis. Ilgainiui daugelis gamintojų labai stiprų gintarinės spalvos alų ėmė vadinti “Trippel“. Kai kurių vienuolynų gaminamas Trippel yra tamsus, o ne šviesus.
Plg. trapìstų alùs
Žr. alùs (4), Belgijos virtùvė

Monastery beer [dutch. abdijbier, French. Bière dabbaye] – Belgian top-fermented beer widespread species. Like the Trappist beers, the beer is not actually a specific type.
The monastery beer is thus called because it has historically been produced in monasteries (Abbey) and is called the Abbey name. Now many monasteries produce beer on an industrial scale.
1919 Belgium banned from pubs to sell hard liquor (Vandevelde law, in force until 1983). As a result, much remained strong Belgian beers, and it was a new one.
Trappist – beer produced up to now operating in the Cistercian monasteries. The entire brewing process is the monastery, or under the supervision of the monks. There are seven monasteries, which recognizes the beer ‘Trappist’ name (6 Belgium 1, Netherlands): Achel, Chimay, La Trappe (Netherlands), Orval, Rochefort, Westmalle and Westvleteren. This beer is distinctively marked with the words “trappist“ (a more general designation “monastery beer“ is not used).
The monastery beer, which is not “trappist“ status, was previously produced in monasteries, but now – commercial brewers (usually no direct relationship with the monks no longer exists). Since 1999 monastery brews, are made according to authentic recipes of the monasteries may be marked with a special sign “found the monastery Belgian beer“ (Belgisch Abdijbier erkend Dutch, French Bière Belge dAbbaye Reconnue).
Notable Monasteries beer names: Affligem (Benedictine) Abbey d’ Aulne, Corsendonk (Augustine), Dendermonde (Benedictine), Enam, Floreffe (Norbertine) Florival (Trade network “Delhaize“ a kind of monastery beer) Grimbergen (Norbertine) Kapittel, Leffe (Norbertine) Maredsous (Benedictine), Postel (Norbertine), Saint-Feuillien, Sint Bernard (Cistercian, and no official “Trappist beer status“), Steenbrugge, Tongerlo, Tripel Carmelitess (Carmelites), Val-Dieu, Watou.
Each monastery (or the name of each) produced a few beers (usually 3 types). Some Belgian beers and monasteries there and later spread to other manufacturers:
• Dubbele or Double (double) – Westmalle Abbey in 1856 resulting brown 6-8% strength beer. It is called “double“ because it was stronger than usual religious food used in beer, and was intended primarily for sale outside the monastery. Currently, the majority of Belgian breweries brown strong beer called “Dubbele“. Dubbele beer – pretty sweet (fruit or caramel) flavors, its clear malt flavor, low hop. Dubbele finally matured beer bottle.
• Trippel or triple (triple) – Westmalle Abbey in 1934 resulting amber color is very strong (7.5 to 9.5%) beer. “Triple“ is named because it was the third strongest, and most of the monastery-produced beer types. Over time, most producers are very strong amber beer became known as “Trippel“. Some of the monasteries produced Trippel is dark, not bright.
Cf. trappist beer
See. beer, Belgian cuisine

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: