© Helovyno vaišės-Halloween regale

31 Spa


Hèlovyno [angl. Halloween, sutrumpėjęs iš senovės anglų (All) Hallow Eve – Visų Šventųjų išvakarės, o Halloweʹen vartojamas škotų tarmėje ir anglų kalboje JAV bei Kanadoje] váišės – vaišinimo iškilmės Visų Šventųjų išvakarėse (spalio 31 d.), kurios švenčiamos Britų salose, JAV. Vaišių pagrindas – šventiniai moliūginiai gardėsiai.
Dėl šios pasaulyje populiarios šventės kilmės iki šiol karštai diskutuojama. Dažniausiai teigiama, jog Helovynas – keltų šventė, kuri lapkričio 1-ąją pažymėdavo ir Keltų naujuosius metus, ir dieną, kai buvo tikima, jog mirusiųjų sielos grįždavo aplankyti žemės. VIII a. popiežiui paskelbus, jog Visų Šventųjų diena iš gegužės perkeliama į lapkričio 1-ąją, prasidėjo iki šiandien tebesitęsiančios diskusijos, kaip pagerbti mirusiuosius: skobti moliūgus ir švęsti ar susikaupus deginti žvakutes kapinėse. Išradingiausiai ginčus išsprendė meksikiečiai, kurie sujungė pagoniškąją Samhaino (spalio 31-ąją, kai anapusinės dvasios baidomos ryškiais drabužiais ir kaukėmis) ir katalikiškąją šventę, abi pavadindami Mirusiųjų diena: vieną dieną gedi, kitą triukšmingai švenčia.
Visų Šventųjų dienos išvakarėms – Helovyno vakarėliams – išskobtame moliūge išpjovus akis ir šypsenas daromi šventiniai žibintai, o persirengėliai veidus užsidengia bauginančiomis kaukėmis. Daug kur pasaulyje Helovynas neatsiejamas nuo vaišių arba pokšto papročio (angl. trick-or-treat, kai žmonės – dažniausiai vaikai – vaikšto po namus ir prašo saldainių, jei negauna, krečia pokštus), manoma, kilusio ne iš Keltų, tačiau iš vieno IX a. buvusio papročio, kai lapkričio 2 dieną krikščionys ėjo iš namų į namus, prašydami „sielos pyragėlių“, pagamintų iš kvadratinių duonos gabalėlių su razinomis. Kuo daugiau jų žmonės gaudavo, tuo daugiau maldų jie prižadėdavo už pyragų davėjų mirusius artimuosius. Tuo metu buvo manoma, kad mirusieji lieka tarp žemės ir dangaus, o nepažįstamojo malda gali padėti sielai pasiekti dangų.
Meksikiečiai jaukinasi mirtį gėrimais ir dainomis. Šios šventės dienomis jie ruošia mėgstamus patiekalus ir eina užkandžiauti į kapines. Į ritinuką susuktais meksikietiškais kvietiniais paplotėliais su įdaru (meks. burrito) dekoruojamos kapavietės, grojama, leidžiami fejerverkai.
Gvatemaloje šiomis dienomis prie kapinių vartų galima gauti visko, ko trūksta linksmam gyvenimui: gėlių, maisto, muzikos. Į gatves išeina minios žmonių su gėlių krepšeliais. Tikima, kad ryškios ir spalvotos gėlės nubaido piktąsias dvasias nuo rojaus vartų.
Kolumbijos gyventojai, išsimarginę veidus ryškiomis spalvomis ar originaliu makiažu, aplanko kapus ir skuba į vakarėlius.
Helovyno nešvenčiantys japonai turi savo šventę (O-bon), per kurią lanko kapus, nuneša maisto. Tikima, kad maistas grąžina protėvių dvasią į namus.
Pagal JAV tradicijas, Visų Šventųjų išvakarės – bendravimo su kaimynais diena: raganomis, burtininkais apsirengę tėvai ir vaikai eina pas kaimynus (trick-or-treat). Amerikiečiai sako, kad visus kaimynus gali pamatyti tik per Helovyną.
Helovyno vakarėliams dažniausiai ruošiama gausybė išradingai dekoruojamų desertų ir moliūgų patiekalų. Populiariausi patiekalai – saldus moliūgų apkepas, pomidorų, moliūgų ir špinatų troškinys, grybų ir moliūgų salotos, moliūgų pyragas, moliūgų desertas, pyragėliai „Burtininkų kepurės“. Iš skobtų moliūgų sėklų kepama moliūgų sėklų duona, ruošiami įvairūs ryžių pudingai, maistingosios Helovyno salotos.

Halloween [Eng. Halloween, shortened from the old English (All) Hallow Eve – All Hallows Eve, and Halloween is used in Scots dialect and English, U.S. and Canadian] entertainment – entertainment celebration of All Saints’ Eve (October 31), which is celebrated in the British Isles, the United States. Fruit-based – Festive Pumpkin specialties.
Because of this popular festival in the world to date of origin of hot debate. In most cases states that Halloween – Celtic Festival, which is November 1st, and emphasized the Celtic new year and the day when it was believed that the souls of the dead returned to visit the land. VIII, c. the pope declared that the All Saints’ Day from May moved to November 1, began today to the ongoing debate on how to honor the dead: pick pumpkins and celebrate the burning of candles or accumulation in the cemetery. Ingenious disputes resolved by the Mexicans, who joined the pagan Samhaino (October 31 th, when the spirit of ulterior driven bright clothing and masks) and the Catholic feast day of both naming the dead, one day of mourning, another celebrated noisily.
During Halloween – Halloween parties – figures carved pumpkin excision of the eyes and smile made festive lights, dressed faces covered in masks. Many parts of the world is inseparable from the Halloween trick or treats custom (called trick-or-treat, when people – mostly kids – walks in and asks for sweets, if you do not, make jokes), it is not originating from the ferry, but one of the IX a. former custom, when on 2 November, Christians went from house to house asking for “soul cakes“ made of square pieces of bread with raisins. The more people receiving them, the more prayers they have donors promise for cakes dead loved ones. At that time it was thought that the dead are still among the earth and sky, the stranger and prayer can help the soul to reach heaven.
Mexicans drink tempt death and songs. These days they are preparing a festival favorite meals and snacks go to the cemetery. The small roll twisted the wheat scones with jam (mexic. burrito) decorated tomb, played, fireworks are allowed.
Guatemala these days at the cemetery gates to get everything life lacks sparkle flowers, food, and music. The streets of crowds of people coming out with baskets of flowers. It is believed that the bright and colorful flowers disruption evil spirits from the gate of paradise.
Colombia’s population, their faces painted in bright colors or the original ones, visit cemeteries and rushing to parties.
Japanese people who celebrate Halloween, have their own festival (O-bon), during which visit graves, removes food. It is believed that the food back to the ancestral spirit house.
According to the U.S. tradition, All Hallows Eve – the day communicating with their neighbors: witches, wizards dressed parents and children to visit their neighbors (trick-or-treat). The Americans say that all the neighbors could see only through Halloween.
Halloween parties often prepared by a plethora of imaginatively decorated pumpkin dishes and desserts. Most popular dishes – sweet pumpkin pie, tomato, pumpkin and spinach stew, mushroom and pumpkin salad, pumpkin pie, pumpkin pudding, pies “Wizards hat“. Of pumpkin seeds roasted pumpkin seed bread, prepared by a variety of rice pudding, salad nutrient Halloween.

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: