© Priėmimas/Adoption

14 Rgs

Priėmìmas (2) – įvairios vaišės, pokylis, pobūvis, banketas, rengiami pačiomis įvairiausiomis progomis: pagerbti kokį nors asmenį ar atvykus garbingam svečiui, pažymint kokias nors progas, nacionalines ar metines šventes, sutarčių pasirašymą, vizitus, jubiliejus, įkurtuves, gimtadienius ir kitomis įvairiomis progomis.
Skiriami:
1. Oficialūs priėmimai, rengiami merijoje, ambasadoje, viešbutyje ar restorane.
2. Privatūs priėmimai, rengiami šeimininko namuose, bute, viloje, užsakytame restorane.
Kiekvienas priėmimas turi atitikti progą. Tai kartu ir plėtoja dalykinius kontaktus, sukuriamas geresnis asmens, įmonės ar šalies įvaizdis, užmezgamos naujos pažintys bei ryšiai, gaunama naudingos informacijos.
Priėmimo sėkmė priklauso nuo sugebėjimų organizuoti, apgalvoti ir suplanuoti. Tai sudaro: priėmimo tipas, kviestinis sąrašas, išankstinis kvietimų išsiuntimas, susėdimo planas, meniu sudarymas, stalo serviravimas ir svečių aptarnavimas, tostai ir kalbos, priėmimo eigos schemos sudarymas, priėmimo tema, pažintys, sugebėjimas laviruoti atsakymus-klausimus, mokėjimas laikytis etiketo normų.
Visi priėmimai skirstomi į stovimus ir sėdimus, dieninius ir vakarinius. Dieniniai stovimi priėmimai tradiciškai neapsieinami be šampano ar vyno taurės, o vakariniai stovimi – be kokteilių, furšetų, bufeto. Dieniniai sėdimi priėmimai neapsieinami be kviestinių pusryčių, arbatėlės, kavos ponios, o vakariniai sėdimi – be kviestinių pietų, kviestinės vakarienės, arbatėlės, kavos ponioms.
Savotiškas priėmimas prieš pobūvį – aperityvas, rengiamas namuose arba restorane. Namuose, prieš sėdant už stalo, vaišinama lengva užkandėle: sūriu, riešutais, vaisiais, sausuoju, pusiau sausuoju vynu ar grogu. Restorane svečiai įteikia gėles ir dovanas šeimininkams, susipažįsta. Vakaras trunka apie penkiolika dvidešimt minučių.
Vernisažas – nedidelės vaišės (nuo 11 iki 20 val.) parodos atidarymo proga. Vaišinama vynu arba šampanu.
Priėmimas kavos ar arbatos puodeliui kviečiamas po pietų (nuo 16 iki 18 val.). Stalas serviruojamas užkandžių ar desertinėmis lėkštelėmis ir kavos puodeliais, vaišinama sumuštiniais, saldumynais, prie kurių dera likeris, šampanas, konjakas, saldusis ar pusiau saldusis vynai.
Priėmimas „Taurė šampano“ (12 val.; trukmė – apie 1 val.) organizuojamas kokio nors svečio garbei, sutarties pasirašymo proga ir panašiai. Vaišinamasi stovint. Siūloma šampano, įvairaus vyno, sulčių, kartais degtinės ar viskio. Tinka lengvi užkandžiai, nors jie nebūtini.
Rengiant priėmimą, būtina deramai jį suplanuoti: sudaryti svečių sąrašą, išsiųsti kvietimus, pasirūpinti stalo serviravimu, valgiaraščiu, patarnaujančiu personalu, priėmimo eiga, pagalvoti apie smulkiausias detales. Labai svarbu iš anksto išsiaiškinti garbingiausią svečią ir jam parodyti deramą dėmesį – numatyti vietą prie stalo, laiką jo kalbai ir pan. Šeimininkas ir šeimininkė pasitinka svečius stovėdami taip, kad kiekvienas galėtų paduoti ranką pirmiausia šeimininkei, po to šeimininkui. Supažindinant svečius (jei pobūvis didelis – bent jau sėdėsiančius greta), gražu paminėti jų profesiją ar pomėgius, kad po to svečiams būtų lengviau rasti bendrą kalbą. Šeimininkai nors trumpam turi pasikalbėti su kiekvienu svečiu. Šeimininkas parengia ir sako oficialią sveikinimo kalbą, paskelbia garbės svečiui skirtą pirmąjį tostą, šeimininkė duoda ženklą pradėti valgyti. Svečiai gali vėluoti į sėdimus priėmimus ne daugiau kaip penkias minutes, į stovimus – iki 30 min. Kuo svarbesnis svečias, tuo daugiau jis privalo vėluoti. Garbingiausias svečias atvyksta į priėmimą paskutinis, o išvyksta – pirmutinis. Paskui skirstosi ir kiti svečiai.
Žr. 2 aperitỹvas (2), kavùtė (2), kviestìnė arbatėlė, kviestìniai piẽtūs dgs., kviestìniai pùsryčiai dgs., kviestìnė vakariẽnė, póbūvis (1), „Taurė šampãno“

Adoption – various feast, banquet, party, banquet, held the same wide variety of occasions: to honor someone or a guest garbingam arrival, noting any occasions and national holidays or annual contracts were signed, visits, anniversary, housewarming, birthday parties and other different occasions.
Assigned to:
1st Formal receptions, held the mayor’s office, embassy, hotel or restaurant.
2nd Private receptions, held master’s house, apartment, villa, ordered the restaurant.
Any adoption must meet the occasion. This, together and develop business contacts, creating a better person, company or country, the image of new connections between dating and relationships, obtained useful information.
Admissions Success depends on ability to organize, reflect and plan. These include: making the type of guest list, invitations early, Seat Map, menu creation, setting a table and guest service, toasts and speeches, making travel scheme in the adoption of the subject, dating, the ability to tack-answer questions, ability to follow rules of etiquette.
All the tricks are divided into standing and sitting, day and evening. Daytime standing receptions traditionally come with a glass of wine or champagne, and evening stand – with cocktails, buffet, buffet. Daytime seating receptions with guest needed breakfast, tea, coffee ladies, and evening seating – with dinner, dinner guest, tea, coffee ladies.
A kind of acceptance before the banquet – an aperitif, prepared at home or in a restaurant. At home, before sėdant at the table, easily treated to snacks: cheese, nuts, fruits, dry, semi-dry wine or grog. Guests at the restaurant served the flowers and gifts to the hosts, take note. West takes about fifteen and twenty minutes.
Vernisage – small fruit (from 11 to 20 hours.) Exhibition on the occasion. Treated to a wine or champagne.
Adoption of a cup of coffee or tea to convene in the afternoon (from 16 to 18 hours.). Table is set with snacks or desserts dishes and coffee cups, treated to sandwiches, sweets, which combines the liqueur, champagne, cognac, sweet or semi-sweet wines.
Adoption of “Goblet of champagne“ (12 pm.; Length – about 1 hour.) Organized by any guest in honor of the occasion of signing the contract and the like. Stops eating. Proposed champagne, a wide range of wine, juice, some vodka or whiskey. Suitable for light snacks, although they are not necessary.
Preparation of the adoption of the plan is necessary due to: a guest list, send invitations, arrange the table, serving, menu, serving personnel selected, think about the smallest details. It is important to determine in advance a guest of honor and show him proper attention – for a seat at the table, the time of his speech and so on. Host and hostess greet guests standing in a way that everyone can bring first hand the hosts, then the host. Irradiating the guests (if the big party – at least willing to sit side by side) from being mentioned in their profession or hobbies, then the guests would be easier to find a common language. Hosts have a brief chat with each guest. Owner shall prepare a formal greeting, and said the language public guest of honor for the first toast, housewife gives open-label food. Guests may be delayed in sitting at the receptions of more than five minutes in the standing – up to 30 minutes. The important guests, the more it must be late. Honorable guests arrive to the final adoption, and leaves – fore. Then dispersed and the other guests.
See. 2 appetizer, coffee party, tea party, dinner party, breakfast party, banquet, picnic, “The cup of champagne“

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: