© Spiritas/Spirits

9 Rgp

Spìritas (1) [lot. spiritus – gyvybė, energija] – bespalvis lakus savito kvapo ir deginančio skonio skystis, susidedantis daugiausia iš etilo alkoholio. Todėl dar vadinamas tiesiog etilo alkoholiu. Gaunamas, perdirbant krakmolingą žaliavą. Vartojamas maisto, chemijos, farmacijos, kosmetikos pramonėje ir technikoje.
Į Lietuvą spiritas pateko iš Vokietijos Aleksandro laikais. Pradėta daryti XV a. pabaigoje kunigaikščių, kitų pasaulietinių ir dvasinių feodalų bei miestiečių spirito varyklose. Iki bažnytinių žemių perdavimo valstybei (XVIII a. pabaiga – XIX a. vidurys) ypač daug spirito ir degtinės varyklų bei smuklių priklausė katalikų bažnyčiai. Nuo XIX a. vidurio spirito varymas daugiausia tapo pasauliečių dvarininkų privilegija; miestuose varyklos beveik išnyko. Caro valdžiai spirito varymas buvo pasipelnymo šaltinis – nuo 1811 m. ji įvedė iždo reikalams rinkliavą degtinei, kuri buvo skaičiuojama ne nuo varyklos pajėgumo, bet nuo dvare esančių baudžiauninkų skaičiaus. 1841 m. Lietuvoje buvo 1260 valstybės žinion perėjusių spirito ir degtinės varyklų.
Iki XIX a. spiritas buvo daromas iš grūdų ir nerektifikuojamas. Tik XIX a. pabaigoje imta varyti iš bulvių ir rektifikuoti. XX a. pradžioje spirito varymas buvo viena svarbiausių maisto pramonės šakų. 1923 m. spirito ir degtinės prekybą monopolizavo valstybė. Buvo supirkinėjamas žaliasis spiritas iš privačių varyklų ir iš jo gaminamas geriamasis bei denatūruotas spiritas ir degtinė. 1931 m.veikė spirito varykla. Po II pasaulinio karo smulkios varyklos uždarytos, kitos restauruotos ir išplėstos.
Skiriamos šios spirito grupės:
1. Maistinis. Gaminamas iš rugių, kviečių ir kitų kultūrų, kurios sudėtyje turi daug krakmolo, inulino, arba iš cukringos žaliavos (melasos, cukrinių runkelių).
2. Techninis. Gaminamas iš medienos, šiaudų, naftos produktų atliekų, sintetiniu būdu – iš naftos ir anglies pramonės atliekų. Jis vartojamas lengvojoje ir chemijos pramonėje, dirbtinės odos ir parfumerijos gaminių gamyboje.
3. Medicininis. Gaminamas iš tokios pat žaliavos kaip ir maistinis, tik dar kartą išvalomas.
4. Aviacinis.
5. Aromatinis. Gaunamas distiliuojant spirituotus morsus arba užpilus. Ruošiamas kiekvienam gaminiui atskirai.
Pramonė gamina maistinį ir techninį etilo alkoholį. Maistinis vartojamas alkoholinių gėrimų gamyboje, medicinoje, veterinarijoje, parfumerijos pramonėje.
Techninis etilo alkoholis yra sintetinio kaučiuko, dirbtinio šilko, plastmasių, fotoreikmenų, organinio stiklo, lakų ir dažų gamybos žaliava. Techninis etilo alkoholis gaminamas iš medienos, sulfitinis – iš celiuliozės pramonės atkliekų, sintetinis – iš etileno turinčių dujų.
Etilo ir kiti alkoholiai gaminami rūgimo (fermentacijos) būdu. Rauginimui vartojamos greit besidauginančios, atsparios didelėms cukraus ir alkoholio koncentracijoms mielės.
Etilo alkoholio gamybai tinka žaliava, kurioje gausu krakmolo arba cukraus. Tai bulvės, cukriniai runkeliai, rugiai, kviečiai, miežiai, avižos. Duoniniai javai šiam tikslui naudojami tik sugedę. Tačiau salyklui imami sveiki, daigūs rugiai arba miežiai. Salyklas reikalingas krakmolingos medžiagos sucukrinimui.
Be salyklo, krakmolingą žaliavą galima sucukrinti fermentais, gautais iš pelėsinių grybų ir kai kurių bakterijų.
Bulvės, grūdai pirmiausia yra šutinami 130-140 °C temperatūroje, kad ištirptų, kleisterizuotųsi krakmolas. Šutinta masė sumaišoma su salyklu ir 55-57 °C temperatūroje krakmolas virsta cukrumi. Tuomet masė ataušinama iki rauginimui tinkamos temperatūros (30 °C), į ją dedama mielių.
Mielės aktyviausiai veikia terpėje, kurioje yra 10-18 % cukraus. Jeigu cukraus koncentracija didesnė, mielės yra ne tokios aktyvios.
Sucukrinta masė rauginama plieninėse rauginimo statinėse. Statinių viduje yra vingiuotas vamzdis, kuriuo tekantis šiltas vanduo palaiko tinkamą temperatūrą. Rūgimo procesas stebimas pro specialų stiklinį langelį.
Pasibaigus rūgimo procesui, gautasis raugalas distiliuojamas. Subrendusiame raugale, be etilo alkoholio, yra labai nuodingų ir bjauraus kvapo izobutilo, izoamilo ir metilo alkoholių, baltymų, mineralinių medžiagų, mielių ir kt.
Nuo to, koks išvalymo laipsnis, pagal standartą spiritas gali būti trijų rūšių:
a) ekstra – 96,5 proc., gaminamas tik iš grūdų;
b) aukščiausio valymo (gerai išvalytas) – 96,2 proc.;
c) I-os rūšies – 96,0 proc.
Aukščiausio valymo ir I rūšies spiritas gaminamas iš grūdų, bulvių, melasos, cukrinių runkelių ir jų mišinių, o ekstra – iš kondicinių grūdų.
Spiritas gaunamas dažniausiai alkoholinės fermentacijos būdu iš cukringų skysčių (mielėms suskaidžius cukrų į etilo alkoholį ir šalutinius produktus). Gaminant spiritą, raugas distiliuojamas ir gaunamas distiliuotas spiritas – koncentruotas alkoholis.
Distiliuojama taip: alkoholio turintys skysčiai kaitinami; kai alkoholis išgaruoja, garai vėl kondensuojami, surenkami. Lakių skoninių medžiagų koncentracija distiliuotame spirite priklauso nuo distiliatoriaus rūšies ir jo veikimo. Paprastais katiliniais distiliatoriais gaunama mažesnės alkoholio koncentracijos, bet savito skonio ir kvapo spiritas, o tolydinės distiliacijos kolonose gaunamas didesnės koncentracijos spiritas, tačiau jame skoninių medžiagų maža arba visai nėra.
Šviežias distiliuotas spiritas retai kada tinka vartoti iš karto. Dažniausiai jis keletą metų laikomas medinėse statinėse, kad įgytų tam tikrą ir ryškų, pavyzdžiui, viskio ar brendžio skonį. Pilstomas į butelius ir prekybai skirtas distiliuotas spiritas atskiedžiamas distiliuotu vandeniu, kad alkoholis sudarytų apie 40 proc. tūrio.
Vadinasi, distiliavimo procese iš raugalo išskiriamas žaliasis etilo alkoholis. Jis yra bespalvis. Žaliasis etilo alkoholis gali būti vartojamas tik technikos reikalams, nes jame yra daug priemaišų – apie 50 įvairių cheminių junginių: esterių, aldehidų, rūgščių, tarp jų labai nuodingų metilo ir izobutilo, propilo alkoholių, furfoloro, terpenų. Šios priemaišos vadinamos fuzeliais. Jų žaliajame etilo alkoholyje yra nuo 0,2 iki 0,5 %.
Priemaišos iš žaliojo etilo alkoholio išskiriamos dviem būdais: cheminio valymo ir rektifikavimo. Pirmiausia žaliasis etilo alkoholis veikiamas natrio šarmu ir kalio permanganatu. Po to etilo alkoholis rektifikuojamas.
Rektifikuojant iš žaliojo etilo alkoholio pašalinamos priemaišos. Rektifikuotas etilo alkoholis yra 96 % stiprumo, bespalvis, skaidrus skystis be pašalinio kvapo ir prieskonio.
Iš spirito gaminamas viskis, likeris, brendis, konjakas, romas, arakas, kalvadosas, trauktinė, degtinė, džinas.
Labai kenksmingas sveikatai yra naminiu būdu nelegaliai gaminamas spiritas, vadinamoji naminukė, nes jame neišvengiamai lieka stiprių nuodingų priemaišų: jų neįmanoma atskirti be sudėtingų įrenginių, naudojamų pramoninėje etilo alkoholio gamyboje. Ypač stiprūs nuodai yra metilo alkoholis. 10 mililitrų metilo alkoholio žmogui yra mirtina dozė.
Lietuvos spirito gamybai naudojama vietinė žaliava – melasa. Tokiu būdu gaunamas chemiškai švaresnis spiritas. 2/3 žaliavos gaunama iš Lietuvos cukraus fabrikų, taip pat iš Latvijos bei Ukrainos. Rektifikuotas spiritas tinka ne tik trauktinių, vaistų gamybai, vynui spirituoti, tačiau ir parfumerijos gaminiams. Gaminant spiritą, išsiskiria medžiagos, kurios naudojamos angliarūgštės gamybai.
Lietuvos varyklos perdirba maistinius rugius ir kviečius. Išvalyti ir išdžiovinti grūdai verdami tam tikrą tai kultūrai skirtą technologinį laiką. Verdama apie tris valandas. Tuomet masė fermentuojama mielėmis bei cukrumi. Išrūgusi siurbliu ji keliama į distiliacijos koloną, kur spiritas kondensuojasi. Kitaip tariant, skystis suteka į vieną vamzdį, košė – į kitą. Toji košė arba žlaugtai pardavinėjami ūkininkams. Karvėms – tai geras maistas ir vaistas. Spiritas toliau teka į šaldytuvus. Ataušintas dar siunčiamas į apskaitos prietaisus, pilstomas į talpyklas, paskui keliauja į sandėlius.
Lietuvos spirito pramonė labiausiai klestėjo okupacijos laikais iki nepriklausomybės atkūrimo, kada spirito varymas buvo tiesiog pasididžiavimas.

Spirits [lot. spirits – life energy] – , a colorless volatile characteristic odor and taste of burning liquid, consisting mainly of ethyl alcohol. Therefore, more simply known as ethyl alcohol. Is obtained by processing a starchy material. There is food, chemical, pharmaceutical and cosmetic industry and technology.
The spirit came from Lithuania, Germany, Alexander era. Starting to the fifteenth century At the end of the princes and other secular and spiritual feudal lords and urban distilleries. By transfer of church lands to the State (the end of the eighteenth century – mid-nineteenth century) is particularly high spirits and vodka distilleries and pubs owned by the Catholic Church. Since the nineteenth century Mid-distillery was largely secular landlords privilege; cities distilleries almost disappeared. Tsarist government distillery has been a source of profit – from 1811 It introduced a treasury affairs toll vodka, which was calculated at the distilleries from power, but the manor in the number of serfs. 1841 Lithuania was passed in 1260 state charge of spirit and vodka distilleries.
Until the nineteenth century alcohol is made from grain and not rectified. Only in the nineteenth century At the end of the drive is full of potatoes and rectify. Twentieth century early distillery was one of the major food industries. 1923 alcohol and spirits trade monopolized by the state. It was buying green spirit of the private distilleries and produced by his drinking and denatured alcohol and other spirits. 1931 m. were distillery. After World War II, small-scale distilleries closed down, others renovated and expanded.
Spirit of this distinguished group:
1st Food. Made from rye, wheat and other crops, which contains much starch, inulin, or sugary raw materials (molasses, sugar beet).
2nd Technical. Made from wood, straw, waste petroleum products, synthetic – petroleum and coal industries. He used light and chemical industry, artificial leather and perfumery production.
3rd Medical. Made from the same raw materials as well as nutritional, once again cleared.
4th Aviation.
5th Aromatic. Distillation fortified morse or infusions. Prepared for each product separately.
The industry produces nutritional and technical ethyl alcohol. Food is used in alcoholic beverages, medicine, veterinary medicine, perfume industry.
Technical ethyl alcohol is a synthetic rubber, artificial silk, plastic, photo accessories, organic glass, paint and varnish materials for production. Technical ethyl alcohol produced from wood, sulphite – from the pulp industry waste, synthetic – with ethylene gas.
Ethyl and other alcohols produced by fermentation (fermentation) process. Used for tanning quickly proliferating, resistant to large concentrations of sugar and yeast alcohol.
Ethyl alcohol production for raw materials rich in starch or sugar. These potatoes, sugar beets, rye, wheat, barley and oats. Flour grain used for this purpose only decayed. However, malt, sampled sound, rye or barley seedlings. Malt need starchy material saccharification.
In addition to malt, a starchy material can sucukrinti enzymes derived from molds and some bacteria.
Potatoes, corn is primarily stewed 130-140 ° C, the soluble starch mold. Mass of steam mixed with malt and 55-57 ° C in the starch turns into sugar. Then the mass has been cooled to a temperature suitable for tanning (30 ° C), it is added to the yeast.
Yeasts are mainly active in media containing 10-18% sugar. If the sugar concentration increased, yeasts are less active.
Saccharified by the diastase content steel security fermentation fermentation barrels. Building inside a winding tube by running warm water maintains the proper temperature. Fermentation process is monitored through a special glass box.
At the end of fermentation process, distillation obtained ferment. Mature leaven, ethyl alcohol, is highly toxic and disgusting smell isobutil, isoamil and methyl alcohol, protein, minerals, yeast and others.
Since then, what degree of clean-up, standard spirits can be of three types:
a) extra – 96.5 percent. and made only from grain;
b) the highest treatment (well-cleaned) – 96.2 percent.;
c) I s class – 96.0 percent.
High-shine, and I kind of spirit made from grain, potatoes, molasses, sugar beet and mixtures thereof, and an extra – is conditioned grain.
Spirits obtained by alcoholic fermentation of mainly of sweet liquid (yeast breaking down sugars into ethyl alcohol and by-products). The production of alcohol, yeast and distilled distilled – a concentrated alcohol.
Distil the following: alcohol containing liquids are heated, the alcohol evaporates, the steam is condensed back, collected. Volatile flavoring distilled alcohol concentration depends on the type of distillation and its operation. Simple boiler stills gives a lower alcohol levels, but the characteristic taste and smell of alcohol, and continuous distillation columns produced higher concentrations of alcohol, but does little flavoring or non-existent.
Freshly distilled spirits are rarely suitable for immediate consumption. Mostly it for several years for wooden barrels in order to gain a real and significant, such as whiskey or brandy flavor. Bottled and distilled spirits for sale is diluted with distilled water and alcohol that would be around 40 percent. vol.
Consequently, the distillation process of crude extracted from the ferment of ethyl alcohol. It is colorless. Cape ethyl alcohol may be used only for technical matters, because it contains many impurities – about 50 different chemical compounds: esters, aldehydes, acids, among them highly toxic methyl izobutilo, propyl alcohol, furfoloro, terpenes. These impurities are called fusel oil. Their green alcohol is from 0.2 to 0.5%.
Impurities in the green of ethyl alcohol are distinguished in two ways: chemical cleaning and rectifying. First, the green of ethyl alcohol sodium hydroxide and exposed to potassium permanganate. After the ethyl alcohol rectified.
Rectifying the green alcohol to remove impurities. Rectified ethyl alcohol 96% strength, a colorless, transparent liquid without foreign flavor and spice.
Whiskey is produced from the spirits, liqueurs, brandy, cognac, rum, Arakan, calvados, brandy, vodka, gin.
It is harmful to health is a way of illegally produced homemade alcohol, called Naminukas, as it inevitably remains strong toxic impurities: they can not be separated without complex devices used in industrial ethanol production. Particularly potent venom is methyl alcohol. 10 milliliters of methyl alcohol are lethal human dose.
Lithuanian alcohol production using local raw material – molasses. This results in the chemical cleaner alcohol. 2 / 3 raw material comes from the Lithuanian sugar factories, as well as in Latvia and Ukraine. Rectified spirit is suitable not only for pharmacists, pharmaceutical manufacturing, wine, spirits, however, and perfume products. The production of spirits, suffer material used in the production of carbon dioxide.
Lithuanian distilleries processed food rye and wheat. Clean and dry the grain is cooked in a technological culture for the time. Boil for about three hours. Then the weight of fermented yeast and sugar. Išrūgusi pump is brought into a distillation column where alcohol condenses. In other words, the liquid is collected in one tube, porridge – to another. That cereal grains or sold to farmers. Cows – this is a good food and medicine. Spirits continue to leak into the refrigerator. After cooling still be sent to the metering is poured into containers and then move into storage.
Lithuanian spirits industry is the most flourishing days of the occupation to the restoration of independence, when the distillery was just a pride.

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Google photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

%d bloggers like this: