© Vėlinių valgiai-All Soul’s Day meals

31 Spa


Vėlìnių valgiai dgs. – mirusiųjų minėjimo dienos (lapkričio 1-2 d.) valgiai.
XVI-XVIII a. rašytiniai šaltiniai išskiria, be apeigų, vaišes, kurios buvo ruošiamos kapinėse arba namuose. Ant padėklų iš žievės dėdavo valgį, sutaisytą iš sūrio formos tešlos, o midų pildavo į ugnį, tikėdami, kad vėlės naktį valgančios padėtą maistą ir geriančios į pelenus supiltą midų. XVI a. į kapus žmonės nešdavo pieną, alų, midų, ten kėlę vaišes. Tokiu būdu kelias savaites minėdami mirusius ir garbindami dievą Perkūną.
Įsigalėjus krikščionybei, pagoniškos apeigos ir papročiai kapinėse nyko. Nuo XIX a. pradžios daug kur Visų šventųjų šventę (lapkričio pirmą dieną) ir Mirusiųjų minėjimo dieną (Vėlines; lapkričio antrąją) minėdavo bažnyčioje ir namuose.
Krikščioniškosios Vėlinių tradicijos Lietuvoje pradėjo formuotis netrukus po krikščionybės įvedimo. XIX a. pirmojoje pusėje krikščioniškosioms Vėlinėms lietuviai vėlėms gamindavo tamsius patiekalus iš jukos ir grybų, košes, šiupinius, varškėčius.
Dar XIX a. pabaigoje Vėlinių vakarą Kupiškio apylinkių valstiečiai kartais palikdavo prie stalo tuščią vietą mirusiojo šeimos nario vėlei, o į kapines nešdavo dubenėlį varškėčių kitoms vėlėms pavaišinti. Apie Tauragnus buvo paprotys prikepti mažų ragaišio bandelių ir jas padalinti elgetoms, kad jie pasimelstų už tos šeimos mirusiuosius. XX a. aplink kapus ir ant jų pradėta deginti žvakutes.
Krikščioniškosioms Vėlinėms mirusiųjų valgydinimas jau nebūdingas, vėlės nekenkia žmonėms, jos laukia iš jų tik maldų. Maistas, anksčiau skirtas mirusiesiems, dabar atiduodamas elgetoms ir, už mirusįjį jiems meldžiantis, tampa malda. Vėlės per Vėlines renkasi nebe į savo namus ar kapines, o į bažnyčias, kur joms mirę kunigai vidurnaktį laiko mišias.
Per Vėlines kepdavo duoną, bandeles, virdavo barščius, jauno paršelio ar gaidžio mėsą, avino skrandyje kepdavo grikių košę. Yra žinoma, kad lietuviai vėlėms gamindavo tamsius patiekalus (iš kraujo jukos, kraujinius vėdarus), taip pat džiovintų grybų sriubas, įvairias košes, šiupinius, varškėčius. Patiekalų turėjo būti dvylika. Nakčiai ant stalo palikdavo dalį bendrų vaišių, nes buvo tikima, jog mirusieji ateis valgyti.
Vėlinės ir dabar švenčiamos visoje Lietuvoje. Lankomi kapai, pagerbiami mirusieji, o namuose šeimos nariai surengia gedulingą vakarienę už mirusiuosius. Tai yra visų vienybės, susitelkimo, rimties ir susikaupimo dienos vakarienė pagerbiant artimųjų mirusiųjų atminimą.

All Soul’s Day meals – Commemoration of the dead Day (November 1-2 November) dishes.
XVI-XVIII centuries Written sources of release, without ritual, a feast which was prepared in the cemetery or at home. The pallet of cortical dėdavo meals, repaired the shape of the cheese dough and poured mead into the fire, believing that the ghosts at night eating the food placed in the ash and absorbing bulk mead. Sixteenth century people carry her to the grave of milk, beer, mead, then pose a feast. In this way a few weeks of celebrating the dead and worship the god of thunder.
Entrenched Christianity, pagan rituals and customs of the cemetery disappeared. Since the nineteenth century beginning in many places the feast of All Saints (November for the first time) and the Dead celebration day (All Soul’s Day, November the second) the said church and at home.
Christian tradition of All Souls in Lithuania started to form shortly after the introduction of Christianity. Nineteenth century Christian All Soul’s Day in the first half of the Lithuanians continued to produce the dark ghosts of yucca dishes and mushroom porridge, medley, curd.
Another nineteenth century All Souls’ Day at the end of the evening Kupiskio districts, farmers are sometimes left a blank space at the table of the deceased member’s family film, and carry her to the cemetery, a bowl of curd treat other ghosts. About Tauragnai was the custom for small fry meal of wheat or barley flour bread rolls and split them beggars, that they pray for the family of the deceased. Twentieth century around the graves and on started to burn candles.
Christian All Soul’s Day of the dead power supply is not inherently, ghosts do not affect humans, it is expected of them, only prayers. Food, for the dead past, is now given to the beggars, and they are praying for the deceased, it becomes a prayer. All Soul’s Day meets the ghost no longer in their homes or cemeteries and the churches where they are dead, the priest said mass at midnight.
All Soul’s Day baked bread, cakes, boiled beetroot soup, a young piglet or a cock meat, baked sheep stomach buckwheat porridge. It is known that the product is dark ghosts Lithuanian cuisine (Juki blood, blood pudding), as well as soups, dried mushrooms, different kinds of porridge, medley, curd. Dishes had to be twelve. Left overnight on a table of common courtesy, because it was believed that the dead come to eat.
All Soul’s Day and is now celebrated all over Lithuania. Visit graves of the dead are honored, and the home of the family members hold a funeral dinner for the dead. These are all unity, focus, calm and concentration daily dinner to honor the memory of dead relatives.

Reklama

Parašykite komentarą

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti / Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti / Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti / Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti / Keisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: