Archyvas | © Pakuotės RSS feed for this section

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Laisva arbata/Freedom of tea

8 Rgp

Laisvà arbatà – toks pakavimo būdas, kai arbatos lapai yra supakuoti laisvi metalinėje dėžutėje arba kitokiame inde.
Arbatžolių kiekį į puodelį įsideda pats žmogus pagal poreikį gauti silpnesnę ar stipresnę arbatą. Kad netrukdytų arbatoje plaukiojantys lapai, naudojami koštuvėliai, arbatos spaustukai, filtruojantys puodeliai. Tradicinis ir efektyvus yra trijų dalių arbatos puodelis, vadinamas gaivanu.
Arbatos dangtelis gali būti nukeltas, kad lapai pasiliktų, kol arbata gurkščiojama. Laisva arbata būna didesniais lapais, dėl to sąveika su oru mažesnė ir mažiau praranda aromato. Gera laisvų lapų arbata dažniausiai būna vakuumizuota. Tai padeda išlaikyti kvapnų aromatą.
Plg. arbãtos maišẽlis

Freedom of tea – this method of packing the tea leaves are packed in a metal-free box or similar container.
Quantity of tea into a cup įsideda the man under the need for a weaker or stronger tea. Not to interfere with flying tea leaves, use small strainers, tea clips, filter cups. Traditional and effective are the three parts of a cup of tea, called gaivan.
Tea lid can be held over the foliage to remain until the tea drinking. Free tea leaves are larger, due to interaction with the air less and less loss of flavor. Good availability tea leaves tend to have a void resulting from the removal of the air. This helps keep the fragrant aroma.
Cf. tea bags

© Arbatos maišelis/Tea bag

8 Rgp

Arbãtos maišẽlis – arbatos lapų pakavimas į mažus, dažniausiai popierinius, maišelius.
Arbatos maišelis sukurtas 1908 metais, kai JAV prekybininkas Tomas Sulivanas (Thom Sullivan), norėdamas sumažinti išlaidas, ėmė dėti arbatžoles į mažus šilkinius maišelius, kuriuos siuntė savo klientams kaip pavyzdžius. Klientai, nesuprasdami prekiautojo gudrybės, dėjo maišelius į karštą vandenį. Taip atsitiktinai atsirado naujas arbatos užplikinimo būdas.
Masinė arbatos maišelių gamyba pradėta tik 1953 m. Iš pradžių šilkiniai maišeliai pakeisti marliniais, o vėliau pradėti fasuoti į popierinius.
Šiuolaikiniame arbatos maišelyje vidutiniškai būna apie 3 gramus arbatžolių.
Tai dažnai naudojamas būdas, nes jis yra labai paprastas ir patogus. Į maišelius pakliuvusios dulkės ir maišelių gamybai naudojamas popierius sugadina arbatos skonį.
Plg. laisvà arbatà

Tea bag – tea leaf packing into small, mostly paper, plastic bags.
Tea bag, created in 1908 when the U.S. merchant Sulivanas Tom (Thomas Sullivan), in order to reduce costs, started to make tea in small silk bags, which are sent to their clients as examples. Customers understanding of dealer tricks made bags in hot water. It accidentally created a new ritual was always tea with boiling water method.
Bulk tea bag production started only in 1953 Initially, silk bags to replace marlin, and then start wrapping the paper.
In the modern tea bag contains on average about 3 grams of tea.
This method is often used because it is very simple and convenient. The trapped dust bags and paper bags used for making tea spoil the taste.
Cf. freedom of tea

© Skardinė/Can

8 Rgp

Skardìnė (2) – skardinis geriamas puodukas (dažniausiai geriamas alus, limonadas ir kiti gaivieji gėrimai). Tai patogi ir lengva pakuotė.
Plona skardinė atsirado 1930 m. Nuo XIX a. pradžios skardinėse buvo pardavinėjamas maistas ir sriubos. Iš pradžių geriamame puoduke pilstyti alų buvo neparanku, nes alaus pripildyta skardinė turėjo atlaikyti didelį spaudimą iš vidaus – nesprogtų per sudūrimą. Be to, skardinė menkino alaus skonį ir buvo brangesnė už stiklinį butelį.
Naujos pakuotės era prasidėjo JAV. Pirmoji alaus darykla Europoje, kuri pradėjo pilstyti šviesų alų į skardines, buvo Velse. Vokietija ir Čekija iš pradžių pripažino tik kelių vyno rūšių pilstymą į skardines. Didžiojoje Britanijoje buvo sugalvota skardinės dugne dėti mažytį plastmasinį daiktą: kai skardinę atidarydavo, daiktas įpurkšdavo į alų azoto – susidarydavo kreminė, didelė puta. Nors alaus išvaizda ir pagerėjo, tačiau skardinė nė kiek nepagerino alaus skonio.
Žr. tarà (2)

Can – tin drinking cup (mostly drinking beer, lemonade and other soft drinks). It is convenient and easy to pack.
The thin tin occurred in 1930 Since the nineteenth century beginning of canned food were sold, and soups. Initially, drinking a cup of beer bottle was inconvenient, because the beer-filled cans had to withstand considerable pressure from the inside – a seamless explosion. In addition, downgrades of beer cans and the taste was better than a glass bottle.
The new era started in the U.S. package. The first brewery in Europe, which has lights bottle of beer in cans, was in Wales. Germany and the Czech Republic originally found only a few types of wine pouring into tins. Great Britain were invented for the bottom of the cans to make a tiny plastic thing: When the cans open, object inject nitrogen into beer – cream occurred, a large head. Although beer and look better, but no cans of beer did not improve the taste.
See . container

Sūrmaišis

6 Rgp

Sūrmaišis (1) – maišelis sūriui slėgti.

Pieno pakuotė

6 Rgp

Píeno pakuõtė žr. pakuõtė (2)

%d bloggers like this: