© Midus/Mead

9 Rgp

Midùs (4) – svaigusis gėrimas, gaunamas iš vandeniu atskiesto medaus, rauginamo vyno mielėmis. Tai fermentuotas medaus ir vandens tirpalas. Kilo iš Vidurinių Rytų arba labiau į rytus esančios Azijos (Rusijoje žinomas XI a. pabaigoje). Tai seniausias pasaulyje fermentavimo būdu gaminamas gėrimas. Jo istorija siekia aštuonis tūkstančius metų.
Buvo vartojamas Senovės Egipte, Graikijoje, Romoje. Midus Šiaurės kraštuose, kur neauga vynuogės, kadaise buvo populiarus gėrimas. Vėlyvaisiais viduriniais laikais, pradėjus daryti alų, jis tapo daugiausia tauriu gėrimu.
Seniausias žinomas fermentavimo būdu gaminamas gėrimas buvo iš atskiesto medaus, vandens ir mielių raugo, atsiradęs senovėje, kai nebuvo jokių saldiklių ir žmonės žinojo labai nedaug vaisių rūšių.
Midus laikomas senovės lietuvių ir prūsų tautiniu gėrimu. Midaus gėrimą Prūsijoje pirmieji mini Vulfstangas (XI a. pabaiga) ir Petras Dusburgietis (XIV a.). Lietuvoje feodalizmo laikais midus buvo gaminamas dvaruose, vienuolynuose, pardavinėjamas dvarų, miestų ir miestelių smuklėse.
Miestiečiams teisė gaminti midų buvo suteikiama didžiausiomis kunigaikščių privilegijomis. XVIII a. pradžioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prūsijoje garsėjo Kauno midus. XIX a. jį beveik išstūmė kiti alkoholiniai gėrimai (ypač degtinė). Prieš II pasaulinį karą buvo gaminamas Prienų alaus darykloje. Per karą gaminti nustota, po karo midaus gamyba neatnaujinta.
Mūsų protėviai midų, kaip ir alų, gerdavo iš specialių geriamųjų ragų, apkaustytų metalu. Tai liudija rasti puošnūs ragai IV-VI a. kapuose. Šie ragai buvo naudojami šermenų metu, o po jų pripildyti midaus įdedami į kapus.
Tradiciškai buvo geriamas lietuviškas midus – specialiai paruoštas alkoholinis gėrimas. Miško bičių medus tam tikromis proporcijomis buvo maišomas su vandeniu, tada virinamas, vėliau kuriam laikui paliekamas fermentuotis.
Midus Lietuvoje karaliavo iki XVII a., kol jį išstūmė pigesni ir greičiau pagaminami alkoholiniai gėrimai: alus ir degtinė. Be to, XVII-XVIII a., nykstant bitininkystei ir kylant medaus kainoms, midaus gamyba nunyko.
Naują midaus gamybos technologiją sukūrė Aleksandras Sinkevičius (1908-1989 m.). Jo iniciatyva 1959 m. midus vėl pradėtas gaminti Stakliškių (Prienų raj.) alaus gamykloje (nuo 1964 m. eksperimentinė gamykla „Lietuviškas midus“), kur gaminami ir midaus balzamai – stiprūs alkoholiniai gėrimai midaus pagrindu (pavyzdžiui, Žalgiris, Suktinis, Nemunas, Bočių, Dainava, Gintaras). 1972 m. Sinkevičiaus technologija užpatentuota Didžiojoje Britanijoje.
A. Sinkevičius sukūrė 12 rūšių midaus ir stipriųjų midaus gėrimų: natūralus midus, fermentuojamas vitaminingomis alaus mielėmis ir brandinamas nuo vienerių iki dvejų metų (Dainava, Trakai, Bočių, Stakliškės), nemažai lietuviško midaus distiliatų – stipriųjų gėrimų (Žalgiris, Suktinis, Nemunas, Šventinė ir kiti).
Kaip vynuogių vyno skonis priklauso nuo vynuogių rūšies ir kokybės, taip ir gaminant midų labai svarbi naudojamo medaus rūšis ir kokybė. Medų sumaišius su įvairiomis sultimis, gaunamos netradicinės midaus rūšys.
Skiriama:
1. Grynasis midus. Gaminamas iš gero natūralaus medaus, atskiedžiant jį vandeniu ir pridedant įvairių prieskonių.
2. Tikrasis midus. Jam gauti vartojamas šviesus, švarus, centrifuguotas medus, suneštas iš liepų, vaismedžių, baltųjų dobilų ir pievų.
3. Vaisių midus. Gaminamas iš medaus su vandeniu, pridedant aromatingų vaisių ir uogų sulčių. Tinka ir blogesnis medus, iš kelminių avilių, kuriame būna įmaišyta bičių duonos, suneštas iš grikių ir apskritai tamsesnės spalvos medus, nes jo kvapo ir skonio trūkumus pašalina sulčių kvapas.
Tautinis lietuvių gėrimas – iš medaus, prieskonių ir vandens su mielėmis gaminamas midus.
Midaus skonis ir aromatas labai priklauso nuo naudojamų vyno mielių. Midui užraugti daugiausia naudojamos vynuoginės kultūrinės mielės. Vaisių midui užraugti tinka ir kitos vyno mielės.
Nuo medaus vyno vaisių midus skiriasi tuo, kad, gaminant midų, medus su vaisių sultimis maišomas rūgimo pradžioje, o medaus vynas medumi tik pasaldinamas.
Midaus stiprumas priklauso nuo mielių kiekio, rūgimo procesų ir ypač nuo medaus kiekio: kuo daugiau medaus, tuo midus stipresnis, saldesnis ir skanesnis: stiprus ir saldus midus gaunamas imant vienam litrui medaus vieną litrą vandens, stiprus, bet nesaldus – vieną litrą medaus atskiedus dviem litrais vandens, silpnas ir nesaldus – vieną litrą medaus atskiedus trim litrais vandens.
Vandeninis medaus tirpalas virinamas su prieskoniais (čiobreliais, imbieru, citrinos, cinamono žievelėmis, vyšniomis, žemuogėmis, gervuogėmis, liepžiedžiais, kadagio uogomis, gilėmis, apyniais) ir fermentuojamas alaus (arba vyno) mielėmis (natūralus midus) arba dar dedama ir etilo alkoholio (midaus gėrimas).
Dabar gaminamos šešios midaus rūšys (10-16 proc. stiprumo natūralaus midaus ir penkios rūšys 25-75 proc. stiprumo midaus gėrimo).
Midus pilamas ar papildomas iš dešinės pusės.
Midus yra nacionalinis Etiopijos gėrimas (vadinamas Tej). Amerikoje midų gamina per dvidešimt vyninių, kur yra keleto kategorijų midus – gazuotas ir negazuotas.
Medų sumaišius su įvairiomis sultimis, gaunamos netradicinės midaus rūšys. Vynuogių ir medaus derinio rezultatas – clarre. Iš sidro ir medaus gaunamas cyser. Pridėjus braškių arba spanguolių sulčių gaunamas gėrimas, žinomas melomel vardu.
Daugiausia midaus gamybos ir gėrimo tradicijų sukurta Skandinavijos šalyse.
Žr. medùs (4)

Mead – tipple obtained from water-diluted honey, wine yeast fermentation. It is fermented honey and water solution. Originated from the Middle East or further east in Asia (known in Russia at the end of eleventh century). It is the oldest in the world produced by fermentation of the drink. Its history dates back to eight thousand years.
It was used in ancient Egypt, Greece and Rome. Mead North countries, which do not grow grapes, was once a popular beverage. Late mean time, start to make beer, he became the most noble drink.
The oldest known fermentation of the drink was diluted honey, water and yeast starter culture, resulting in ancient times, when there was no sweeteners, and people knew very little fruits.
Mead is considered ancient Lithuanian and Prussian nationality drink. Prussia first drink of mead mini Vulfstangas (XI century end) and Peter Dusburg (XIV century). Lithuania feudal times, mead was produced in the estates, monasteries, manor houses sold, cities and towns smuklėse.
The citizens the right to produce mead was given the greatest princes of privilege. Century beginning in Lithuania, Poland, Prussia, known for Kaunas Mead. Nineteenth century it almost supplanting other alcoholic drinks (especially spirits). Before World War II, the debate has been made in the brewery. During the war production ceased after the war the production of mead not renewed.
Our ancestors of mead, as well as beer, drank a special oral horn. This is evidenced by the horns to find luxurious IV-VI centuries graves. These horns were used šermenų during and after their fill of mead placed in cemeteries.
Have traditionally been oral Lithuanian Mead – specially prepared alcoholic beverage. Wild honey bees in certain proportions were mixed with water, then boiled, then left to ferment for a while.
Mead Lithuania reigned until the seventeenth century, until it is pushed out cheaper and faster produced alcoholic beverages: beer and vodka. In the seventeenth and eighteenth centuries, the disappearance of honey bee-keeping and rising prices, the production of mead disappeared.
Mead new technology developed Sinkevicius Alexander (1908-1989 m.). His initiative in 1959 Mead once again started to produce Stakliskiu (discussion reg.) brewery (since 1964 on an experimental plant “Lithuanian mead), which produced and mead balms – strong alcoholic drinks mead basis (for example, Grunwald, rolls, Neman, Ancestors, sang, Amber). 1972 Sinkevičius technology patented in Great Britain.
A. Sinkevicius created 12 types of honey and mead strong drinks: natural mead, beer yeast fermentation vitaminingomis and aged from one to two years (MOVED, Penza, Ancestors, Stakliškės), a number of Lithuanian mead distillates – Spirits (Grunwald, rolls, Neman, and Festive others).
How to taste wine grapes depends on the type and quality of grapes, and the production of mead is very important use of honey type and quality. Honey mixed with various juices, obtained by non-traditional types of mead.
Dedicated to:
1st Net Mead. Made from a good natural honey, diluting it with water and adding various spices.
2nd True mead. He used to get a bright, clean, centrifuged honey suneštas of lime, tree, white clover and grassland.
3rd Fruit Mead. Made of honey with water, adding the flavors of fruit and berry juice. Suitable for honey and worse, which is mixed with bee bread from buckwheat and generally darker-colored honey, because of its smell and taste juice removes the smell of the shortcomings.
Lithuanian national drink – of honey, spices and yeast with the water produced by Mead.
Mead flavor and aroma is very dependent on the use of wine yeast. Mead ferment mainly used for vineyard culture yeast. Fruit mead ferment for other wine yeasts.
From honey mead wine fruit differ in that the production of mead, honey mixed with fruit juice at the beginning of fermentation, the wine and honey – honey.
Mead strength depends on the quantity of yeast, fermentation processes and in particular the quantity of honey, the more honey mead in a stronger, sweeter and tastier: strong and sweet mead is obtained by taking a single liter of honey, one liter of water and strong, but sugarless – one liter of honey diluted in two liters of water, weak and sugarless – one liter of honey diluted in three liters of water.
The aqueous solution is boiled with honey, spices (thyme, ginger, lemon, cinnamon, cherries, wild strawberries, blackberries, lime buds, juniper berries, acorns, hops) and the fermentation of beer (or wine), yeast (natural mead), or even placed, and ethyl alcohol (mead drink).
Now produced six types of mead (10-16 per cent. The strength of natural honey and five species of 25-75 percent. The strength of the drink mead).
Mead added to or poured from the right side.
Mead is the national drink of Ethiopia (known as Tej). American mead produced within twenty-wine, where there are several categories of mead – carbonated.
Honey mixed with various juices, obtained by non-traditional types of mead. Grapes and honey, mix the result – clarre. From cider and honey produced cyser. By adding strawberry or cranberry juice drink produced by known melomel name.
Most of the production of mead and drink in a traditional Scandinavian countries.
See honey

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: