Archyvas | © Pasaulio alus RSS feed for this section

Tarptautinė aludarių diena

17 Lie

Tarptautinė aludarių diena

Mintis švęsti Tarptautinę aludarių dieną (07-18) kilo JAV žurnalistui Jay Brooks, kuris rašė apie alų. Pasigavęs jo idėją žurnalas „Beer & Brewer Magazine“ šia proga pradėjo rinkti geriausią vietos aludarį.

Aludarių dienai minėti buvo pasirinkta liepos 18-oji – šv. Arnoldo vardadienis, nes šis šventasis kai kuriuose bažnyčios raštuose minimas kaip aludarių globėjas. Beje, alaus globėjais laikoma ir daugiau šventųjų: šv.Matas, šv.Augustinas iš Hipo, šv.Lukas gydytojas, šv.Armandas ir net šv.Nikolas (Kalėdų Senelis), mat jie prieš tapdami apaštalais buvo smuklininkai.

Šią dieną, be abejo, geriausia būtų atšvęsti su tikrais aludariais, gaminančiais šviežią gyvą alų. Surengti varžybas, išrinkti geriausią alaus gamintoją. Vyrams, mėgstantiems alų, tai gali būti tiesiog dar viena proga išgerti alaus.

Alus – vienas seniausių alkoholinių gėrimų. Jis gaminamas rauginant mieles ir miežius arba kviečius (kartais ryžius). Išgauti geresniam skoniui naudojami papildomi prieskoniai – apyniai, medus, kartais net uogos ir vaisiai. Alaus stiprumas – 2,5-12% alkoholio tūrio.

Daugiau skaitykite kategorijose Alus, Pasaulio alus

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Vengriškas alus/Hungarian beer

8 Rgp

Veñgriškas alùs – lager rūšies silpnas alkoholinis gėrimas.
Nors šalyje, kaip ir Bulgarijoje bei Rumunijoje, populiaresnis vynas, tačiau mėgstamas ir silpnas alus. Lyginant su Bulgarija ir Rumunija, daugiausia užsienio kapitalo investuota į Vengrijos alaus pramonę.
Pagrindinės alaus rūšys šalyje:
– vengriška vokiečių Bock rūšis (stiprus, tamsus ir saldus alus (Bak, 7,5 %)),
– Dreher rūšis (gaivus, sausas apynių Pilsner (5 %), tirštesnis, aukso spalvos Export, pagal bavarišką technologiją daromas stiprus Bak).
Nuo 1989 m. šalyje įkurta apie 50 nedidelių alaus daryklėlių, kurios daro salyklinį alų, paisydamos alaus švarumą reglamentuojančių Vokietijos įstatymų. Didžiausią Vengrijos alaus daryklą (Köbányai) 1993 m. South African Breweries įsigijo įmonės kontrolinį akcijų paketą. Pagal senovinius receptus daromas Dreher alus, kuriame daug salyklo.
Antroji pagal dydį Vengrijos Borsodi, 1991 m. tapusi belgų Interbrew dalimi, kontroliuoja beveik ketvirtį šalies alaus rinkos. Labiausiai žinomos vietinio lager rūšys yra Borsodi Vilagos ir Rakoczi.
Kanizsai įmonė, esanti Vakarų Vengrijoje, gamina šviesų Siraly (kiras), salyklinį Korona (karūna), tamsesnį lager (Gocseji Barna) ir salyklinį, eksportinį lager (Kanizsai Korona) alų. Dalį šios daryklos akcijų turi įsigijęs Vokietijos alaus darymo gigantas – Hamburgo Holsten koncernas, valdantis ir modernią alaus Komaromi daryklą, kuri daro vietinio lager alaus rūšis (pvz., Talleros).
Žr. alùs (4), Veñgrijos virtùvė

Hungarian beer – lager type of weak alcoholic beverage.
While a country like Bulgaria and Romania, the popularity of wine, but the favorite in a weak beer. In comparison with Bulgaria and Romania, the largest proportion of foreign capital invested in Hungary, the beer industry.
The main types of beer in the country:
– Hungarian German bock type (strong, dark and sweet beer (GAM, 7.5%)),
– Dreher type (fresh, dry hop Pilsner (5%), denser, golden Export, according to Bavarian technology to have a strong GAM).
Since 1989 country was founded about 50 small beer daryklėlių to make malt beer, which takes account of the German beer purity law. The largest brewery in Hungary (Köbányai) 1993 South African Breweries has acquired a controlling stake. According to ancient recipes made Dreher beer, a lot of malt.
The second largest Hungarian Borsod, 1991 Belgian Interbrew became part of the country controlled nearly a quarter of the beer market. The best known types of local lager and Borsod Vilagos Rakoczi.
Kanizsai company located in western Hungary, produced by beam Siraly (Gull), malt Korona (Crown), darker lager (Gocseji Barna) and malt, an export lager (Kanizsai Korona) beer. Part of this brewery has purchased shares in the German brewing giant – Hamburg, Holsten group, and managing a modern beer brewery Komarom, which has a local lager beer type (eg, Talleres).
See . beer, Hungarian cuisine

© Ukrainietiškas alus

8 Rgp


Ukrainiẽtiškas alùs – švelnus salyklinis alkoholinis gėrimas.

Dar XX a. pradžioje Ukrainoje veikė apie 1000 namudinių alaus daryklų, darančių alų pagal vokišką, čekišką ir anglišką technologiją. Revoliucija ir du pasauliniai karai sunaikino šalies alaus pramonę.

Svarbiausias alaus rūšis – šviesų ir sausą, nepasterizuotą Pilsner (4,5 %), daromą vartojant rugius, cukrų ir miežio salyklą (Amber Pilsner), ir gintarinį, apynių prieskonį turintį Nikolaevskyi (5 %) – daro Pietų Ukrainoje (Nikolajeve) įsikūrusi darykla Amber, kurią pastatė čekai. Apyniai auginami vietoje, tačiau dėl miežių salyklo trūkumo, darant alų vartojami rugiai ir cukrus. Visa produkcija pilstoma į butelius ir nepasterizuojama: alus tinkamas apie septynias dienas.

Žr. alùs (4), Ukraìnos virtùvė

Ukrainian beer – fine malt liquor.
Even twentieth century Ukraine at the beginning of 1000 were on home brewery, having beer in German, Czech and English technology. Revolution and two world wars have destroyed the country’s beer industry.
The main brands of beer – light and dry, unpasteurized Pilsner (4.5%), related with rye, barley and malt sugar (Amber Pilsner), and amber, with hops tinge Nikolaevskyi (5%) – makes the South Ukraine (Nikolaev), located in the Brewery Amber, built by the Czechs. Hops grown in place, but the lack of barley malt, rye is used in making beer and sugar. All products are sold in bottles and nepasterizuojama: Beer is suitable for seven days.
See . beer, Ukrainian cuisine

© Turkiškas alus/Turkish Beer

8 Rgp


Turkiškas alùs – tarptautinės rūšies silpnas lager.
Nors šalyje populiaresni kiti gėrimai (vynas, kava, anyžinė, rakija), tačiau viena iš didesnių alaus daryklų (Efes Pilsen Bira Fabrikasi) daro eksportinį saldoką, tirštą, auksinį lager 5 % (Efes Pilsener), sausą apynių Pilsner, Efes Light, Extra, nealkoholinį Alkolsuz Efes.
Turkijoje yra keturios alaus bei dviejų salyklų daryklos, o viena alaus darymo įmonė įkurta Rumunijoje. Nors danams priklausanti Turk Tuborg sudaro rimtą konkurenciją vietiniam alui, tačiau turkų rinkoje Efe tebeužima pirmaujančias pozicijas.
Žr. alùs (4), Turkijos virtùvė

Turkish beer – type of weak international lagers.
Despite the popularity of other beverages (wine, coffee, Anis, KNP), one of the larger breweries (Efes Pilsen Bira Fabrikasi) has an export sweet, thick, golden lager with 5% (Efes Pilsener), dry hop Pilsner, Efes Light, Extra , soft Alkolsuz Efes.
Turkey has four beers and two malt distilleries, and a brewing company was founded in Romania. While the Danes owned by Turk Tuborg is a serious competition in the local beer market, but Turkish Efe still have a leading position.
See . beer, Turkish kitchen

© Tamsusis alus/Dark beer

8 Rgp

Tamsùsis alùs – alkoholinis gėrimas, gaminamas iš tamsaus deginto karamelinio salyklo. Tai viena iš alaus rūšių. Tai didesnio kaip 3,2 sąlyginio jodo vieneto (38 EBC vnt.) alus.


Tamsus alus geriamas ne visur, pavyzdžiui, Belgijoje – rudas (Malmédy) ir juodas (Stout, Diest), Olandijoje – rusvas, Šveicarijoje ir Turkijoje – rudas alus.
Plg. šviesùsis alùs
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4)

Dark beer – an alcoholic drink made from dark burnt caramel malt. This is one of the beers. This is more conditional than 3.2 iodine per unit (38 EBC units). Beer.
Dark beer drinking at all, for example, Belgium – brown (Malmedy) and black (stout, Diest), Netherlands – brown, Switzerland and Turkey – brown beer.
Cf. light beer
See. technical regulation of beer, beer

© Šviesusis alus/Light beer

8 Rgp

Šviesùsis alùs – alkoholinis gėrimas, gaminamas iš šviesaus arba vidutiniškai šviesaus salyklo. Tai viena iš alaus rūšių. Tai ne didesnio kaip 1 sąlyginio jodo vieneto (15 EBC vnt.) alus.
Įvairaus skonio šviesus alus dažniausiai geriamas Belgijoje, Liuksemburge, Olandijoje, Šveicarijoje, Turkijoje, Brazilijoje, Didžiojoje Britanijoje (pvz., belgiškos šviesaus alaus rūšys: Gueuze, Alost, Louvain, britų – Pale Ale). Ispanijoje populiariausias tik Asturijoje ir Katalonijoje. Danija – viena iš pirmųjų šalių, kur buvo pradėtas daryti alus (VIII a. pradžioje).
Šviesusis alus būna švaraus, gaivaus skonio, turi daug angliarūgštės. Alui gaminti vartojamos apynių veislės, pasižyminčios turtingu skoniu, tačiau menku kartumu. Apyniai (jų kartumas, skonis ir kvapas) gali būti vos jaučiami, arba jaučiami stipriai. Dėl lėtos fermentacijos aluje nejaučiamas saldus, diacetilo sukeliamas skonis.
Helles (vok. šviesusis) – iš Miuncheno kilusi šviesiojo lager (apatinės fermentacijos) alaus rūšis. Blyškia spalva šis alus panašus į pilzeną, nuo jo skiriasi tuo, kad Helles aluje mažiau jaučiamas apynių, o labiau – salyklo aromatas. Helles alus turi 4,5-6 % alkoholio tūrio. Miunchene yra 7 tradiciniai Helles alaus pavadininmai – Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten, Weihenstephaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Andechser Hell. Lietuvoje Helles rūšies alų gamina alaus darykla „Kalnapilis“ (Original).
Bock tipo alus tradiciškai buvo verdamas Vokietijoje katalikų vienuolių, ypač Gavėnios laikotarpiu. Eisbock atsirado Vokietijoje.
Vokietijoje Maibock tradiciškai verdamas tik pavasarį, o Austrijoje bockbier – nuo Kalėdų iki Velykų. Bock tipo alus populiarus Norvegijoje (bokkǿl, gaminamas visus metus), Nyderlanduose (gamina dauguma alaus gamintojų) ir Belgijoje. Lietuvoje bock tipo alų gamina alaus daryklos „Švyturys“ (Adler Bock) ir „Kalnapilis“ (7.30).
Bock – stipraus lager tipo alaus rūšis, kilusi Ainbeko (Einbeck) miesto Vokietijoje. Manoma, kad Bock pavadinimas kilęs iš iškraipyto šio miesto pavadinimo.
Svarbiausios bock alaus rūšys – Maibock (šviesusis alus, tradiciškai verdamas pavasarį), Doppelbock (dvigubas bock) – stipresnis alus. Eisbock (ledo bock) – stipriausias šio tipo alus, gaminamas šaldant doppelbock, ir vėliau nufiltruojant vandens kristalus (kadangi etanolis šaldomas nesikristalizuoja, todėl šitaip alkoholio koncentracija gėrime padidėja). Weizenbock (kvietinis bock) – labai stiprus kvietinis alus, vadinamas bock dėl savo stiprumo.
Ant daugelio bock alaus etikečių pavaizduotas ožys, nes vokiškai bock reiškia ožį.
Plg. tamsùsis alùs
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4), lager

Light beer – an alcoholic drink made from a light to moderate pale malt. This is one of the beers. This is no more than a symbol of iodine per unit (15 EBC units.) Beers.
Different flavor ales generally consumed in Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Switzerland, Turkey, Brazil, Great Britain (eg, a light Belgian beer: Gueuze, Alost, Louvain, UK – Pale Ale). Only the most popular in Spain in Asturias and Catalonia. Denmark – one of the first countries which started to make beer (VIII century).
Light beer is a clean, refreshing taste has a lot of carbon dioxide. For beer hops are used to produce a variety of which has a rich flavor, but low bitterness. Hops (the bitter taste, smell and taste) can be barely felt, or felt strong. The slow fermentation of beer nejaučiamas sweet flavor caused by diacetyl.
Helles (pale German) – comes from Munich light lager (bottom-fermenting) beer types. Pale in color, this beer is similar to Pilsen, with its different in the sense that there is less Helles beer hops, and more – malt aroma. Helles beer is 4.5 to 6% alcohol by volume. Munich Helles are 7 traditional beer pavadininmai – Augustiner Bräu, Löwenbräu, Spaten, Weihenstephaner, Hofbräu, Hacker-Pschorr, Andechser Hell. Lithuania Helles type of beer the brewery produces Kalnapilis (Original).
Bock beer was traditionally a type of cooked Catholic monks in Germany, especially during Lent. Eisbock occurred in Germany.
German Maibock is traditionally cooked only in the spring, while in Austria Bockbier – from Christmas to Easter. Bock beer is a popular type of Norway (bokkǿl produced throughout the year), Netherlands (produced by most brewers), and Belgium. Lithuania type Bock beer brewery produces “The Lighthouse“ (Adler Bock) and Kalnapilis (7.30).
Bock – a strong lager-type beer type, originating Ainbeko (Einbeck) town in Germany. It is estimated that the Bock name comes from the distortion of the name of the city.
Key Bock beer – Maibock (light beer, traditionally cooked in the spring) Doppelbock (double bock) – stronger beers. Eisbock (ice bock) – the strongest type of beer produced by chilling doppelbock and later nufiltruojant water crystals (because ethanol is cooled nesikristalizuoja, and thus an increase in alcohol beverage). Weizenbock (wheat bock) – very strong wheat beer called Bock for his strength.
The number of Bock beer label shows a goat, which means goat in German Bock.
Cf. dark beer
See. technical regulation of beer, beer, lager

© Šveicariškas alus/Switzerland beer

8 Rgp

Šveicãriškas alùs – gaivus, salyklinis apynių alkoholinis gėrimas.

Didžiausios alaus daryklos Šveicarijoje – Eichhof ir Feldschlösschen, kuriose daromas skaidrus ir gaivus auksinis (Eichhof Lager, 4,8 %), pilstomas iš statinių, būna buteliuose ir skardinėse, apynių (Hopfenperle, Dunkle Perle, Castello, Ex-Bier). Kaip ir Austrijoje, šalyje dominuoja dvi pagrindinės alaus darymo grupės – Feldschlösschen ir tarptautinėje rinkoje geriau žinoma Hürlimann.
Kitų daryklų alaus rūšys – tamsus, viršuje besiformuojantis (Anker, 5,8 %), šviesus, aukso spalvos, švelnaus apynių ir salyklo prieskonio (Cardinal Lager, 4,9 %), tirštas, gintaro rudumo spalvos, šokolado skonio tamsus (Hexen Bräu, 5,4 %), putojantis, sodrios aukso spalvos Pilsner rūšies (Pony, 5,7 %), saldokas, šviesus (Dreikönigs, 6,5 %), tamsus, sodrios gintaro spalvos (Hubertus, 5,7 %), tirštas, auksinio gintaro spalvos (Sternbräu, 5,2 %), drumstas, eksportinis (Braugold, 5,2 %).
Vietinis alus Šveicarijoje toks pat kaip ir Austrijoje. Dažniausiai minimas Pilsner, mėgstamas šviesusis lager. Žymiai rečiau geriamas stipresnis auksinis lager ir kvietinis alus, daromi labai mažais kiekiais.
Pasaulinėje rinkoje Šveicarija garsėja dviem alaus rūšimis: šviesiu, mažai alkoholio turinčiu Birell (alkoholis iš alaus pašalinamas ne distiliuojant po fermentavimo, tačiau osmosės būdu) ir vienu iš stipriausiu pasaulyje Samichlaus. Samichlaus (14 %) alus daromas tik kartą per metus, brandinamas 12 mėnesių. Tai švelnaus, konjako ir mikstūros nuo kosulio skonį primenantis gėrimas.

Pagal bavarų technologiją daromos kvietinio alaus rūšys (pvz., švelnaus vaisių prieskonio Calanda Weizen).
Žr. alùs (4), Šveicãrijos virtùvė

Switzerland beer – refreshing hop malt liquor.
The largest brewery in Switzerland – and Eichhof Feldschlösschen which have a clear and refreshing golden (Eichhof Lager, 4.8%), poured from the drums, cans and bottles are, the hops (Hopfenperle, dunkle Perle, Castello, Ex-Bier). As in Austria, a country dominated by two major brewing groups – Feldschlösschen and international market, better known Hürlimann.
Other breweries beer – a dark (Anker, 5.8%), bright golden color with a sweet, spice, hops and malt (Cardinal Lager, 4.9%), thick, amber-brown color, dark chocolate flavor (Hexen Bräu , 5.4%), sparkling, rich golden Pilsner species (Nash, 5.7%), slightly sweet, light (Dreikönigs, 6.5%), dark, rich amber color (Hubertus, 5.7%), dense , golden amber color (Sternbräu, 5.2%), cloudy, exportation (Braugold, 5.2%).
Local beer is the same as in Switzerland and Austria. The most frequently mentioned Pilsner, pale lager favorite. Much less powerful drinking golden lager and wheat beer, made in very small quantities.
Switzerland is famous for the world market for beer in two modes: bright, low-alcohol-containing Birell (alcohol is not removed from the distillation of beer after fermentation, but through osmosis) and one of the strongest in the world Samichlaus. Samichlaus (14%), beer is made only once a year, aged 12 months. This gentle, Cognac and cough potions taste reminiscent of a beverage.
According to Bavarian wheat beer made in the technology types (eg, mild fruity flavor Calanda Weizen).
See . beer, Switzerland cuisine

© Švediškas alus/Swedish beer

8 Rgp


Švèdiškas alùs – nuo aukso iki vario spalvos apynių bei salyklo prieskonio alus.
Daugelis alaus rūšių Švedijoje vadinamos angliškais vardais, tik viena – Pripps rūšis – kilusi iš Škotijos (pvz., saldokas „Pilsner Pripps Bla“). XIX amžiuje škotas Deividas Karnegis Geteborge įkūrė vieną seniausių daryklų Švedijoje, kur buvo gaminamas porteris – viršuje besifermentuojančio alaus darymo tradicija.
Dabar Švedijoje alus pardavinėjamas pagal tris stiprumo lygius: I klasė – iki 1,8 %, II klasė – iki 3,5 %, III klasė – iki 5,6 % (pvz., „Spendrup’s Old Gold“ – sodrios aukso spalvos, apynių bei salyklo prieskonį turintis Pilsner rūšies alus (5 %), pilstomas į rudos spalvos briaunuotus butelius, „Carnegie Porter“ – tirštas, skrudinto skonio, turi 5,6 % alkoholio, „Faerskoel“ – gaivus, nefiltruotas lager rūšies 5 % alus). Iki 1995 metų buvo ribojamas stipresnio nei 5,6 % alaus pardavinėjimas, tačiau Švedijai įstojus į Europos Sąjungą, leista alų pardavinėti atsižvelgiant į tris stiprumo lygius. Be to, namudinės daryklos, kurioms buvo suteiktos licencijos, ėmė gaminti žymiai stipresnį gėrimą nei III klasės. Populiariausios alaus rūšys – „Pripps Bla“ – auksinio medaus spalvos, saldokas Pilsner, „Tom Kelley“ (7,5 %) ir „Gorilla“ (7,6 %) – labai stiprūs, prieskoniais pagardinti gėrimai.

Žr. alùs (4), Švèdijos virtùvė

Swedish beer – from gold to copper colored malt and hop spice beer.
Many types of beer in Sweden of the English names, only one – Pripps species – comes from Scotland (eg, sweet Pilsner Pripps Bla). Nineteenth century Scot David Carnegie Gothenburg founded one of the oldest breweries in Sweden, where it was produced by porters.
Now beer is sold in Sweden under the three levels of severity: Class I – up to 1.8%, Class II – up to 3.5%, Class III – up to 5.6% (for example, “Spendrup’s Old Gold – rich golden color, hop and savor a malt Pilsner type beer (5%), poured into brown ribbed bottles, “Carnegie Porter – rich, roasted flavor, has 5.6% alcohol, Faerskoel – fresh, unfiltered lager type beer is 5%). By 1995, restrictions were stronger than 5.6% of the sale of beer, but Sweden’s accession to the European Union, authorized the sale of beer, with three levels of severity. In addition, the cottage-brewery, which was granted a license, began to produce much stronger drink than Class III. The most popular types of beer – Pripps Bla – golden honey-colored, sweet Pilsner, “Tom Kelley“ (7.5%) and “Gorilla“ (7.6%) – very strong, spicy flavored drinks.
See. beer, Swedish cuisine

© Šokoladinis alus/Chocolate beer

8 Rgp

Šokolãdinis alùs – 8,9 tūrio proc. stiprumo alkoholinis gėrimas iš kakavos pupelių, sumaišytų su degintu karameliniu salyklu. Tai „Imperial Chocolate Stout“ tipo alus, verdamas Japonijoje prieš Valentino dieną.
Žr. alùs (4), šokolãdas (2)

Chocolate beer – 8.9 vol. the strength of an alcoholic beverage from cocoa beans, mixed with burnt caramel malt. This is an Imperial Chocolate Stout “type beer, cooked in Japan before Valentine’s Day.
See . beer, chocolate

© Škotiškas alus/Scottish beer

8 Rgp


Škòtiškas alùs – nuo tamsaus, salyklinio, skrudintų miežių skonio silpniausias (3,2 %), tiršto, tamsesnės rudos spalvos stipresnis (3,5 %) iki vaisių skonio, salyklo ir apynių prieskonio (eksportinis) stipriausias (4,1 %) alkoholinis gėrimas. Tai žymiai tamsesnis, tirštesnis ir saldesnis alus už anglišką.
XIX a. Škotija garsėjo savo alumi ir buvo minima tarp žymiausių – Anglijos, Vokietijos ir Čekijos. Nors dabar sumažėjusi alaus pramonė bei padidėjęs lager populiarumas, Škotijoje vis dar gaminamas tradicinis, viršuje besifermentuojantis alus.
Škotiškas alus gaminamas iš vietinių grūdų. Kadangi šalyje neauginami apyniai, todėl alus dažniausiai nebūna kartus. Gali būti aitrus ir neaitrus, pasterizuotas ir tirštas, aromatinis ir organinis.
Škotijoje alaus stiprumas žymimas pagal XIX a. veikusią kainų už barelį sistemą: silpniausias alus yra 60/-, vidutinio stiprumo 70/-, eksportinis 80/-, o stiprus, viršuje susifermentavęs, 90/-. Paprastai taip žymimas alus, pilstomas iš statinių.
Pasterizuotas alus skirstomas į lengvą (nedidelis alkoholio kiekis, tačiau ne šviesi spalva, nes alus gali būti ir tamsus) ir vidutinio stiprumo – žymimas special arba heavy; o eksportinis alus vadinamas premium.
Škotijoje savita alaus pilstymo sistema – patiekiant tradicinį alų vietoj rankinių siurblių naudojami aukšti oro slėgio sifonai.
Kiekviename šalies regione dominuoja savas alus. Populiariausios alaus rūšys – „Auld Alliance“ – aitrus, apynių skonio gaivinantis 4 % alus, „Black Douglas“ – ypatingo skonio, tamsus 5,2 % alus, „Borve Extra Strong“ – labai stiprus, svaiginantis 10 % alus, brandinamas ąžuolinėse viskio statinėse, „Broadsword“ – aukso spalvos, vaisių ir salyklo skonio 3,8 % alus, kurio išgėrus juntamas kartumas, daromas ir statinėse, „Dragonhead Stout“ – neaitrus, klasikinis tamsus 4 % alus, „Edinburgh Strong Ale“ – stiprus eksportinis 6,4 % alus, pasižymintis apynių ir salyklo prieskoniu, tačiau neturintis stipriam alui būdingo saldumo, „Golden Pale“ – šviesus, gintaro spalvos, aromatinis, organinis 4 % alus su apynių prieskoniu, „Gillespie’s“ – tirštas ir tamsus, saldaus salyklo skonio, pasterizuotas alus ir t. t.
2009 m. rudenį alaus gamybos bendrovė BrewDog pagamino stipriausią putojantį alų pasaulyje pavadinimu „Taktinis branduolinis pingvinas“, kurio stiprumas siekia 32 laipsnius. Naujo gėrimo parduota tik 500 butelių 0,33 litro talpos. Toks alus buvo pardavinėjamas tik internetu bei dviejose parduotuvėse Edinburge ir Londone.
Žr. alùs (4), Škòtijos virtùvė

Scottish beer – from the dark, malt, roasted barley taste the weakest (3.2%), thick, darker brown color is stronger (3.5%) and fruit flavors, spice, malt and hops (an export), the strongest (4.1%) an alcoholic beverage. This is a much darker, denser and sweeter beer than the English.
Nineteenth century Scotland was famous for its beer and has been mentioned among the most famous – England, Germany and the Czech Republic. Although now a decrease in the beer industry and the increased popularity of lager in Scotland is still producing traditional beer.
Scottish beer is produced from local grain. Since hops are not grown in the country, the beer is most often times. It may be poignant and pungent, pasteurized and thick, aromatic and organic.
Scotland beer strength to follow the nineteenth century price per barrel had been in place a system: the weakest beer 60 / -, moderate 70 / -, an export of 80 / -, and powerful, top fermentation, 90 / -. This is usually indicated by beer on tap from the building.
Pasteurized beer is divided into light (low alcohol content, but not a bright color, it can be beer and dark), and moderate – marked with a special or heavy, and the exportation of beer called a premium.
Scotland distinctive beer system – serving beer instead of the traditional hand pump used for high pressure siphon.
Each country in the region is dominated by its own beer. The most popular types of beer – “Auld Alliance“ – tart, refreshing taste of hops 4% beer, “Black Douglas“ – a special taste of dark beer 5.2%, Borve Extra strong – very strong, heady 10% of the beer, whiskey, aged in oak drums, “Broadsword“ – a gold-colored, fruit-flavored malt and 3.8% beer, felt a bitter drink, and have a barrel, “Dragonhead Stout – pungent, classic dark beer 4%,“ Edinburgh Strong Ale “- a strong exportation 6 4% beer, having the hop and malt flavor, but no strong beer, the inherent sweetness, “Golden Pale“ – a bright, amber colored, aromatic, organic 4% beer with hop flavor, “Gillespie’s“ – a thick and dark, sweet malt flavor, pasteurized beer, etc. t
2009 Autumn brewing company BrewDog produced the strongest beer in the world of sparkling called “tactical nuclear penguin, whose strength to 32 degrees. New drink sold only 500 bottles of 0.33 liters. This beer was sold only online, and two stores in Edinburgh and London.
See . beer, Scottish cuisine

© Suomiškas alus/Finland beer

8 Rgp


Súomiškas alùs – nuo vario iki rusvos bei tamsiai rudos spalvos tirštas ir stiprus alus.
Nors alaus pramonę Suomijoje suvaržė griežti antialkoholiniai įstatymai, tačiau šalis turi turtingą alaus darymo istoriją. 1919-1932 metais Suomijoje buvo prohibicija, kuri iki šiol jaučiama, nes alaus rūšims taikomi dideli mokesčiai.
Tradicinis Suomijos alus – naminis produktas – stiprus (apie 8 %), tirštas ir nefiltruotas, rusvos gintaro spalvos, neaitrus, su daug prieskonių, saldžiai kartoko prieskonio alus (Sahti). Šalyje alus skirstomas į klases pagal stiprumą: I klasė – mažiau nei 2,8 % tūrio alkoholio, II klasė – iki 3,5 %, III klasė – 3,7-4,7 % (Pilsner rūšies). Tik I klasės alų leidžiama reklamuoti ir pardavinėti parduotuvėse, o III klasės – kontroliuoja valstybė. Stipriausias (iki 5,7 %) eksportinis alus pardavinėjamas restoranuose, kurie turi licencijas. Populiariausios alaus rūšys – Karhu 3 – tamsiai rudos spalvos, tirštas, stiprus alus (4,6 %), Jouloulot Christmas Beer – rusvos spalvos, sodraus skonio sezoninis alus (5 %), Cheers – vario spalvos, ant dugno besifermentuojantis alus, Vaakuna – tamsus, salyklinis, irisų skonio alus (4,5 %), Pilsner Nikolai – saldokas, eksportinis gėrimas (4,5 %), Koff – šviesiai rudos spalvos, malonaus skonio Pilsner (4,5 %), Extra Strong – stiprus šviesus (7,5 %) bei eksportinis lager (5,2 %).
Žr. alùs (4), Súomijos virtùvė

Finland beer – from copper brown to dark brown in color and thick and strong beer.
While the beer industry in Finland, constrained strict dry laws, but the country has a rich brewing history. 1919-1932 in Finland was prohibition, which is still felt, because the types of beer is highly taxed.
The traditional Finnish beer – domestic product – a strong (about 8%), thick and unfiltered, amber, brown, pungent, with a lot of spices, spice, sweet and slightly bitter beer (Sahti). The country is divided into classes of Beer Strength: Class I – less than 2.8% alcohol by volume, Class II – up to 3.5%, Class III – 3.7 to 4.7% (Pilsner type). Only Class I beer allowed to advertise and sell in stores, and Class III – control the country. The strongest (up 5.7%), an export beer is sold in restaurants that have licenses. The most popular types of beer – Karhu 3 “- dark brown, thick, strong beer (4.6%), Jouloulot Christmas Beer – brown in color, rich taste of seasonal beer (5%), Cheers – the copper-colored beer, Vaakuna – dark, malt, beer tasting irises (4.5%), Pilsner Rudy- sweet, exportation beverage (4.5%), Koffi – a light brown color, pleasant taste of Pilsner ( 4.5%), Extra Strong – strong light (7.5%) and an export lager (5.2%).
See . beer, Finland cuisine

© Stiprusis alus/Strong beer

8 Rgp


Stiprùsis alùs – alkoholinis gėrimas, kurio etilo alkoholio koncentracija yra daugiau kaip 5,5 tūrio proc. ir iki 9,5 tūrio proc.
Žr. alùs (4)

Strong beer – an alcoholic beverage, whose ethyl alcohol concentration of more than 5.5 percent by volume and to 9.5 percent by volume.
See . beer

© Stipriausias alus/Strongest beer

8 Rgp

Stipriáusias alùs [pagamintas alaus darykloje „Boston Beer Company“ (JAV); įkūrėjas Jim Koch JAV] – 24 % stiprumo alkoholinis gėrimas, vadinamas „Samuel Adam Utopias“. Tai brangiausias gėrimas pasaulyje, šešis kartus stipresnis už įprastą alų ir du kartus stipresnis nei stalo vynas. Pagaminta tik 8 000 vienetų ir išpilstytas į išvaizdžius varinius butelius.
Alaus sudėtyje yra karamelės, salyklo iš Vienos (Austrija) bei aukštos rūšies apynių. Gėrimas brandintas viskio, konjako statinėse 2001-2004 m. Toks alus įgavo pušies ir citrinos kvapą, subtilų vanilės, cinamono skonį. Geriamas po sočių pietų.
Žr. alùs (4)

Strongest beer [produced by the brewery in Boston Beer Company (USA), Jim Koch, founder of the United States] – 24 % of the strength of an alcoholic beverage called “Samuel Adams Utopia.“ This is the most expensive beverage in the world, six times stronger than normal beer and twice stronger than table wine. Made only 8000 pieces and packed into bottles of brass presentable.
Beer contains caramel, malt, Vienna (Austria), and high-grade hops. Drink aged whiskey, cognac barrels for the period 2001-2004 This beer has gained pine and lemon flavor, subtle vanilla and cinnamon flavors. Drinking after a delicious lunch.
See . beer

© Slovakiškas alus/Slovak beer

8 Rgp


Slovãkiškas alùs – lager rūšies alkoholinis gėrimas.
Nors Slovakijoje labiau mėgstamas vynas, tačiau daromas ir alus. Populiariausios alaus rūšys Slovakijoje – tirštas, sodrus, rubino spalvos, švelnaus kakavos ir grietinėlės prieskonio tamsus lager (Cassovar, 5,5 %) iš Košicės miesto, eksportinis (Tatran, 8 %) iš Tatrų kalnų, Popradės, Vega daryklos, silpnesnis (Kamzik, 4,1 %), sausas, saldaus ir sodraus salyklo skonio, aukso spalvos (Zlaty Bazant, 4,4 %) ir kt. Tirštas, sodraus gruzdinto salyklo skonio, karčiai saldus porteris (8 %) – stipriausias slovakų alus.
Plačiausiai žinoma Slovakijos alaus darykla (Zlaty Bazant) įsikūrusi Hurbanovo mieste. Olandų Heineken kontroliuojama įmonė daro populiarų lager (Golden Pheasant).
Žr. alùs (4), Slovãkijos virtùvė

Slovak beer – type of alcoholic drink lager.
While in Slovakia a more popular wine, but made, and beer. The most popular beer in Slovakia – a thick, rich, ruby color, sweet cream, cocoa and spice, dark lager (Cassovar, 5.5%) from the city Košice, exportation (Tatra, 8%) of the Tatra mountains, Poprad, Vega brewery, a weaker (KAMZÍK , 4.1%), dry, sweet and rich malt flavor, golden color (Zlaty Pheasant, 4.4%) and others. Thick, rich malt flavor chips, bitter-sweet porter (8%) – the strongest beer in Slovakian.
The most widely known brewery in Slovakia (Zlaty Pheasant) Hurbanovo located in the city. Dutch Heineken controlled company makes the popular lager (Golden Pheasant).
See . beer, Slovak cuisine

© Silpnasis alus/Weak beer

8 Rgp

Silpnàsis alùs – alkoholinis gėrimas, kurio etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 0,5 iki 5,5 tūrio proc.
Žr. alùs (4)

Weak beer – , an alcoholic beverage, whose ethyl alcohol concentration greater than 0.5 to 5.5 percent by volume.
See . beer

© Rusiškas alus/Russian beer

8 Rgp


Rùsiškas alùs – rūgštoką prieskonį ir mažai alkoholio turintis alkoholinis gėrimas.
XX a. pradžioje Rusijoje, kaip ir Ukrainoje, veikė apie 1000 namudinių alaus daryklų, tačiau alaus pramonė buvo sunaikinta per pasaulinius karus. Daugelis alaus daryklų reformos laikais buvo uždarytos ir paverstos bealkoholinių gėrimų gamyklomis.
Pagrindinė Maskvos alaus daryklos produkcija – vaisinis lager (Moskovskoye). Žinomesnės alaus rūšys yra Zhigulevskoe (žigulinis), Kijevo Obolon (4,4 %). Viena didžiausių alaus daryklų Rusijoje (Baltika), kurią perėmė bendra Skandinavijos įmonė Baltic Beverages Holding (švedų Pripps ir suomių Hartwall), kontroliuoja dvi trečiąsias šalies rinkos. Darykla daro daug rūšių šviesaus alaus, taip pat Parnas bei Baltika Export statinėse.
Prie Ochotsko jūros, Magadano miesto dalyje, įsikūrusi Magadan darykla daro keturias alaus rūšis: fermentuotą ir gaivų Zhigulevskoe (žigulinis), dvigubai ilgiau fermentuotą ir rūgštoką Moscovskoe (maskvietiškas), Russkoe (rusiškas), Ukrainskoe (ukrainietiškas).
Žr. alùs (4), káimiškas alùs, Rùsijos virtùvė

Russian beer – sour flavors and low alcohol with an alcoholic beverage.
Twentieth century beginning in Russia, and Ukraine had about 1,000 on home brewery, but the beer industry has been destroyed during the world wars. Most breweries in the reform era has been closed and converted into the soft drink plants.
The main output of the brewery in Moscow – fruity lager (Moskovskoye). Visibility of beer is Zhigulevskoe (žigulinis) Obolon Kiev (4.4%). One of the biggest breweries in Russia (Baltica), which took over the joint Scandinavian company Baltic Beverages Holding (Swedish and Finnish Hartwall Pripps), controls two-thirds of the national market. Brewery makes a lot of kinds of light beer, as well as Baltika Parnassus and Export barrels.
The Sea of Okhotsk, Magadan city, located in the Magadan beer brewery has four types: fermented and fresh Zhigulevskoe (žigulinis), twice as long and fermented sour Moscovskoe (Muscovite), Russkoe (Russian) Ukrainskoe (Ukrainian).
See . beer, rustic beer, Russian cuisine

© Rumuniškas alus/Romanian beer

8 Rgp


Rumùniškas alùs – silpnas alkoholinis gėrimas.
Nors šalyje, kaip ir Vengrijoje, Bulgarijoje, populiaresnis vynas, tačiau mėgstamas ir silpnas alus. Rumunija tapo Vakarų kompanijų investicijų objektu. Didesnę dalį šalies alaus rinkos 1996 m. perėmė South African Breweries. Didesnės įmonės (Bergenbier ir Proberco) priklauso Belgijos alaus gigantui Interbrew.
Svarbiausia alaus rūšis Rumunijoje – sodrios gintaro spalvos Bergenbier Bruna. Didesnėje šalies rinkoje dominuoja belgiškas alus.
Žr. alùs (4), Rumùnijos virtùvė

Romanian beer – weak alcoholic beverage.

While a country like Hungary, Bulgaria, the popularity of wine, but the favorite in a weak beer. Romania has become the subject of investment in Western companies. The higher the country’s beer market in 1996 South African Breweries has taken over. Larger businesses (and Bergenbier Proberco), the Belgian brewing giant Interbrew.
The main brands of beer in Romania – full-bodied amber Bergenbier Bruna. The vast majority of the domestic market is dominated by Belgian beer.
See . beer, Romanian cuisine

© Pusšviesis alus/Not exactly a light beer

8 Rgp

Pùsšviesis alùs – alkoholinis gėrimas, didesnio kaip 1 ir ne didesnio kaip 3,2 sąlyginio jodo vieneto (38 EBC vnt.) alus.
Žr. alaũs tèchninis reglameñtas, alùs (4)

Not exactly a light beer – alcoholic beverage, more than one and not more than 3.2 units of relative iodine (38 EBC units) beer.
See
. beer, technical regulation of beer

© Prancūziškas alus/French beer

8 Rgp


Prancūziškas alùs – silpnas, gaivinantis lager.
Šalyje dominuoja tik kelios didesnės alaus darymo kompanijos. Tai Kronenbourg – dominuojantis Prancūzijos aludaris, gaminantis Bière d’Alsace mažuose buteliukuose, nestiprius lager (pvz., Kronenbourg Tradition Allemande), sezoninio alaus rūšis (pvz., rožinį La Bière de Noël, auksinį Kronenbourg Bière de Mars), o buvusi didžiausia alaus darymo Kanterbräu kompanija, daranti šviesų lager (4,5 %), stipresnį (Kanterbräu Gold), mažai alkoholio turintį lager (Tourtel).
Prancūzijos šiaurės rytuose, prie Belgijos esantis Pa de Kalė regionas išsaugojo aludarystės tradicijas, čia daug mažų daryklėlių (daro bières de garde – stiprų, viršuje besifermentuojantį, buteliuose brandinamą alų). Nors alus fermentuojasi buteliuose ir yra filtruojamas, tačiau dėl šiltos fermentacijos išlieka ale rūšiai būdingas rūgštokas vaisių prieskonis.
Populiariausios alaus rūšys Prancūzijoje – stiprus (6,4 %), salyklinis, auksinis (Goldenberg), aitroko vaisių skonio, šviesus (Goudale, 7,2 %), gintarinis, rūkyto skonio, šviesus lager (Adelscott, 6,4 %), gintaro spalvos, medaus skonio (Abbaye de Vaucelles, 7,5 %), apynių, nepasterizuotas Pilsner rūšies lager (Meteor, 4,6 %), auksinis ir apynių Pilsner (Mutzig Pilsner, 4,8 %), šviesus, tirštokas lager (Noordheim, 4,7 %), salyklo skonio auksinis lager (Pelican Lager, 4,8 %), saldoko obuolių skonio, šviesus lager (Upstaal, 3 %), šviesus, gintarinis ir rudas (Tourtel, 1 %).
Iš viskio salyklo daromas alus (Amberley, 7,3 %), stipraus, salyklinio lager rūšys – sodraus skonio, salyklinis, gintarinis (Ackerland Blonde, 5,9 %) ir tamsus, saldesnis (Ackerland Brune, 6,3 %). Kituose Prancūzijos regionuose daromas tamsus, vaisių, išlaikytas alus su nuosėdomis (Bière des Templiers, 8,5 %), stiprus, šviesiai geltonos spalvos vaisių alus (Bière du Désert, 7 %), tirštas, tamsaus gintaro spalvos lager (Brune Spéciale, 6,7 %), tirštas, sodraus skrudinto salyklo skonio porteris (Porter 39, 6,9 %).
Daug alaus daroma pagal kitų kraštų technologijas, pavyzdžiui, pagal vokišką technologiją – tirštas, aromatingas, auksinis šviesus alus (Jubilator, 7 %), pagal airišką technologiją – stiprus, salyklinis, raudonas alus (George Killian’s Bière Rousse, 6,5 %), pagal Vienos technologiją – vaisių, salyklinis, vario spalvos lager (Mortimer, 8 %). Pagal vienuolynų technologiją daromas alus su nuosėdomis (Saint Arnoldus, 7,5 %) filtruojamas, o prieš jį išpilstant pridedama mielių.
Daug rūšių prancūziško, viršuje besifermentuojančio, pagal vienuolynų technologiją daromo alaus. Tai saldus ir tirštas, aukso spalvos, vaisių skonio Blonde (5,9 %), rausvai rudas, sodraus skrudinto salyklo prieskonio Saint Landelin Ambrée (6,1 %), tamsus ir tirštas, kavos ir šokolado skonio Brune (6,2 %).
Tradiciniai prancūziški gėrimai (pvz., neblogo skonio aromatinis (Sebourg, 6 %) ir rusvai gintarinis (Jenlain, 6,5 %)) pilstomi į aukštus butelius ir uždarinėjami kaip šampanas.
Populiariausias eksportinis alus – šviesus, salyklinių grūdų prieskonio lager (33, 4,8 %). Į stipriausio pasaulyje šviesaus alaus titulą (12 %) pretenduoja La Bière du Démon alus. Tai salyklinis, gana tirštas, mažai putojantis gėrimas, turintis medaus prieskonį.
Žr. alùs (4), Prancūzìjos virtùvė

French beer – weak, refreshing lager.
The country is dominated by only a few larger brewing companies. This Kronenbourg – dominating the French brewer, manufactures Bière d’Alsace in small vials, weak lager (such as Kronenbourg Tradition allemande), a seasonal beer type (eg, pink La Bière de Noël, Kronenbourg Gold Bière de Mars), and had the biggest beer Kanterbräu company shall be laid, making the beam lager (4.5%), stronger (Kanterbräu Gold), with a low alcohol lager (Tourtel).
North-eastern France, Belgium, located in Pas de Calais region has retained brewery tradition, there are many small daryklėlių (makes Bière de garde – a strong, top besifermentuojantį, bottles cellared beers). Although the fermentation beer is filtered and bottled, but the warm ale fermentation remains a characteristic slightly acidic fruit flavor.
The most popular beer in France – a strong (6.4%), malt, golden (Goldenberg), acerbic, tart fruit flavors, bright (Goudale, 7.2%), amber, smoked flavor, a light lager (Adelscott, 6.4%) amber, honey taste (Abbaye de Vaucelles, 7.5%), hops, unpasteurized Pilsner type lager (Meteor, 4.6%), golden hops and Pilsner (Mutzig Pilsner, 4.8%), light lager thick ( Noordheim, 4.7%), malt flavored golden lager (Pelican Lager, 4.8%), sweetish apple flavor, light lager (Upstaal, 3%), light amber, and brown (Tourtel, 1%).
Malt whiskey is made from beer (Amberley, 7.3%), strong, malt lager types – rich in taste, malt, amber (Ackerland Blonde, 5.9%) and dark, as sweet (Ackerland Brune, 6.3%). Other French regions have a dark, fruit, beer is maintained with sediment (Bière des Templiers, 8.5%), strong, bright yellow fruit beer (Bière du Desert, 7%), thick, dark amber lager (Brune Speciale, 6 7%), dense, rich roasted malt flavor Porter (Porter 39, 6.9%).
A lot of beer made by the other edge of technology, for example, according to German technology – a thick, fragrant, golden ale (Jubilator, 7%), the Irish technology – a strong, malt, red beer (George Killian’s Bière Rousse, 6.5%) under a single technology – the fruit, malt, copper lager (Mortimer, 8%). According to the technology of the monasteries have a beer with the sediment (Saint Arnold’s, 7.5%), filtered, and prior to pouring the yeast is added.
Many types of French at the top besifermentuojančio by monasteries brewing technology pressures. It is sweet and rich, golden color and fruity taste Blonde (5.9%), reddish-brown, rich roasted malt spice Saint Landelin Ambrée (6.1%), dark and rich coffee and chocolate flavors Brune (6.2%) .
Traditional French drinks (eg, not bad taste, aroma (Sebourg, 6%) and brown amber (Jenlain, 6.5%)) senior put up in bottles and closures as champagne.
Exportation of the most popular beers – light, lager spice malted grain (33, 4.8%). The world’s strongest lager title (12%) claiming two Démon La Bière beer. This malt, fairly dense, low-sparkling drink with a honey aftertaste.
See . beer, French cuisine

© Portugališkas alus/Portuguese beer

8 Rgp


Portugãliškas alùs – dažniausiai auksinis lager, rečiau vietinis tamsus alkoholinis gėrimas. Tai vokiško alaus pakaitalas.

Šalies alaus pramonės rinkoje dominuoja dvi įmonės (Sociedad Central de Cervejas (Centralcer) ir Uniao Cervejeira (Unicer)), kurios daro nestiprų, salyklinį lager ir kelias tamsaus lager rūšis. Tai kartokas, sausoko skonio Pilsner rūšies lager (Cergal, 4,6 %), sodriai geltonos spalvos, saldokas, apynių lager (Cristal, 5,2 %), vaisių lager (Sagres, 5,1 %), šviesus, rusvos spalvos, vaisių ir salyklinis lager (Super Bock, 5,8 %), sodrios aukso spalvos, salyklinis, saldoko prieskonio lager (Topazio).
Kai kurios daryklos įsikūrusios Portugalijai priklausančiose Madeiros (Empresa) ir Azorų (Melo Abreu) salose. Pagrindinė Madeiros saloje esančios daryklos produkcija – šviesus, švelnaus ir sausoko salyklo bei apynių prieskonio auksinis lager (pvz., Coral alus). Azorų salose labiausiai žinomas oranžinės spalvos lager alus (Melo Abreu Especial, 5 %), pasižymintis saldoku salyklo prieskoniu.


Žr. alùs (4), Portugãlijos virtùvė

Portuguese beer – usually golden lager, dark lower local alcoholic beverage. This German beer substitute.
Country’s beer industry is dominated by two companies (Sociedad Central de Cervejas (Centralcer) and União Cervejeira (Unicer)), which has a mild, malt lager and dark lager several species. This is a bitter, taste dry Pilsner type lager (Cergal, 4.6%), deep yellow, slightly sweet, hop lager (Cristal, 5.2%), fruit lager (Sagres, 5.1%), light brown in color, Fruit and malt lager (Super Bock, 5.8%), rich golden color, malt, spice, sweetish lager (topaz).
Some of the brewery located in Madeira, Portugal owned (Empresa) and the Azores (Melo Abreu) Islands. The main island of Madeira in brewery production – a light, delicate and malt and hops sausoko spice, golden lager (eg, Coral beer). Azores Islands, the most famous orange-colored lager beer (Melo Abreu Especial, 5%), characterized by sweet malt flavor.
See . beer, Portuguese cuisine

© Porteris/Porter

8 Rgp

Pòrteris (1) [angl. porter – nešikas] – stiprus, tamsus, salyklo aromato kartoko apynių skonio alus, kilęs iš Anglijos.
Pasak legendos, porteris taip vadinamas todėl, kad XVIII amžiuje ši alaus rūšis buvo itin populiari tarp Londono uosto ir gatvių nešikų.
Pirmą kartą porterio alus minimas 1721 m. Anglijoje. Iki to laiko Londone buvo gaminamas tamsusis alus, kurį aludariai parduodavo šviežią (nebrandintą; brandinimas vykdavo pas pardavėją). Porteris tapo pirmąja rūšimi, kuri buvo brandinama alaus darykloje ir parduodama, jau tinkama gerti iškart. Šią alaus rūšį buvo galima gaminti dideliais kiekiais, todėl Londono uoste įsikūrusios daryklos, virdamos porterį, greitai susilaukė komercinės sėkmės. Iš pradžių porteris buvo palyginti stiprus alus (6,6 % alkoholio tūrio), vėliau, Napoleono karų metu, dėl didelių mokesčių pradėtas gaminti silpnesnis. 1770 m. išradus hidrometrą, aludariai galėjo geriau kontroliuoti alaus fermentacijos procesą. Iš pradžių porteris gamintas tik iš rudojo salyklo, vėliau pradėta naudoti brangesnį, tačiau efektyvesnį, šviesųjį salyklą, o alų dažyti dažais.
1816 m. Didžiojoje Britanijoje priėmus alaus švarumo įstatymą, dažus dėti uždrausta – po trumpo sąmyšio rinkoje, porterio spalvai išgauti pradėta naudoti 5 % 1817 metais išrasto juodojo salyklo (95 % sudarė šviesusis salyklas).
Maždaug iki 1800 metų porteris buvo ilgai (6-18 mėnesių) brandinamas didelėse statinėse. Vėliau pastebėta, kad viso porterio brandinti nebūtina – į 2/3 jauno nebrandinto porterio įpylus 1/3 brandinto porterio, gaunamas toks pat skonis. Šitaip porterio gamyba atpigo, nes nebereikėjo ilgai saugoti tokių didelių alaus kiekių.
Nuo 1860 metų porterio populiarumas pradėjo blėsti. Porteris vis dažniau buvo parduodamas „švelnaus skonio“, vis silpnesnis ir su mažiau apynių. XIX amžiaus pabaigoje dauguma daryklų porterį išvis nustojo gaminti (nors tebegamindavo vieną ar kelias stout rūšis). Pirmojo pasaulinio karo metu dėl grūdų trūkumo Jungtinėje Karalystėje apribojus stipraus alaus gamybą, porteriui suduotas dar vienas smūgis. Po karo porterio vietą stipraus alaus kategorijoje užėmė stautas. Nuo 1940 metų Didžiojoje Britanijoje porteris nebegaminamas.
Airijoje porteris pradėtas varyti 1776 m., 1778 m. pirmąjį porterį pagamino Guinness alaus darykla. Airijoje paprastas gėrimas buvo vadinamas Plain porter (arba plain), tuo tarpu itin stiprios rūšys vadintos Stout porter (ilgainiui stautas tapo atskira alaus rūšimi). 1974 m. Guinness Irish Porter nustotas gaminti; porteris tebegaminamas kai kuriose mažosiose daryklose.
Iš porterio kilusios alaus rūšys:
– stautas. Tai iš stipraus porterio išsivysčiusi tamsiojo alaus rūšis, besiskirianti nuo porterio didesniu stiprumu;
– Baltijos porteris. Atsirado mėgdžiojant į Rusijos imperiją eksportuojamo porterio skonį. Ilgainiui Baltijos jūros šalyse susidarė savita, į porterį panaši alaus rūšis (gaminama ir Lietuvoje).
Tai tamsios spalvos viršutinės fermentacijos alaus rūšis, iki XX a. I pusės paplitusi Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje. Iš porterio kilusios alaus rūšys Stout (populiari Airijoje ir Didžiojoje Britanijoje; iš pradžių ši rūšis vadinta Stout porter – stipriuoju porteriu) ir Baltijos porteris (gaminamas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros šalyse).
Plg. Báltijos pòrteris
Žr. alùs (4), staũtas (4) (stiprus porteris)

Porter [Eng. porter – carrier] – strong, dark, malt-flavored bitter taste of beer hops, comes from England.
According to legend, the porter is so called because the eighteenth century, this type of beer was very popular among London’s streets and airport porters.
For the first time mentioned in Porter’s beer in 1721 England. Until then, London was dark beer made by brewers sold fresh (immature; maturation took place at the seller). Porter was the first type, which has been matured in the brewery and sold, is suitable to drink immediately. This type of beer was available in large quantities, and the port of London-based brewery, during boiling, Porter, quickly attracted a commercial success. Initially, Porter was relatively strong beer (6.6% alcohol by volume), and later the Napoleonic wars, high taxes started to produce weaker. 1770 inventing hydro, brewers have better control of beer fermentation process. Initially, Porter produced only from brown malt, then began to use more expensive but more efficient, light malt and beer colored paint.
1816 Great Britain after the beer purity law, to make dyes banned – after a brief disruption in the market, Porter began to use color extracted by 5% in 1817 invented the black malt (95% were pale malt).
To about 1800 porters were long (6-18 months), aged in large barrels. Later reported that all necessary Porter matured – in two thirds of young nebrandinto Porter adding 1 / 3 aged Porter, yield the same flavor. Thus, Porter’s production went down, because no need for such a long time to store large quantities of beer.
Since 1860 the Porter’s popularity began to sag. Porter was increasingly sold in “mild“, is weaker and less hops. At the end of the nineteenth century many breweries stopped production of porter at all (although continued to produce one or more stout species). During World War II, during the grain shortage in the United Kingdom, limiting the production of strong beer, porter suduotas another blow. After the war, Porter’s place in the strong beer category was stout (strong porter). Since 1940, Great Britain is no longer porters.
Porter started to propel Ireland 1776, 1778, the first porter made the Guinness brewery. Ireland was a simple drink called the Plain Porter (or plain), while very strong species referred to as stout porter (stautas eventually became a distinct type of beer). 1974 Guinness Irish Porter off the production of porter produced some of the smaller breweries.
Porter originated from beer:
– Stout (strong porter). This is a strong dark beer Porter developed species, distinct from the greater strength of Porter;
– Baltic porter. Appeared in imitating the Russian empire exported Porter flavor. Eventually the Baltic Sea resulted in a distinctive, like the porter beer type (made in Lithuania).
This is a dark top-fermented beer is up to the twentieth century I half-spread in Great Britain and Ireland. Come from Porter Stout beer (popular in Ireland and Great Britain, originally known as this kind of stout porter – Strong Porter) and the Baltic porter (produced in Lithuania and other Baltic countries).
Cf. Baltic porter
See. beer, stout

© Pieniškas alus/Milky beer

8 Rgp

Píeniškas alùs – nestiprus, gausiai putojantis gėrimas, daromas rauginant karvių pieną pagal modernias technologijas. Tai alaus (70 proc.) ir pieno (30 proc.) kokteilis, gaminamas Japonijoje.
Pieniškas alus pradėtas gaminti Kinijoje, Hebėjaus provincijos Sintano apskrityje. Pieniškas alus turi nedaug spirito, bet gausiai putoja. Jam būdingos visos daug vitaminų turinčių rūgusio pieno gėrimų savybės. Turi gydomųjų savybių.
Žr. alùs (4)

Milky beer – mild, rich sparkling beverage, fermented cow’s milk is made in accordance with modern technology. This beer (70 percent). And milk (30 per cent.) Cocktail, made in Japan.
Milky beer originally produced in China, Hebei Province Sintano County. Milky beer is low in alcohol, but the large sparkling. It has all the vitamin with a lot of drinks curd properties. Have medicinal properties.
See . beer

© Miežinis alus/Barley Beer

8 Rgp


Miežìnis alùs – aštraus skonio ir kvapo alkoholinis gėrimas.
Nuo seno miežinį alų gamindavo Užgavėnėms iš anksto, kiti užsiraugdavo tuoj po Kalėdų. Žiūrėdavo, kad nenusistotų, butų smarkus, aštraus skonio ir kvapo. Vaišindavo užėjusį žmogų į namus, gurkšnodavo patys šeimininkai, ypač senieji, jau nebesuspėjantys su užgavėnininkais vaikščioti, besipasakodami apie savo jaunų dienų Užgavėnes.
Žr. alùs (4), Ùžgavėnių valgiai dgs.

Barley Beer – pungent taste and smell of alcoholic beverage.
The old barley beer continued to produce the festival in advance, others pickle immediately after Christmas. Watch that could settle Flat sharp, pungent taste and smell. Fruit man in the house, sip their own masters, especially the old, already nebesuspėja the Mardi Gras participants to walk, to tell about his young days, Shrove Tuesday.
See . beer, Mardi Gras meals

© Maltos alus/Maltese beer

8 Rgp


Máltos alùs – pagal anglišką technologiją daromas viršuje besifermentuojantis alkoholinis gėrimas, taip pat lager, kuris vadinamas Cisk.

Nepriklausomoje Viduržemio jūros šalyje-saloje jaučiama Britų Imperijos įtaka. Vienintelės daryklos Maltoje (Simonos Farsons Cisk), nuo seno gaminančios viršuje besifermentuojantį alų, kurį labai mėgo britų laivyno jūreiviai, produkcija – tamsokas, švelnus, viršuje susifermentavęs silpnas 3,6 % gėrimas (Blue Label), stipresnis 5 % (Brewer’s Choice), 4 % šviesus apynių (Hop Leaf), 3,4 % tirštas ir tamsus pieno alus (Lacto), kurį darant vartojama laktozė. Farsons – didžiausias šalyje alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamintojas.
Žr. alùs (4), ángliškas alùs, Máltos virtùvė

Maltese beer – by the English at the top of the technology made besifermentuojantis alcoholic beverage, as well as lager, called Cisk.
Independent of the Mediterranean island country, felt the British Empire’s influence. The only brewery in Malta (Simon Farsons Cisk), has long been producing top besifermentuojantį beer, which is very fond of the British Navy sailors products – tamsokas, soft, top fermentation drink low of 3.6% (Blue Label), enhanced by 5% (Brewer’s Choice) 4% of the light-hop (Hop Leaf), 3.4% milk and a thick dark beer (Lacto), which is used in making lactose. Farsons – the country’s largest alcoholic and soft drinks manufacturer.
See . beer, English beer, Maltese cuisine

© Venesuelietiškas alus/Venezuelan beer

8 Rgp

Venesueliẽtiškas alùs – šviesus, skystos konsistencijos lager (5 %). Tai pagrindinė Venesuelos alaus rūšis.

Populiariausia alaus rūšis šalyje – Polar Lager (5 %) – labai skiriasi nuo meksikietiškų Sol ir Corona. Tai perkamiausias alus Pietų Amerikoje, kur jo darytoja Polar Brewing Company yra pirmoji pagal dydį alaus darykla, realizuojanti daugiausia produkcijos. Antroji pagal dydį po Polar Venesuelos alaus darykla Cardenal daro šviesų ir skystą Lotynų Amerikos lager, vadinamą Andes, taip pat keletą vokiškos rūšies alaus (pvz., pagal Miuncheno rūšį – auksinį, salyklinį Tipo Munich bei pagal Pilsen rūšį – autentišką skonį turintį Nacional Cerveza Tipo Pilsen).
Plg. argentiniẽtiškas alùs, brazìliškas alùs, meksikiẽtiškas alùs, perujiẽtiškas alùs
Žr. alùs (4), Venesuèlos virtùvė

Venezuelan beer – , a light, fluid texture lager (5%). This is the main brands of beer in Venezuela.
The most popular brands of beer in the country – Polar Lager (5%) – very different from the Mexican Sol and Corona. This is buyable beer in South America, where its maker Polar Brewing Company is the first largest brewer, which realize maximum output. The second-largest after Venezuela’s Polar brewery Cardenal has lights and liquid Latin American lager, known as the Andes, as well as several German beers (eg under the Munich type – gold, Munich malt type and by type of Pilsen – with an authentic taste of Cerveza Nacional Type Pilsen).
Cf. Argentinean beer, Brazilian beer, Mexican beer, Peruvian beer
See. beer, Venezuelan cuisine

© Pulkė/Pulque

8 Rgp

Pùlkė (1) [isp. pulque; Meksikos indėnų k. pulka arba octli] – meksikiečių tautinis gėrimas, gaminamas iš paraugintų agavos sulčių, primenantis rūgpienį, vertinamas dėl gerų maistinių savybių.

Dar actekai pulkę vartojo religinėms apeigoms. Pulkė pavaizduota indėnų ant akmens drožinių. Kilmė nežinoma, tačiau liaudies pasakos paaiškina jos kilmę. Pasak vienos Kolumbijos legendos, pulkė atsirado nuo maguey augalo, kai dar prieš ispanų užkariavimą actekai augalą naudojo religinėse apeigose.
Kai maguey augalas subręsta, jo sultys fermentuojamos (paprastai didelėse statinėse), po to iš karto tinka gerti. Pulkė urmu parduodama vadinamuosiuose pulkės baruose (isp. pulquerías) stiklo taroje (Tornillo) arba dubeniuose (jicara). Šviežia ilgai neišbūna, todėl eksportuojant būtinai konservuojama (alkoholio kiekis yra 6 %).
Pulkė dažnai maišoma su vaisių sultimis (pvz., mangais ir ananasais). Tokiu atveju ji vadinama curado (padaryti skanų tiems, kurie negali įvertinti savo neįprasto skonio).
Meskalis (mezcal arba mescal) yra suteikiamas pavadinimas dukart distiliuotam spiritui, kuris taip pat kilęs iš maguey augalo. Šiandien nėra tiksliai apibrėžta reglamentuota regionai (OVP) tiek Mezcal Tekila ir Meksikoje. Tekila – Mezcal, pagamintas tik iš Blue Agave augalo pietryčių Meksikos regione (aplink Tekilos miestą Jalisco). Aguamiel (iš kurių daroma pulkė) yra natūralios sultys iš maguey augalų, kadangi Mezcal pagamintas iš augalų pačios širdies. Skonis kartus arba saldus.
Iš pulkės varoma degtinė – tekila.
Žr. čičà (2), Mèksikos virtùvė, meskãlis (2), tekilà (2)

Pulque [span. pulque, the Mexican Indians – pulka or octli] – a Mexican national drink made from agave juice slightly sour reminiscent of curdled milk, prized for good nutritional properties.
Another flock Aztecs used religious rituals. Indians flock depicted on stone carvings. Origin unknown, but folk tales explain its origins. According to one legend, Colombia, flock there from the maguey plant, it is still against the Spanish conquest of the Aztecs used the plant in religious rituals.
When the maguey plant matures, its fermentable juice (usually in large barrels), followed immediately by an appropriate drink. Flocks in bulk is sold in bars called Regiment (Spanish pulquerías) glass containers (Tornillo) and pelvic (jicara). Fresh long absent, so be sure to export preservation (alcohol content of 6 %).
Flocks are often mixed with fruit juice (such as mango and pineapple). In this case it is called curado (so delicious to those who are unable to assess its unusual taste).
Mezcal or mescal is the name given to the double-distilled spirits, which also comes from the maguey plant. Today, there is no well defined regulated areas (ODA) and Mezcal Tequila, Mexico. Tequila – Mezcal is made entirely from blue agave plant southeast of Mexico region (around the town of Jalisco tequila). Aguamiel (of which there flocks) is the natural juice of the maguey plant, whereas mezcal is made from plants and the heart. Times or the sweet taste.
From flocks driven spirits – tequila.
See . chicha, Mexican cuisine, mescal, tequila

© Perujietiškas alus/Peruvian beer

8 Rgp


Perujiẽtiškas alùs – šviesus, skystos konsistencijos lager, geriamas tiesiai iš butelio, kuriame yra vietinės rūšies citrina.
Populiariausios alaus rūšys Peru – labai šviesus, gelsvos spalvos, salyklinis ir putojantis, Pilsner rūšies lager (Cuzco, 5 %), sausas, rūgštus, pasižymintis sodriu javų bei vanilės aromatu ir gaivinantis lager (Peru Gold, 5 %).
Viena didžiausių alaus daryklų šalyje – Compañia del Sur del Perú S.A. – darydama gėrimą vartoja gėlą vandenį iš Andų kalnų, 100 % salyklą be jokių priedų iš savo Kusko miežių plantacijų, taip pat importuojamus miežius, salyklą bei apynius. Daugiausia padaroma Pilsner ir tamsaus alaus. Eksportui daromi Cusqueña Pilsner ir Cuzco alus, Cusqueña Dark ir Cuzco Dark (po 5,6 %) bei Peru Gold.
Plg. argentiniẽtiškas alùs, brazìliškas alùs, meksikiẽtiškas alùs
Žr. alùs (4), Perù virtùvė

Peruvian beer – a light, loose consistency, lager, drinking straight from the bottle, which is a local type of lemon.
Peru’s most popular beer – very light yellow color, and sparkling malt, Pilsner type lager (Cuzco, 5%), dry, sour, characterized by abundant grain and vanilla aromas and refreshing lagers (Peru Gold, 5%).
One of the biggest breweries in the country – Compañía del Sur del Perú SA – Doing is taking a drink fresh water from the Andes mountains, 100% malt, without any additives in its barley plantations in Cuzco, as well as imports of barley malt and hops. Most causes of dark and Pilsner beer. For exports made Cusqueña Pilsner beer and Cuzco, Cuzco and Cusqueña Dark Dark (5.6%) and Peru Gold.
Cf. Argentinean beer, Brazilian beer, Mexican beer
See. beer, Peruvian cuisine

© Lotynų Amerikos alus/Latin American beer

8 Rgp

Lotỹnų Amèrikos alùs – lager rūšis, labiausiai dominuojanti Pilsner. Tai populiariausias alkoholinis gėrimas, turintis gilias alaus darymo tradicijas.

Senovės majai darė alų fermentuodami grūdų varpas, o actekai – iš kukurūzų daigų. Daug kur valstiečiai iš agavos sulčių gamino pulkę (pulque reiškia „suiręs“), kuri tinkama gerti tik kelias dienas. Pasak inkų legendos, jaunos mergaitės kramtydavo virtus kukurūzus ir taip paruošdavo alaus masę. Manyta, kad mergaičių grožis ir seilių švarumas padeda fermentacijai.
Iki XIX a. Lotynų Amerikos alus buvo prastos kokybės ir geriau gerdavo kaktusų degtinę ar tekilos surogatą. Nuo XIX a. bavarai, šveicarai ir austrai atvežė savo alaus darymo tradicijų bei šaldymo įrangos.
Lotynų Amerikos šalyse šviesus, pigus ir gaivus lager daromas iš ryžių, kukurūzų ar kitų įvairių priedų. Dabar daugiausia alaus pagaminama ir išgeriama Meksikoje. Antroji pagal alaus darymo kiekį yra Brazilija.
Plg. argentiniẽtiškas alùs, brazìliškas alùs, meksikiẽtiškas alùs, perujiẽtiškas alùs, pùlkė (1), venesueliẽtiškas alùs
Žr. alùs (4), Lotỹnų Amèrikos virtùvė

Latin American beer – type of lager, Pilsner the most dominant. This is the most popular alcoholic drink with a deep tradition of brewing.

The ancient Mayans had a beer with his cereal fermentations bell, and the Aztecs – from corn seedlings. In many places the peasants from agave juice producing flocks (pulque is “disordered“), which is suitable for drinking only a few days. According to Inca legend, the young girls who chew cooked corn and beer is made ready for mass. It was thought that the girls in the beauty and purity of saliva helps fermentation.
Until the nineteenth century Latin America was of poor quality beer and drank more vodka or tequila cactus substitute. Since the nineteenth century Bavarian, Swiss and Austrians brought their brewing traditions and refrigeration equipment.
Latin American countries, light, cheap and refreshing lager is made from rice, maize and various other accessories. Now, most beer is produced and drunk in Mexico. The second volume is the brewing of Brazil.
Cf. Argentinean beer, Brazilian beer, Mexican beer, Peruvian beer, pulque, Venezuelan beer
See . beer, Latin American cuisine

© Liuksemburgo alus/Luxembourg beer

8 Rgp

Liùksemburgo alùs – silpnas (pilsner) ir eksportinis (lager) alkoholinis gėrimas.

Liuksemburgo Hercogystė savo alumi nėra garsi, tačiau turi senas alaus darymo tradicijas. Alus buvo daromas vienuolynuose nuo 1083 metų. Darant vietinį alų į mišinį dedama daug priedų. Be silpno ir eksportinio alaus rūšių, gaminamas stiprus sezoninis kalėdinis ir pagal vokišką technologiją tamsus alus. Nors Liuksemburgo alaus rinka nėra didelė, tačiau trečdalis viso padaromo alaus keliauja į užsienį, daugiausia į Belgiją ir Prancūziją.
Žinomiausios alaus rūšys: Altmünster – tirštas (5,5 %), Hausbeier – salyklinis (5,5 %), Fréijoers – gaivus, nefiltruotas (4,8 %), Bofferding Christmas Béier – rudas sezoninis (5,5 %), Bofferding Lager Pils – gaivus brandintas (4,8 %), Diekirch Exclusive – stiprus, ant dugno susifermentavęs pilsneris (5,2 %), Mansfeld – salyklinis pilsneris, Diekirch Exclusive – stiprus, ant dugno susifermentavęs pilsneris (5,2 %), Luxembourg Lager – silpnas (3 %), Luxembourg Export – eksportinis (4 %), Régal – eksportinis (5,5 %), Simon Noël – tirštas, sodraus skonio kalėdinis (7,5 %) alus.
Žr. alùs (4), Liùksemburgo virtùvė

Luxembourg beer – weak (pilsner) and exportation (lager), an alcoholic beverage.
Duchy of Luxembourg is famous for its beer, but has a long brewing tradition. The beer was made in monasteries since 1083 years ago. Even the local beer is added to a mixture of many additives. In low-and exportation of beers produced by strong seasonal Christmas and the German technology of dark beer. While the beer market in Luxembourg is not high, but causes a third of the beer travels abroad, mainly in Belgium and France.
The most famous beers: Altmünster – thick (5.5%), Hausbeier – malt (5.5%), Fréijoers – fresh, filtered (4.8%), Bofferding Béier Christmas – brown on seasonal (5.5%), Bofferding Pils Lager – fresh matured (4.8%), Diekirch Exclusive – a strong, on the bottom of the fermentation Pilsners (5.2%), Mansfeld – malt Pilsners, Diekirch Exclusive – a strong, bottom fermentation Pilsners (5.2%), Luxembourg lager – low (3%), Luxembourg Export – an export (4%), Regal – an export (5.5%), Simon Noël– a thick, rich taste of Christmas (7.5%) beer.
See . beer, Luxembourg cuisine

© Lenkiškas alus/Poland beer

8 Rgp


Lénkiškas alùs – nepasterizuotas, Pilsner rūšies lager alkoholinis gėrimas, rečiau – tirštesnis, stiprus ir tamsus alus (porteris).
Svarbiausios alaus rūšys Lenkijoje:

– lager tipo alus (7,5 % tirštas ir stiprus auksinis (Eurospecjal), 5,4 % švelnus, gaivaus skonio, geltonas (EB Specjal Pils), 8,1 % labai stiprus, sodrios aukso spalvos salyklinis (Kaper), 5,4 % švelnus salyklinis (Krakus), 5,6 % tirštas (Krolewskie), 5,4 % stiprokas, salyklinis auksinis (Lech Premium), 7,4 % tirštas ir stiprus auksinis (Magnat) ir kt.);

– pilsner tipo alus (5,6 % sodrios aukso spalvos (Herbowe), 5,3 % apynių ir salyklo prieskonio, aukso geltonumo (Lech Pils), 5,6 % apynių, vaisių skonio auksinis (Zywiec Full Light) ir kt.).
Stipriausios alaus rūšys – 9 % tirštas, tamsus, ant dugno besifermentuojantis porteris (Dojlidy Porer, Warszawski Porter ir Okocim Porter), 9,2 % tirštas raudonmedžio spalvos alus (Zywies Porter) su skrudintos kavos bei serbentų prieskoniu. Eksportuojama alaus rūšis – Hevelius (6,1 %).
Didžiausia Lenkijos alaus darymo kompanija – Elbrewery – kontroliuoja apie penktadalį šalies rinkos. Kitos stambios daryklos – Zywiec, įsteigta prie Krokuvos, ir Okocim.

Žr. alùs (4), Lénkijos virtùvė

Poland beer – unpasteurized, Pilsner lager type of alcoholic drink less – denser, deep and dark beer (porter).
The main types of beer in Poland:
– Lager (7.5% thick and strong gold (Eurospecjal), 5.4% mild, fresh taste of yellow (EC Specjal Pils), 8.1% is very strong, rich golden malt (privateer), 5, 4% mild malt (Krakus), 5.6% for thick (Krolewski), 5.4% stiprokas, golden malt (Lech Premium), 7.4%, thick and strong gold (lord), etc..)
– Pilsner-type beer (5.6% of rich golden color (nobleman), 5.3% malt and hop flavor and aroma, golden yellow (Lech Pils), 5.6% hops, fruit-flavored golden (Zywiec Full Light), etc.). .
Strongest beer – 9% thick, dark on bottom besifermentuojantis porter (Dojlidy Porer, Warsaw Okocim Porter and Porter), 9.2% of rich mahogany-colored beer (Zywies Porter) with roasted coffee and black currant flavor. Export of beer types – Hevelius (6.1%).
The largest brewing company in Poland – Elbrewery – control nearly one-fifth of the national market. Other major distilleries – Zywiec, established to Krakow, and Okocim.
See . beer, Poland cuisine

© Latviškas alus/Latvian beer

8 Rgp


Lãtviškas alùs – saldokas, mielinis alkoholinis gėrimas.
Daug rūšių saldoko, mielinio alaus daro didžiausia Latvijos darykla (Aldaris), kuri šalies sostinėje gyvuoja nuo 1865 m. Daugiau nei pusę Latvijos alaus rinkos kontroliuojantį Aldarį 1992 m. įsigijo bendra Skandinavijos šalių holdinginė kompanija Baltic Beverages Holdings (BBH). Šis susivienijimas pristatė gaivesnio skonio Pilsner, Aldara Luksusa. Be pastarųjų, daromas šviesus Aldaris Pilznes (4 %), apynių ir mielių Baltijas (4,5 %), švelnesnio skonio Zelta (5 %), stipresni Jubilejas ir Latvijas (abu po 6 %). Šioje darykloje vienintelis šalyje daromas porteris – tai juodai raudonos spalvos, sodraus skonio, tirštas lyg likeris alus (7,4 %). Kitose daryklose daromas drumstas, gintaro spalvos, sušildantis 6 % salyklinis alus (Lauku Tumsais).

Žr. alùs (4), Lãtvijos virtùvė

Latvian beer – sweet, yeasty alcoholic beverage.
Many types of sweetish, yeast has the largest beer brewery in Latvia (brewer), which has existed since the country’s capital in 1865 More than half of Latvian beer market in 1992, managing the Aldara acquired a common Nordic holdinginė company Baltic Beverages Holdings (BBH). This group presented a shelf-tasting Pilsner, Aldara luxury. In the past, made a bright brewer Pilsen (4%), hops and yeast Baltic (4.5%), milder taste Zelta (5%) Happy stronger and Latvia (both at 6%). This only brewery in the country have a porter – a black and red color, rich flavor, like rich liquor beer (7.4%). In other breweries have a cloudy, amber color, warming by 6% malt beer (field Tums).
See . beer, Latvian cuisine

© Labai stiprus alus/A very strong beer

8 Rgp

Labaĩ stiprùs alùs – alkoholinis gėrimas, kurio faktinė etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 9,5 tūrio proc.
Žr. alùs (4), stipriáusias alùs, stiprùsis alùs

A very strong beer – an alcoholic beverage with an actual alcoholic strength of more than 9.5 percent by volume.
See . beer, strongest beer, strong beer

© Kvietinis alus/Wheat beer

8 Rgp

Kvietìnis alùs – alus, gaminamas naudojant kviečių salyklą (paprastai kartu naudojamas ir miežių salyklas). Tai alkoholinis gėrimas, gaminamas, naudojant ne mažiau kaip 40 proc. kviečių salyklo nuo bendrojo salyklinių medžiagų kiekio, fermentuojant alaus misą viršutinio rūgimo alaus mielėmis; po fermentavimo ir nokinimo alus gali būti filtruojamas.
Kvietinis alus išsiskiria lengvu, gaiviu, salsvu skoniu (kuriame gali būti jaučiami net bananų ar gvazdikėlių prieskoniai), šviesia spalva ir kremine tekstūra.
Kvietinis alus būna viršutinės fermentacijos (Vokietijoje to reikalauja įstatymas).
Yra du pagrindiniai kvietinio alaus tipai:
• Belgiškasis witbier (prancūziškai bière blanche – baltasis alus).
• Vokiškasis Weißbier.
Belgiškas baltasis alus (Witbier) vadinamas „baltuoju“, nes dėl jame plaukiojančių alaus mielių jo spalva yra balkšva. Toks alus dažnai gaminamas ne iš kvietinio salyklo, o iš nedaigintų kviečių. Į belgišką baltąjį alų kartais dedama prieskonių, pvz., karčiojo apelsino arba kalendros, nuo jų alus įgauna vaisinį skonį. Žinomiausia belgiško baltojo alaus rūšis – Hoegaarden Wit.
Vokiškas kvietinis alus – skaidrus (Kristallweißbier) ir natūralus (Hefeweißbier). Vokiškasis (Weißbier) įvairiais variantais plačiai paplitęs pietinėje Vokietijos dalyje. Pavadinimas įvairuoja nuo Weizen (kvietinis alus) Baden-Viurtemberge iki Weißbier arba Weiße (baltasis alus) Bavarijoje. Bavariškas kvietinis alus fermentuojamas specialiomis viršutinės fermentacijos mielėmis (Torulaspora delbrueckii), dėl kurių įgyja savitą skonį.
Pagrindiniai vokiško baltojo alaus porūšiai yra šie:
• Hefeweizen (kvietinis su mielėmis) – drumstas kvietinis alus (iš jo nenufiltruotos mielės). Tai Paulaner, Erdinger, Schneider Weisse (autentiškas tik gintaro spalvos), Franziskaner, Rothaus, Hacker-Pschorr, Weihenstephan, Ayinger (Brau Weisse).
• Kristallweizen (kristalinis) – skaidrus kvietinis alus, iš kurio mielės nufiltruotos. Filtruotas alus žinomas kaip Kristall Weißbier.
• Dunkelweizen (tamsus) – tamsus kvietinis alus.
• Weizenbock – stiprus kvietinis alus.
• Berliner Weiße (Berlyno baltasis) – silpnas (2,5-3 % alkoholio tūrio) rūgštus kvietinis alus, dažnai geriamas pasaldintas sirupu (pvz., citrinų arba aviečių).
• Gose – 4 % stiprumo rūgštus kvietinis alus, gaminamas Leipcige su kalendra ir druska (dėl to jis neatitinka 1516 m. „Alaus grynumo įstatymo“).
Amerikietiškas kvietinis alus gaminamas iš paprastų viršutinės fermentacijos mielių, lyginant su vokiškaisiais, jo charakteris mažiau vaisinis.
Lietuvos alaus daryklos gamina vokiško tipo kvietinį alų (Weißbier). Lietuvoje gaminamos rūšys – „Švyturio“ Baltas, „Gubernijos“ Kvietinis (abu nefiltruoti, Hefeweizen tipo gėrimai) ir „Gubernijos“ Kristall (filtruotas Kristallweizen tipo alus).
Pastaruoju metu kvietinis alus pradėjo plisti iš tradicinės gamybos zonų (Belgija ir pietų Vokietija) į kitas pasaulio šalis (JAV, Kanada, Austrija, Brazilija, Čekija, Naujoji Zelandija, Egiptas). Kvietinis alus populiarėja kaip gaivus, silpnas, vasariškas gėrimas.
Kvietinis alus dažnai pateikiamas su citrinos skiltele, nors Bavarijoje su citrina pateikiamas tik filtruotas Kristallweißbier. Belgijoje baltasis alus niekad netiekiamas su citrina.
Vokiškas kvietinis alus geriamas iš aukštos siauros taurės (paprastai 0,5 litro talpos, ir dar paliekama erdvės putai). Prieš pilant alų, į taurę įpilama šiek tiek vandens ir praskalaujama, vanduo nupilamas (vanduo ant sienelių sumažina burbulų susidarymą). Tuomet vėl pilamas alus, taurę laikant 45 laipsnių kampu. Supylus didžiąją dalį, alaus likutis butelyje pateliuškuojamas (kad pakiltų visos mielės), tuomet visiškai supilamas į taurę. Net ir atsargiai pilant į drėgną taurę, vis tiek susidaro plati, standi puta.
Belgijoje kvietinis alus geriamas iš plačių, storo stiklo 0,25-0,33 litro talpos taurių.
Plg. dãniškas alùs, norvègiškas alùs
Žr. alùs (4), baltàsis kvietìnis alùs

Wheat beer – beer made with wheat malt (usually used together, and barley malt). This alcoholic drink is made with at least 40 percent. wheat malt from malting total quantity of material, the fermentation of beer fermenting mash the top beer yeast, fermentation and ripening of beer can be filtered.
Wheat beer is distinguished mild, fresh, fruity taste (which can be felt even bananas and cloves, spices), a bright color and creamy texture.
The wheat beer is top fermented (in Germany it is required by law).
There are two main types of wheat beer:
• Belgiškasis witbier (in French Bière blanche – white beer).
• the German weissbier.
Belgian white beer (Witbier) is known as “white“ because it flying beer yeast is whitish in color. This beer is not often made from wheat malt, wheat, and from non-germinated. The Belgian white beer, sometimes spices are added, for example., Bitter orange or coriander, from the beer gets taste of fruit. Prominent Belgian white beer types – Hoegaarden Wit.
German wheat beer – transparent (Kristallweißbier) and natural (Hefeweißbier). The German (weissbier) using various widely distributed in southern Germany. Title ranging from Weizen (wheat beer) in Baden-Württemberg to weissbier or Weiße (white beers) in Bavaria. Bavarian wheat beer fermented by specific top-fermenting yeasts (Torulaspora DELBRUECKII), which acquires a distinctive flavor.
The main German white beer varieties are:
• Hefeweizen (yeast with wheat) – wheat beer is cloudy (from nenufiltruotos yeast). This Paulaner, Erdinger, Schneider Weisse (original amber only), Franziskaner, Roth, Hacker-Pschorr, Weihenstephan, Ayinger (Brau Weisse).
• Kristallweizen (crystalline) – a clear wheat beer from the yeast filtered. Filtered beer is known as Kristall weissbier.
• Dunkelweizen (dark) – a dark wheat beer.
• Weizenbock – strong wheat beer.
• Berliner Weiße (Berlin white) – medium (2.5 to 3% alcohol by volume) of sour wheat beer is often drunk sweetened syrup (eg, lemon or raspberry).
• Gosei – 4% of the strength of sour wheat beer made in Leipzig with coriander and salt (because it is not 1516, “Beer Purity Law“).
American wheat beer is made from a simple top-fermented yeast, compared with vokiškaisiais, his character is less fruity.
Lithuanian brewery produces the type of German wheat beers (weissbier). Lithuania produced by species – “Lighthouse“ White, “province“ Wheat (both nefiltruoti, Hefeweizen type drinks) and “province“ Kristall (filtered Kristallweizen type of beer).
Recently, wheat beer has spread from the traditional production areas (Belgium and southern Germany) to other parts of the world (USA, Canada, Austria, Brazil, Czech Republic, New Zealand, Egypt). Wheat beer is gaining popularity as a fresh, mild, summer drink.
Wheat beers are often made with lemon slices, while in Bavaria with a lemon is only filtered Kristallweißbier. Belgian white beer will never not be placed with a lemon.
German wheat beer drinking in a high narrow glass (typically 0.5-liter, and still leave space foam). Before pouring a beer into a glass, add some water and Rinse, the water is removed (water on the walls reduces the formation of bubbles). Then again poured beer, a glass holding a 45-degree angle. Supylus most part, the balance of a bottle of beer shake (amongst all the yeast), then transfer to a full cup. Even with careful pouring of the wet cup, and still produce large, rigid foam.
Belgian wheat beer is taken from a broad, thick glass from 0.25 to 0.33 liter glasses.
Cf. Danish beer, Norwegian beer
See. beer, white wheat beer

© Keptinis alus/Fried beer

8 Rgp

Keptìnis alùs – kepto salyklo gėrimas.
Šiaurės rytų Lietuvoje salyklas buvo džiovinamas pirties dūmuose arba krosnyse. Keptiniam alui išvirti salyklo mentalas būdavo kepalais pakepamas duonkepėse.

Fried beer – fried malt beverage.
North-eastern Lithuania was the malt drying kiln or smoke sauna. For cooking fried beer, the malt mash was loaves fried bread ovens.

© Karibų alus/Caribbean beer

8 Rgp

Karìbų alùs – tamsus stout bei stiprus lager alkoholinis gėrimas.

Nors iš Karibuose auginamų cukrašvendrių susifermentavęs romas yra mėgstamiausias gėrimas, nors auginama ir mažai grūdų, tačiau regione gilios aludarystės tradicijos. Senų senovėje kukurūzai, iš kurių virdavę košę, vėliau būdavo paliekami fermentuotis. Nuo XIX a. alaus vartojimo įpročius regione stipriai įtakojo europiečiai.
Populiariausia Karibų salų alaus daryklų produkcija:
– Pilsner rūšies alus, atšaldytas ir patiekiamas su jūros maistu;
– stiprus, saldaus skonio lager rūšies alus;
– europietiškos rūšies alus (stiprus ir tamsus stout);
– tamsus alus, daromas iš salyklo ekstrakto ir panašus į gaivinantį gėrimą nei į bealkoholinį alų.
Įvairių rūšių įprastą, Pilsner rūšies alų, daro olandų gigantas Heineken, kurio gėrimai dažniausiai patiekiami baruose ar pliaže vietoj romo ir kokakolos. Populiariausios alaus rūšys regione – Jamaikos eksportinis (Red Stripe), tamsus (Guinness Stout), Barbadoso šviesios aukso spalvos, saldus ir salyklinis 4,5 % lager (Banks Lager Beer), Puerto Riko šviesus, geltonos aukso spalvos 4,5 % lager (Corona), Jamaikos tamsiai rudos spalvos, saldokas, tirštas ir salyklinis 7,5 % stout rūšies (Dragon Stout), Bahamų sodraus skonio, stiprus, auksinis ir salyklinis lager (Kalik Gold), šviesus, aukso ir gintaro spalvos, drumstas, įprastos lager rūšies 5 % Dominikos Respublikos alus (Bohemia Cerveza), Trinidado tamsiai rudas, klasikinis stout su salyklo prieskoniu (Royal Extra Stout), Jamaikos šviesios aukso spalvos, šiek tiek apynių, stipraus ir sodraus skonio 4,7 % lager (Red Stripe), Barbadoso tamsus, rudos spalvos, labai stiprus 8 % ale (Ebony Super Strength). Trinidade daromas šviesiai geltonos aukso spalvos, sausas lager (Caribe) aluje susipina Karibuose įprasto saldaus ir stipraus lager bei tamsaus ir tiršto stout savybės.
Viena iš didžiausių Karibų alaus rinkos tiekėjų – Banks (Barbados) Breweries Ltd. Ši alaus darykla žinoma ir Pietų Amerikoje, kur Gajanoje įkurta aludarystės įmonė. Kitos alaus daryklos alų daro pagal licenciją, pavyzdžiui, šv. Vincento saloje įkurta darykla St Vincent Brewery Ltd gamina Hairoun Lager, Guinness, EKU Bavaria.
Žr. alùs (4)

Caribbean beer – dark stout and strong lagers, alcoholic drink.
While the Caribbean rum-producing sugar cane fermentation is your favorite drink and a little grain is grown, but the deep region of brewery tradition. Old ancient corn, which boiled porridge, then was left to ferment. Since the nineteenth century Beer consumption patterns in the region strongly influenced by the Europeans.
The most popular Caribbean islands breweries produce:
– Pilsner type beer, chilled and served with sea food;
– A strong, sweet-tasting lager type beer;
– A European type of beer (stout and strong and dark);
– Dark beer made from malt extract and similar to a refreshing drink than in non-alcoholic beer.
Different types of normal, Pilsner type beer, Dutch giant Heineken has a drink usually served in bars or on the beach instead of rum and cola. The most popular beers in the region – Jamaica exportation (Red Stripe), dark (Guinness Stout), Barbados Light golden color, sweet malt and 4.5% Lager (Lager Beer, Banks), Puerto Rico is a bright, yellow, golden lager of 4.5% ( Corona), Jamaica, dark brown, slightly sweet, rich malt and 7.5% stout species (Dragon Stout), the Bahamas, rich flavor, deep, golden malt and lager (grind gold), bright, gold and amber-colored, cloudy, usual lagers types of 5% beer of the Dominican Republic (Bohemia Cerveza) Trinidad dark brown, with a classic stout malt flavor (Royal Extra Stout), Jamaica bright golden color, a little hop, a strong and rich flavor of 4.7% lager (Red Stripe), Barbados dark brown in color, very strong ale of 8% (Ebony Super Strength). Trinidad have a bright yellow gold in color, dry lager (Caribe) are intertwined in the Caribbean normal beer with a sweet and strong lager and a dark stout and dense features.
One of the largest beer market in the Caribbean suppliers – Banks (Barbados) Breweries Ltd.. This brewery is known in South America, where the brewery company founded in Guyana. The other brewery makes beer under license, for example, St. Vincent Brewery was founded on the island of St. Vincent Brewery Ltd. manufactures Hairoun Lager, Guinness, EKU Bavaria.
See . beer

© Kanadietiškas alus/Canadian beer

8 Rgp


Kanadiẽtiškas alùs – viršuje besifermentuojantis angliškas ale, apačioje besifermentuojantis lager ir ledo alus.
Kanadoje alus nelabai mėgstamas ir populiarus. Dar XX a. antrajame dešimtmetyje šalis nukentėjo nuo prohibicijos, buvo sukurti griežti atskirų valstijų įstatymai. Tokie teisiniai apribojimai paveikė alaus rinką.
Dabar Kanados įstatymai reikalauja, jog alus būtų daromas tame regione, kuriame ir parduodamas. Didžiausi šalies alaus darymo susivienijimai (Molson, Labatt, Carling) visose provincijose turi savo alaus daryklas, darančias daugybę vietinių alaus rūšių. Ketvirtoji pagal dydį Kanados alaus darykla – Sleeman, kurios produkcija pardavinėjama reljefiniuose buteliuose. Tik XX a. aštuntajame dešimtmetyje atsirado namudinių alaus daryklų (pvz., Spinnakers).
Seniausia alaus darykla Šiaurės Amerikos kontinente – Molson, kuri 1989 m. susijungė su Carling ir sukūrė stambų tarptautinį susivienijimą. Kompanijos Carling alaus rūšis Carling Black Label perkamiausia Jungtinėje Karalystėje. Labatt – vienas iš gigantų, priklausančių belgų Interbrew. Didžiausia iš smulkių alaus daryklų – Brasal Brasserie Allemande, daranti alų pagal vokišką technologiją, o seniausia ir didžiausia nepriklausoma Kanados alaus daryklos – Moosehead – gaminami gėrimai populiarūs Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Populiariausios alaus rūšys šalyje – tirštas, vaisių Brador (6,5 %), drumstas, prieskoninis, rūgštokas, brandintas kvietinis Blanche de Chambly (5 %), stiprus, nepasterizuotas, pagal vokišką technologiją daromas tamsus Brick Bock (6,5 %), apynių ir auksinis Brick Premium Lager (5 %), rusvai gintarinis, pagal Bavarijos rūšį daromas salyklinis Anniversary Amber Ale (5,5 %), šviesus, salyklu kvepiantis kartus Arkell Best Bitter (4 %), labai stiprus gintarinis Black Amber (7 %), porteris Brock’s Extra Stout (5,8 %), tamsios gintaro spalvos, pagal vokišką technologiją (Granville Island Dark Bock, 6,5 %), salyklo ir apynių skonio bei tirštos konsistencijos ledo Labatt Ice Beer (5,6 %), tamsiai rudos spalvos, viršuje besifermentuojantis ale (Okanagan Spring Brown Ale, 5,6 %), stiprus porteris Ogden Porter (6,2 %), tamsios aukso spalvos, tirštas salyklinis Sleeman Cream Ale (5 %), auksinis, pagal vokišką technologiją daromas salyklinis, apynių, sausoko skonio Red Dog (5,5 %), buteliuose subrendęs, išlaikytas ir sušildantis raudonas Maudite (8 %), stiprus ir saldus kvietinis Maple Wheat Beer (8,5 %) ir kt.

Žr. alùs (4), Kanãdos virtùvė

Canadian beer – English ale, lager beer and ice.

Canadian beer is not very popular and popular. Even the twentieth century the second decade of the party affected by the prohibition was to create restrictive laws of individual states. Such legal restrictions affected the beer market.
Now, Canadian law requires that beer be made in the region, which both sold. Top national brewing associations (Molson, Labatt, Carling) in all the provinces has its own brewery, which have a variety of local beers. Canada’s fourth-largest brewer – Sleeman, whose products marketed embossed bottles. Only in the twentieth century seventies appeared on home breweries (such as Spinnakers).
The oldest brewery in the North American continent – Molson, which in 1989 merged with Carling and has a large international pool. Company Type Carling Beer Carling Black Label buyable in the United Kingdom. Labatt – one of the giants, owned by Interbrew Belgium. The largest of the small breweries – Brasal Brasserie Allemande, making beer according to German technology and the oldest and largest independent brewery in Canada – Moosehead – popular beverages in the United States of America.

The most popular beers in the country – rich, fruit Brador (6.5%), cloudy, aromatic, acidic, aged Blanche de Chambly wheat (5%), stout, unpasteurized, according to German technology, made dark Brick Bock (6.5%) hop and the Brick Premium Lager, gold (5%), brownish amber, according to the type of Bavaria made malt Anniversary Amber Ale (5.5%), light malt smell Arkell Best Bitter times (4%), very powerful Amber Black Amber (7% ), Port Brock’s Extra Stout (5.8%), dark amber in color, according to German technology (Granville Island Dark Bock, 6.5%), malt and hop flavor and thick texture of ice Labatt Ice Beer (5.6%) dark brown ale at the top of besifermentuojantis (Okanagan Spring Brown Ale, 5.6%), stout Ogden Porter (6.2%), dark golden color, rich malt Sleeman Cream Ale (5%), gold, made in accordance with German technology malt, hops, dry taste Red Dog (5.5%), bottles of mature red warming maintained and Maude (8%), strong and sweet maple wheat Wheat Beer (8.5%) and others.
See . beer, Canadian cuisine

© Jaunas alus/Young beer

8 Rgp

Jáunas alùs – alaus mielėmis sufermentuota misa prieš nokinimą.
Žr. alùs (4)

Young beer – beer yeast fermented wort before maturing.
See . beer

© Itališkas alus/Italian beer

8 Rgp


Itãliškas alùs – silpnas Pilsner alkoholinis gėrimas.
Nors Italijoje mėgstamiausias vynas, tačiau geriamas ir alus. Daugiausia importuojama vokiško ir angliško alaus. Labai mažai daroma statinėse, o pardavinėjama produkcija išpilstoma į butelius.
Pagrindinės alaus rūšys Italijoje – silpnas ir gaivus, aukso geltonumo lager (Birra Moretti, 4,6 %), nestiprus, aukso geltonumo, sausas, kartoko prieskonio (Italia Pilsner, 4,7 %), tamsus vienuolynų (Forst Sixtus, 6,5 %), sodrios aukso spalvos, tirštas lager (Gran Riserva, 6,6 %), silpnas, aukso geltonumo spalvos, sausas ir kartus Pilsner (Raffo, 4,7 %), šviesiai auksinis, salyklinis, eksportinis (Sans Souci, 5,6 %), nestiprus (Werner Brau, 4,5 %), skaidrus, šviesios aukso spalvos, saldokas Pilsner (Nastro Azzuro, 5,2 %), raudonas, apačioje susifermentavęs (McFarland, 5,5 %), ryškios aukso spalvos, salyklo skonio, eksportinis lager (Kronen, 5 %), šviesus ir nestiprus, apynių skonio Pilsner (Wuhrer Pilsner, 4,7 %). Tipiškiausias itališkas raudonas alus (Rossa) – rusvai gintarinės spalvos, sodraus skonio salyklinis La Rossa (7,5 %).
Ypatingų rūšių alaus (Splügen) pavadinimas kilo iš aukštos kalnų perėjos vardo. Tai sodrios vario spalvos, rūkyto skonio (Splügen Fumée), vario raudonumo, vaisių ir stiprus (Splügen Rossa, 7 %) bei vokiškos rūšies juodas (Scura, 6 %).
Rusvos spalvos, salyklinis, stiprus (Bruna, 6,25 %) alus daromas pagal Miuncheno technologiją, o pagal Vienos technologiją – salyklinis (Crystal Red, 5,6 %), stipresnis (Crystal Gold, 6,6 %), skaidrus, neaitrus, aukso geltonumo lager (Crystal Speciale, 5,6 %).
Žinomesnės alaus daryklos Italijoje – Dreher, Moretti, Wunster, Forst. Didžiausių įmonių (Poretti, Peroni) akcijų paketo dalį įsigiję prancūzų gigantas BSN ir danų Carlsberg.

Žr. alùs (4), Itãlijos virtùvė

Italian beer – Pilsner weak alcoholic beverage.
While Italy’s favorite wine, but drinking and beer. Most imports are of German and English beers. Very little is made in barrels, but production is sold at bottling.
The main types of beer in Italy – mild and refreshing, golden-yellow lager (Birra Moretti, 4.6%), mild, golden yellow, dry, slightly bitter spice (Italy Pilsner, 4.7%), a dark monastic (Forst Sixtus, 6.5 %), rich golden color, rich lager (Gran Riserva, 6.6%), mild, golden yellow, dry and bitter Pilsner (Raff, 4.7%), pale gold, malt, an export (Sans Souci, 5, 6%), mild (Werner Brau, 4.5%), clear, bright golden color and sweet Pilsner (Nastro Azzuro, 5.2%), red, bottom of the fermentation (McFarland, 5.5%), bright golden color, malt flavor, an export lager (Kronen, 5%), light and mild hop taste Pilsner (Wührer Pilsner, 4.7%). Italian prime red beer (Ross) – brownish-amber color, rich malt flavor La Rossa (7.5%).
Special types of beer (Splügen) name comes from the high mountain pass name. This is a rich copper color and the smoked flavor (Splügen Fume), copper-red, fruit, and strong (Splügen Rossa, 7%) and German-type black (Scura, 6%).
Brownish in color, malt, strong (LNA, 6.25%) is made according to the Munich beer technology, but according to one technology – malt (Crystal Red, 5.6%), stronger (Crystal Gold, 6.6%), clear, pungent , golden-yellow lager (Crystal Speciale, 5.6%).
Visibility of the brewery in Italy – Dreher, Moretti, Wunster, Forst. The largest companies (porosity, Peroni) holding acquired by French giant BSN and Danish Carlsberg.
See . beer, Italian cuisine

© Ispaniškas alus/Spanish beer

8 Rgp


Ispãniškas alùs – šviesus, gaivinantis, trumpai brandintas 4,5 % alkoholinis gėrimas.
Populiariausia alaus rūšis Ispanijoje – cerveza Pilsner, pardavinėjamas išpilstytas į butelius, baruose pilstomas iš statinių. Pagal Dortmundo technologiją daromas tirštas, labiau salyklinis „especial“ (apie 5,5 %) ir stiprus „especial extra“ alus, pagal Miuncheno tamsaus alaus technologiją – saldokas ir salyklinis, vario spalvos, vokiško pavadinimo lager (Adlerbräu, 5,5 %), o pagal vokišką bock technologiją – sodrus, juodai rudos spalvos (Bock-Damm, 5,4 %). Mažai daroma tamsaus lager ir mažai alkoholio turinčio ar visai be jo („sin“).


Populiaresnės alaus rūšys – stiprus (Aguila Reserva Extra, 6,5 %), gaivinantis (Alhambra, 4,6 %), tirštas, rusvos spalvos, labai stiprus, eksportinis lager (Zaragozana Export, 7 %), gintaro spalvos, tirštas ir stiprus (Nostrum de San Miguel, 6,2 %), salyklinis ir apynių, lengvo citrusų prieskonio (San Miguel Premium, 5,4 %), šviesios aukso spalvos, salyklinis, gaivinantis Pilsner (Edel, 4,8 %), tirštas, skrudinto salyklo skonio, viršuje susifermentavęs alus (Voll-Damm, 7,2 %), saldus ir salyklinis lager (Mahou Classic, 4,8 %), sausas, rūgštokas, citrusų skonio auksinis lager (Cruzcampo, 4,7 %).
Šalyje dominuoja kelios didelės alaus daryklos – Aguila, Cruzcampo, Damm ir kitos, kurioms įtaką daro airių Guinness ir olandų Heineken.

Žr. alùs (4), Ispãnijos virtùvė

Spanish beer – a light, refreshing, briefly aged in 4.5% alcohol drink.
The most popular brands of beer in Spain, – cerveza Pilsener, is sold in bottles, beer bars in buildings. Dortmund made the technology under a thick, more malt “Especial“ (about 5.5%) and strong “especial extra beer, according to Munich dark beer technology – and sweet malt, copper color, the name of the German lager (Adlerbräu, 5.5%) , while the German Bock technology – rich, black and brown (Bock-Damm, 5.4%). Low-made dark lager, low alcohol-free or with his (sin).
Popular beers – strong (Aguila Reserva Extra 6.5%), refreshing (Alhambra, 4.6%), dense, brownish in color, very strong, and an export lager (Export Zaragozana, 7%), amber-colored, thick and strong (Nostrum de San Miguel, 6.2%), malt and hops, light spice, citrus (San Miguel Premium, 5.4%), bright golden color, malt, refreshing Pilsner (Edel, 4.8%), thick, toasted malt flavor, top fermentation beer (voll-damm, 7.2%), sweet malt and lager (Maho Classic, 4.8%), dry, acidic, citrus flavored golden lager (Cruzcampo, 4.7%).
The country is dominated by a few large breweries – Aguila, Cruzcampo, Damm and others, which are influenced by the Guinness Irish and Dutch Heineken.
See . beer, Spanish cuisine

© Olandiškas alus/Holland beer

8 Rgp

Olándiškas alùs – saldus, stiprus (viršuje susifermentavęs) ir šviesus (ant dugno susifermentavęs) alus.

Nuo seno Olandijoje buvo gaminamas saldus ir silpnas tamsus rudas alus, kurį XX amžiuje pakeitė auksinis ir švelnus lager. XXI amžiuje imta gaminti belgišką ir vokišką alų.
Populiariausios alaus rūšys: salyklinis (Edel (Noble) Pils (5 %) – sodraus skonio alus, Briljant (6,5 %) – salyklinis, švelnaus skonio alus, Amstel (7 %) – stiprus ir salyklinis tamsus alus, Imperator (6,5 %) – kokybiškas, gintaro spalvos alus), tamsus ir stiprus (Lente Bok, Alfa Bokbier (abu po 6,5 %), Ammeroois (7 %) – stiprus, brandintas, viršuje susifermentavęs alus, Struis (10 %) – vaisių, prieskoninis alus), šviesus (Bethanien (4,5 %) – auksinis alus), švelnus ir stiprus (Budel Alt (5,5 %) – gintaro spalvos, viršuje besifermentuojantis alus, turintis riešutų ir salyklo prieskonį), rūgštokas (Buorren (6 %) – vario spalvos alus), vaisių skonio (Capucijn (6,5 %) – tamsus, gintarinis alus), pilsner (Grolsch Pilsner (5 %) – nepasterizuotas buteliuose apynių alus), lager (Grolsch lager (5 %) – pasterizuotas skardinėse apynių alus, Super Dortmunder (7 %) – eksportinis išlaikytas, vaisių skonio alus).
Žr. alùs (4), Heineken’o alùs, Olándijos (Nyderlandai) virtùvė

Holland beer – a sweet, strong (at the top of fermentation) and light (bottom fermentation) beer.
For centuries the Netherlands has made a sweet and mild dark brown beer, which by the twentieth century and the soft golden lager. The twenty-first century started to produce Belgian and German beers.
The most popular types of beer: malt (Edel (Noble) Pils (5%) – rich tasting beer, Briljant (6.5%) – malt, delicate taste of beer, Amstel (7%) – a strong malt and dark beer, Emperor (6.5%) – high quality, amber-colored beer), dark and strong (Lente Bok, Alpha Bokbier (in both 6.5%), Ammeroois (7%) – strong , aged, top fermentation beer, Struan (10%) – fruit, spices, beer), light (Bethanien (4.5%) – Gold beer), soft and strong (Budel Alt (5.5% ) – amber-colored, top besifermentuojantis beer with malt and nuts, spices), acidic (Buorren (6%) – copper-colored beer), fruit flavors (Capucijn “(6.5%) – dark amber beer) Pilsner (Grolsch Pilsner (5%) – unpasteurized bottled beer hops), lager ( Grolsch lager (5%) – pasteurized canned beer hops, Super Dortmunder (7%) – to maintain an export, beer, fruity taste).
See . beer, Heineken beer, Holland (Netherlands) cuisine

© Islandiškas alus/Icelandic Beer

8 Rgp

Islándiškas alùs – silpnas, aukso spalvos, šviesus ir skaidrus alus. Tai mažai alkoholio turintis gėrimas.
Griežti antialkoholiniai įstatymai lėmė, kad Islandijoje vyrauja labai silpno alaus darymo tradicijos. Tai Egils Malt – labai silpnas (iki 1 %) alus, Viking Bjór – šviesus ir skaidrus aukso spalvos pilzenas, Gull – auksinis, pilzeno rūšies eksportinis alus (5 %), Egils Pilsner – silpnas, šviesios aukso spalvos pilzenas (2,25 %), Dökkur – stipresnis alus (3,8 %).
Žr. alùs (4), Islándijos virtùvė

Icelandic Beer – weak, gold in color, bright and clear beer. This is a low-alcohol beverage.
Strict laws dry meant that Iceland has very mild brewing tradition. This Egils Malt – very low (1%), beer, Viking Bjór – bright and clear golden Plzen, Gull- gold, an export type of Pilsen beer (5%), Egils Pilsner – weak light gold Plzen (2.25%), Dökkur – stronger beer (3.8%).
See . beer, Icelandic cuisine

© Tuborgo alus/Tuborg beer

8 Rgp

Tuborg’o alùs [pagal vieną iš didžiausių daryklų Danijoje pavadinimą] – vienas populiariausių danų alkoholinių gėrimų.
Bankininkų iniciatyva, 1873 metais Kopenhagos šiaurinėje dalyje įsteigta alaus darykla Tuborg. Iš pradžių pardavinėtas vokiškasis tamsus alus, tačiau 1880 metais pradėtas daryti daniškasis Pilsner, kuris tapo itin populiarus tarp vartotojų. XX a. dvi alaus daryklos – Tuborg ir Calsberg – susijungė, tačiau Tuborg kompanija iki šiol realizuoja produkciją: kiek silpnesnį ir labiau prisotintą apyniais alų nei Carlsberg. Tuborg gamina Pilsner su žalia etikete – Tuborg alaus rūšis, vadinama Grǿn (žalias), taip pat eksportinį Guld, tamsų lager Rod, kelias sezoninio alaus rūšis bei tamsų, tirštą porterį.
Tarptautinėje arenoje Tuborg lenkia Carlsberg.
Plg. Carlsberg’o alùs
Žr. alùs (4), Dãnijos virtùvė, dãniškas alùs


Tuborg beer [according to one of the largest breweries in Denmark the name] – one of the most popular Danish alcoholic drinks.
Bankers initiative, in 1873 the northern part of Copenhagen established the brewery Tuborg. Originally delivered as the German dark beer, but in 1880 started to Danish Pilsner, which has become very popular among consumers. Twentieth century two breweries – “Tuborg“ and “Clasberg“ – merged, but the “Tuborg“ the company still sells products: how much weaker and more saturated than hops beer Carlsberg. “Tuborg“ produces Pilsner with a green label – “Tuborg“ beer is called Grǿn (green), as well as an export Gulda, a dark lager Rod, several types of seasonal beers and a dark, thick Porter.
Internationally the “Tuborg“ ahead of Carlsberg.
Cf. Carlsberg beer
See. beer, Danish beer, Danish cuisine

© Heinekeno alus/Heineken beer

8 Rgp

Heineken’o alùs [pagal vieną didžiausių pasaulyje alaus eksportuotojo ir pagrindinės olandų aludarystės giganto pavadinimą] – nuo sodraus skonio, ant dugno besifermentuojančio su karamelės ir cukraus priedu, tirštas ir tamsus (6-7 %) iki švelnaus citrinų skonio drumstas kviečių alkoholinis gėrimas (2-5 %).
Daryklos pavadinimas ir šlovė atsirado 1863 m. žiemą, kai 22 metų aludaris Gerardas Adrianas Heinekenas Amsterdame nupirko „Haystack“ daryklą. Ketindamas išspręsti alkoholizmo problemą šalyje, jis vietoj stiprių gėrimų pasiūlė lengvesnį, mažiau alkoholio turintį alų. 1886 m. pasamdė Luiso Pastero mokinį daktarą Elioną, kuris padėjo darant Pilsner. Nuo 1874 m. „Heineken“ produkcija pradėta eksportuoti į užsienį.
Po Pirmojo pasaulinio karo savo alų Heinekenas eksportavo į Indoneziją, o 1933 m., po prohibicijos atšaukimo, pirmoji legali Heinekeno alaus siunta pasiekė JAV, kuriose ir šiandien tebėra viena iš pagrindinių importuojamo alaus rūšių.
Heinekenas supirkinėjo vietines daryklas ir statė didžiules įmones, nors didžioji verslo dalis nesiejama su Nyderlandais. Ilgainiui „Heineken“ tapo tarptautinė: alus parduodamas 170 šalių („Amstel“ alaus rūšis – 85 šalyse). Dabar Olandijoje šis aludarystės gigantas turi dvi didžiules daryklas (pvz., 1968 m. nupirkta „Amstel“ darykla), įsigijęs valdo kompanijas, dukterines įmones ir išplėtęs alaus asortimentą daro salyklinį ir kitokį alų, pavyzdžiui, „Amstel 1870“ – šviesus apyninis (5 %), „Amstel Gold“ – stipresnis (7 %), stiprus ir salyklinis (7 %), „Amstel Lentebob“ – šviesus (7 %), „Heineken Oud Bruin“ – neaitrus, vos juntamo apynių skonio silpnas (2,5 %), „Heineken Special Dark“ – eksportinis (4,9 %), „Heineken Pilsner“ – labai populiarus, nepasižymintis ypatingu skoniu (5 %), „Kylian“ – viršuje susifermentavęs, neaitrus, vos juntamo apynių prieskonio raudonas (6,5 %), „Lingen’s Blond“ – silpnas (2 %).
Plg. „Carlsberg’o“ alùs, „Guinness΄o” alùs, „Tuborg’o“ alùs
Žr. alùs (4), Olándijos virtùvė, olándiškas alùs


Heineken beer [according to one of the world’s largest beer exporter and major Dutch brewery giant name] – from the rich taste with caramel and sugars, thick and dark (6-7%), mild lemon flavor and cloudy wheat liquor (2-5%).
Brewery’s name and fame occurred in 1863 in winter, when the 22-year-brewer Gerard Adriaan Heineken in Amsterdam bought the “Haystack“ brewery. Wishing to resolve the problem of alcoholism in the country, instead of strong drinks offered an easier, less alcohol-containing beer. 1886; Louis Pasteur hired a disciple Dr. Elion, who helped during the Pilsner. Since 1874, Heineken started production for export abroad.
After the First World War, its Heineken beer exports to Indonesia in 1933, after the withdrawal of prohibition, the first legal shipment of beer made by Heineken USA, which today remains one of the major imported beer brands.
Heineken Brewery buying up local businesses and built the enormous, although the majority of business is linked to the Netherlands. Over time Heineken has become international: beer sold in 170 countries (Amstel beer type – in 85 countries). Now, the Dutch brewery giant has two huge brewing (eg, in 1968 purchased Amstel brewery), acquired control companies, subsidiaries, and to extend the range of beer and other malt makes beers such as Amstel 1870 – hop light (5 %), Amstel Gold – strengthened (7%), and a strong malt (7%), Lentebob Amstel – Light (7%), Heineken Oud Bruin – pungent, with a slight hop flavor is weak (2.5 %), Heineken Special Dark – an export (4.9%), Heineken Pilsner – very popular, undistinguished exceptional taste (5%), Kylie – top fermentation, pungent, with a slight hop spice, red (6,5%), Lingen’s Blond – low (2%).
Cf. Carlsberg beer, Guinness beer, Tuborg beer
See. beer, Holland (Netherlands) cuisine, Holland beer

© Guinnesso alus/Guinness beer

8 Rgp

Guinnessۥo alùs [pagrindinis airišką alų apibūdinantis žodis; pagal garsaus Dublino aludario Artūro Gineso (Arthur Guinness; 1768-1855) pavardę] – tamsus porteris, pradėtas gaminti Airijoje (Dubline).
Aludarystės verslą Airijoje 1759 m. pradėjęs Artūras Ginesas (Arthur Guinness) buvo taip plačiai žinomas, jog Vaterlo mūšyje sužeisti kareiviai prašė, kad jiems duotų išgerti „Guinness΄o“ alaus. Artūras Ginesas pats ištobulino naujo juodojo alaus receptą. Šio alaus spalva išgaunama naudojant degintus miežius.
Alaus skonį lemia jo komponentai:
– specialūs salykliniai ir deginti miežiai, kurie suteikia gėrimui specifinį rubino atspalvį;
– apyniai, kurie suteikia kartumo. Jie yra specialiai vežami iš Čekijos ir Anglijos;
– specialaus krištolo švarumo vanduo iš Wiclow kalnų;
– mielės, suteikiančios baltą putą.
Tai viršutinės fermentacijos, stout tipo alus. Stout yra tamsus, beveik juodas salyklinis alus, pasižymintis charakteringu saldžiai rūgščiu skoniu. Airiai tiki, kad šis alus netukina ir veikia kaip afrodiziakas.
Eksportui „Guinness΄o“ alus gaunamas sumaišius keletą išlaikytų alaus rūšių, eksportuojamas ir išlaikyto alaus koncentratas. Alus būna saldus ir stiprus (ypač populiarus Afrikoje ir Karibuose), tirštas, putojantis ir gaivinančio skonio, matinio juodo atspalvio, filtruotas ir pasterizuotas, tamsiai rubino spalvos bei kartoko skonio ir nepasterizuotas, švelnaus skonio ir stiprus.
Ilgainiui pastatyta didžiausia alaus darykla Airijoje ir stambiausia pasaulyje. Daryklos pastatytos Nigerijoje, Malaizijoje, Kamerūne, Ganoje ir Jamaikoje. Pagal licenciją tamsų airišką porterį daro Šiaurės Amerika ir tiekia Australijai. Eksportuojama į Angliją ir kitas Europos šalis.
Žr. alùs (4), Aĩrijos virtùvė

Guinness beer [the main Irish beer descriptive word, according to Dublin’s famous brewer Arthur Guinness (Arthur Guinness, 1768-1855), name] – dark porters, started production in Ireland (Dublin).
Brewery business in Ireland 1759 Arthur Guinness started (Arthur Guinness) has been widely known that wounded soldiers at the Battle of Waterloo had requested that they would take the “Guinness“ beer. Arthur Guinness himself perfected a new dark beer recipe. The beer color is obtained by using the burned barley.
Beer flavor is determined by its components:
– Special malting barley and burn, which gives a specific drink ruby hue;
– Hops, which give bitterness. They have been specially transported from the Czech and English;
– A special crystal purity of Wiclow mountain;
– Yeast, giving a white foam.
This top-fermented, stout-type beer. Stout is a dark, almost black malt beer, having the characteristic sweet-acidic taste. Irish people believe that this beer does not put on weight and acts as an aphrodisiac.
Export Guinness beer produced by blending a few beers to maintain the species exported and maintained a beer concentrate. Beer is sweet and strong (particularly popular in Africa and the Caribbean), a thick, sparkling and refreshing taste, ground black shade, filtered and pasteurized, dark ruby color and slightly bitter taste and unpasteurized, sweet and strong.
Eventually build the largest brewery in Ireland and the largest in the world. Brewery built in Nigeria, Malaysia, Cameroon, Ghana and Jamaica. Under the license of Irish porter has a dark North America and Australia supplies. Exporting to the UK and other European countries.
See. beer, Irish (Ireland) cuisine

© Graikiškas alus/Greek beer

8 Rgp


Graĩkiškas alùs – importuotas Pilsner rūšies alkoholinis gėrimas.
Anksčiau vietinėje alaus pramonėje Bavarijos įstatymų pagrindu galiojo teisinės normos, reguliuojančios alaus švarumą ir draudžiančios įvairių priedų vartojimą. Nors šalyje populiaresni kiti gėrimai (vynas, stipri kava, anyžinė ir rakija), tačiau tik pietinėje Kipro salos dalyje daromas vietinis alus – tirštas, saldokas Pilsner rūšies nepasterizuotas 4,5 % gėrimas (Keo). Iki 1983 m. dominavo didesnė darykla Fix, tačiau dabar rinkoje dominuoja tik užsienietiškas alus. Olandų gigantui Heineken priklausančioje Athenian Breweries darykloje daromas karčiai saldokas, salyklinis Pilsner (5 %) su juntamu irisų (saldainių) prieskoniu.

Žr. alùs (4), Graĩkijos virtùvė

Greek beer – imported Pilsner type of alcoholic beverage.
Previously, local breweries in Bavaria based on the laws in force, the legal rules governing the purity of beer and prohibiting the use of various additives. Despite the popularity of other beverages (wine, strong coffee, raki and Anis), but only the southern part of the island of Cyprus have a local beer – thick, sweet kind of unpasteurized Pilsner 4.5% drink (Keo). By 1983, Fix brewery was dominated by larger, but the market is now dominated by just being foreign beers. Dutch giant Heineken brewery owned by Athenian Breweries have a bitter sweet, malt Pilsner (5%) with a perceptible irises (sweet) flavor.
See . beer, Greek cuisine

© Giuzas/Gueuze

8 Rgp

Giùzas (2) [gueuze, geuze] – Belgijoje gaminama lambic tipo (savaiminės fermentacijos) alaus rūšis.
Giuzas gaminamas maišant jauną (išlaikytą 1 metus) ir seną (išlaikytą 2-3 metus) lambic alų. Tokiu būdu sumaišytam naujam alui leidžiama antrą kartą fermentuotis butelyje. Antrinė fermentacija butelyje vyksta todėl, kad jauname aluje dar būna nenuskaidyto cukraus.
Giuzas gaminamas maišant įvairų lambic alų, todėl jo skonis smarkiai skiriasi nuo įprastinių alaus rūšių (tokių kaip pilsner ar ale). Kadangi į šį alų dedami džiovinti apyniai, apynių kartumas jame visiškai nejaučiamas. Be to, laukinės mielės (kuriomis fermentuojamas lambic alus) suteikia gueuze alui neįprastą rūgštų, sausą, panašų į sidro skonį, kai kada su acto rūgšties ar pieno rūgšties prieskoniu. Kai kurie gamintojai pagamintą alų papildomai pasaldina (kad skonis taptų priimtinesnis plačiajai visuomenei).
Antrinės fermentacijos butelyje metu aluje susidaro angliarūgštės burbuliukai. Dėl šių burbuliukų gueuze alus kartais vadinamas „Briuselio šampanu“.
Giuzas parduodamas 0,37 arba 0,7 litro talpos šampano buteliuose.
Plg. kriek nkt., lambic nkt.,
Žr. alùs (4), Belgijos virtùvė, pìlzenas (1)


Gueuze [Gueuze, Geuze] – is produced in Belgium Lambic type (spontaneous fermentation) brands of beer.
Gueuze produced by mixing a young (retained for 1 year) and old (retained 2-3 years) Lambic beer. In this way, a new beer mixture allowed to ferment a second time in a bottle. Secondary fermentation in the bottle is so young that beer is still nenuskaidyto sugar.
Gueuze Lambic is made by mixing a variety of beer, so it tastes very different from the usual beers (such as pilsner or ale). Since this beer is added to dried hops, hop bitterness nejaučiamas it completely. In addition, wild yeast (which fermented Lambic beer) offers an unusual sour Gueuze beer, dry, tastes similar to cider, sometimes with acetic acid or lactic acid flavor. Some manufacturers produced beers in addition to sweeten (to taste more acceptable to the general public).
Secondary fermentation in the bottle during the resulting carbon dioxide bubbles in beer. On the bubbles Gueuze beer is sometimes called the champagne of Brussels.
Gueuze sold 0.37 or 0.7 liter bottles of champagne.
Cf. Kriek UCC., Lambic UCC.,
See. beer, Belgian cuisine, pilsen

© Estiškas alus/Estonian beer

8 Rgp

Èstiškas alùs – tradicinis salyklinis, stiprus ir tarptautinis Pilsner alkoholinis gėrimas.
Estijoje daromos alaus rūšys – tamsus, salyklinis lager (Palmse), auksinis, salyklo ir apynių skonio lager (Reval), tirštas, tamsus, brandintas ir prieskoninis stiprus (Ruutli Olu, 7,5 %), švelnaus skonio, salyklinis originalusis (Saku Originaal), gaivus, auksinis, salyklinis Pilsner (Saku Pilsner), tirštokas lager (Tartu Olu, 6 %), rusvos spalvos, salyklinis Tume lager (Tume).
Pilsner rūšies lager – labiausiai žinoma Estijos Saku alaus daryklos, įkurtos 1820 m. prie sostinės Talino, produkcija. 1991 m. didžiausią Estijos alaus daryklą perėmė Skandinavijos šalių holdinginė kompanija Baltic Beverages Holding (BBH). 1992 m. buvo baigta naujos daryklos statyba ir dabar Saku kontroliuoja daugiau nei pusę Estijos alaus rinkos. Ji daro salyklinius lager: Saku Pilsner, daugiau apynių turintį Reval, populiarų Saku Originaal, rusvos spalvos salyklinį Tume. Per šv. Kalėdas verdamas tamsus, kavos spalvos likeris.
Kita alaus įmonė Estijoje – Tartu – daro keletą rūšių lager, Pilsner, Rae, tirštesnį eksportinį Alexander, sodresnio skonio Tartu Olu ir stiprų Ruutli Olu.
Žr. alùs (4), Èstijos virtùvė

Estonian beer – the traditional malt, Pilsner strong and international alcoholic beverage.
Estonia made beer – dark, malt lager (Palmse), golden malt and hops, lager taste (Reval), a thick, dark, strong spices, and aged (Ruutli Olu, 7.5%), mild taste, the original date of malt (Saku Originaal ), fresh, golden malt Pilsner (Pilsner Saku) tirštokas lager (Tartu, Olu, 6%), brown in color, malt lager Tume (Nokia).
Pilsner type lager – the most famous Estonian Saku Brewery, founded in 1820, to the capital Tallinn and production. 1991 Estonian largest brewery in the Nordic countries took holdinginė company Baltic Beverages Holding (BBH). 1992 has been completed and the construction of a new brewery Saku now control more than half of the Estonian beer market. They have a malted lager: Saku Pilsner, more hops with Reval, a popular Saku Originaal, tan-colored malt Tume. Within St. Christmas cooked dark, coffee-colored liquor.
Another beer company in Estonia – Tartu – makes some types of lagers, Pilsner, Rae, denser exportation Alexander, Tartu sodresnio taste and strong Ruutli Olu Olu.
See . beer, Estonian cuisine

© Bulgariškas alus/Bulgarian beer

8 Rgp


Bulgãriškas alùs – lager rūšies silpnas alkoholinis gėrimas.
Nors šalyje, kaip ir Rumunijoje bei Vengrijoje, populiaresnis vynas, tačiau mėgstamas ir alus. Pagrindinės alaus rūšys Bulgarijoje – švelnus, gaivinantis, auksinis 4,5 % lager (Astika Lager), šviesus lager (Burgasko Lager), auksinis, šviesus lager (Zagorka Lager).
Kaip ir Rumunijoje, taip ir Bulgarijoje didesnes daryklas (Burgasko, Kamenitza, Zagorska) valdo užsienio kapitalas, t.y. belgų gigantas Interbrew.
Žr. alùs (4), Bulgãrijos virtùvė

Bulgarian beer – lager kind of weak alcoholic beverage.
While a country like Romania and Hungary, the popularity of wine, but beer and liked. The main types of beer in Bulgaria – a soft, refreshing, golden lager of 4.5% (Astika Lager), a light lager (Burgasko Lager), Gold, Light Lager (Zagorka Lager).
As in Romania, and Bulgaria is higher Brewery (Burgasko, Kamenitza, Zagorska) manage foreign capital – Belgian giant Interbrew.
See . beer, Bulgarian cuisine

© Čekiškas alus/Czech beer

8 Rgp


Čèkiškas alùs – klasikinis aromatingas, apynių šviesusis gėrimas.
Čekijoje daug alaus daryklų, ir kiekviena iš jų gamina skirtingą alų. Populiariausios dvi nacionalinio gėrimo rūšys – „Urquell“ ir „Budweiser“.
Iki 1842 metų Čekijoje dominavo tamsus ir drumstas, nors buvo gaminamas ir šviesus bei skaidrus alus.
Nepriklausomai nuo alaus spalvos, vienas iš svarbiausių komponentų – apyniai. Apynių plantacijų šalyje daug. Apyniai panašūs į vynuoginį virbą, priklauso daugiametėms lianoms. Apyniai kyla į viršų vertikaliai ištempta stipria virvele. Per pusmetį augalas užauga iki 10 metrų. Derlius nuimamas liepos – rugpjūčio mėnesiais, kai apyniai žydi.
Į alų dedama moteriškųjų žiedlapių, turinčių aromatinių medžiagų, kurios alui suteikia malonų kartoką skonį.
Vietiniai apyniai tokios aukštos kokybės, kad juos perka Vokietijos aludariai.
Vanduo alui imamas iš artezinių šulinių (gręžinių, siekiančių artezinio vandens sluoksnį). Tai turi įtaką gėrimo kokybei.
Alaus daryklą sudaro: virimo cechas, rauginimo patalpa, filtravimo cechas ir sandėlis, kur laikomos salyklo atsargos.
Virimo salėje iš artezinio vandens, salyklo ir apynių gaunama misa. Vokietijoje ir Austrijoje apynių ir salyklo mišinys verdamas medaus, gariniuose katiluose. Apynių Čekijoje dedama: 100 gramų šimtas litrų vandens. Virimo procesas trunka dešimt valandų. Taip gaunama misa.
Kitame ceche misa su mielėmis, be apynių ir salyklo, rauginama ir laikoma žemoje temperatūroje apie savaitę. Po rauginimo voniose plaukioja drumzlinas skystis, vadinamas „žaliuoju alumi“.
Kad žaliasis alus įgautų norimą skonį ir stiprumą, alus brandinamas. Skirtingų rūšių alus brandinamas įvairiai: nuo trijų savaičių iki pusės metų.
Vėliau alus filtruojamas ir patenka į išpilstymo cechą. Paruoštas alus išpilstomas į 50 litrų statines. Išvežamas po barus ir restoranus.
Salyklas – produktas, be kurio neįmanoma virti alaus. Miežiai daiginami specialiose salyklinėse. Į gamyklą salyklas patenka jau gatavas (paruoštas). Iš paprasto salyklo verdamas šviesusis alus, iš pakepinto – tamsusis. Gaminti tamsųjį alų čekai ėmė ne per seniausiai.
Alus Čekijos alinėse geriamas, išpilstomas ir paduodamas ne tik stiklinėse, bet ir plačiuose keraminiuose puodeliuose. Paduodamas atšaldytas iki 6-10 laipsnių. Tokios temperatūros alus atsiskleidžia kokybės savybėmis.
Pagal tradiciją putų turi būti nei mažiau, nei daugiau: iš pradžių pripilama trečdalis alaus, o kai putos nusėda, pripilama daugiau. Klasikinė proporcija: trys ketvirtadaliai stiklinės (bokalo, taurės) ar puodelio apimties – alaus, ketvirtis – putų, kurios suformuoja kepurėlę.
Čekai nelinkę maišyti alaus su skirtingomis alaus rūšimis, taip pat niekada neužsigeria degtine arba kitais stipriaisiais gėrimais.
Daugelis dabartinio čekiško alaus rūšių – skirtingo stiprumo Pilsner, kurio laipsniai nurodomi senoviniu būdu:
– silpnas (8), pvz., silpnas ir šviesus (Osma, 3,2 %),
– įprastas kasdieninis (10), pvz., šviesus, aromatinis, gero apynių skonio (Gambrinus, 4,1 %), tamsus, salyklinis (Karamelové, 3,8 %), šviesus, saldoko vaisių ir salyklo skonio, apynių ir auksinis (Kozel, 4,3 %), rudos spalvos, stipraus salyklo prieskonio tamsus (Kozel, 4,3 %), salyklinis, labai kartus tamsus (Krusovice, 3,7 %),
– stipresnis alus (11), pvz., pasterizuotas šviesus (Platan, 4,4 %), tamsesnės aukso spalvos, tirštesnis ir saldesnis, apynių prieskonio (Samson, 4,6 %),
– eksportinis alus (12), pvz., salyklinis (Alt Brunner Gold, 5,1 %), tirštas, šviesus (Dudak, 5 %), stipresnis (Gambrinus, 5,1 %), sodrios aukso spalvos apynių (Kozel, 5 %), malšinantis troškulį, gaivus ir aromatingas, saldoko salyklo prieskonio, apynių šviesus (Krusovice, 5,1 %),
– stiprus alus (13), pvz., tirštas, juodas (Herold Dark, 5,2 %),
– stipriausias alus (14), pvz., retas, tirštas ir sodrus, kalėdinis (Drak, 5,7 %).
Iki 1989 m. 12 laipsnių alus buvo pats populiariausias, tačiau vėliau pamėgtas silpnesnis, 10 laipsnių gėrimas.
Čekijoje gaminamas stiprus tamsus alus “Velkopopovicy Kozel“ (centrinė Bohemija) ir “Kozel“ (Litomerice), daug šviesaus alaus, kuriuose sausųjų medžiagų kiekis nevienodas.
Kitos gerai žinomos alaus rūšys Čekijoje: Eggenberg (5 %) – šviesus bei stiprus (4 %), tirštas, stipresnis, Mestan Dark (4,6 %) – tamsios gintaro spalvos salyklinis, Pilsner Urquell (4,4 %) – švelnaus apynių aromato ir švelnaus vaisių skonio, Pragovar (4,9 %) – apynių, eksportinis, auksinis, Primus (3,8 %) – šviesiai auksinis, Staropramen 10 – gaivus apynių šviesus (4,2 %), tirštesnis (5 %), švelnesnio skonio tamsus (4,6 %), Lobkowicz – šviesus apynių (5 %), salyklinis tamsus (4,6 %), silpnesnis šviesus ir šventinis (5,5 %). Konik – viena iš geriausiai perkamo čekiško Pilsner rūšių (3,8 %).
Alaus gėrimo ceremonija: pagal čekų patarlę „Tik alus numalšina troškulį“ pirmasis bokalas išgeriamas vienu ypu, antrasis ir kiti kartai – su jausmu, iš reikalo, atsiskleidžia tikrasis alaus skonis.
Čekiškas alus tradiciškai geriamas be užkandžių. Džiovinta žuvis, traškučiai, riešutai alinėse neturi populiarumo. Retkarčiais čekai alų geria valgydami dešreles su garstyčiomis.
Viena iš seniausių ir istoriškiausių Čekijos daryklų Trebone (Regent) menama nuo XIV a. Dvi stambiausios šalyje alaus įmonės – Pilsner Urquell ir Budweiser Budvar. Pastaroji yra garsi pasaulyje, vartoja požeminio ežero vandenį. Savo produkciją daugiausia tiekia Vokietijai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Pilsner Urquell – tradicinių aludarystės būdų puoselėtoja, naudojanti didžiules medines statines, kuriose daugelio mėgstamas alus bręsta tris mėnesius. Įmonės gamybos efektyvumui padidinti kūginiai alaus fermentavimo indai pakeitė senąsias statines. Tai stambiausias Čekijos Respublikos alaus darymo susivienijimas.
Didžioji alaus dalis (ypač tamsaus) eksportuojama beveik į visas Europos šalis.
Plg. aĩriškas alùs, bèlgiškas alùs
Žr. alùs (4), „Budweiser’o“ alùs, Čèkijos virtùvė, pìlzenas (1)


Czech beer – classic-flavored, light hops beverage.
Many breweries in the Czech Republic, each of which produces different beers. The most popular national drink two types – “Urquell and Budweiser“.
By 1842 the Czech Republic, dominated by dark and cloudy, although it was produced and bright and clear beer.
Regardless of beer color, one of the key components – the hops. Hop plantations in the country a lot. Hops like cherry bars, depends on permanent Liana. Hops are in the top stretched vertically in a strong string. Over half of plant can grow to 10 meters. Harvesting takes place in July – August, when the hop flower.
The beer is placed female petals with flavored beer, which gives a pleasant bitter taste.
Local hops of such high quality that they are buying German brewers.
Beer taken from a water artesian wells (wells, reaching artesian water layer). This affects the quality of the drink.
The Brewery consists of: cooking workshop, a tanning room, filtration plant and storage location of the stocks of malt.
Boiling Hall of artesian water, malt and hops, must come. Germany and Austria, hops and malt honey mixture boil, and steam boilers. Hops are added in the Czech Republic: 100 grams per hundred liters of water. The boiling process takes ten hours. It must come.
The next workshop must with yeast, no hops and malt, fermented and stored at low temperature for about a week. After the tanning bath is flying turbid liquid, called the “green beer“.
The green beer you want to acquire the taste and strength of aged beer. Different kinds of beer aged in range from three weeks to half a year.
Later, beer is filtered and excreted in the bottle shop. Ready-bottled beer in a 50-liter barrels. After leaving the bars and restaurants.
Malt – a product which can not be cooked without the beer. Barley malt sprout in special plants sprout, dried. The plant has finished malt fall (ready). In plain light malt beer boiled, fried in – dark. Production of dark beer, the Czechs began not too long ago.
Czech beer pubs drinking, bottled, and fed not only glass but also the wide ceramic bowls. Filed cooled to 60-10 degrees. Reveals that temperature beer quality properties.
According to the tradition of singing must be less than or more: the first one-third filled with beer, but when the foam settles, add more. Classic proportions: three-quarters of the glass (pint, cup) and cup size – beer, a quarter – a foam, which forms a cap.
Czechs are reluctant to mix beer with different types of beer, also never to drink vodka or other spirits.
Many of the current Czech beers – Pilsner different strengths, the ranks of the ancients by:
– Small (8), for example., Weak and light (Osma, 3.2%)
– The daily routine (10), for example., Bright, aromatic, good hop flavor (Gambrinus, 4.1%) in the dark. Malting (Karamelové, 3.8%), light, sweetish fruit and malt flavor, hops and golden (Kozel, 4.3%), brown, dark spice, strong malt (Kozel, 4.3%), malt, very dark times (Krusovice, 3.7%)
– Stronger beers (11), for example., Pasteurized light (broad, 4.4%), the darker gold color, denser and sweeter, hop spice (Samson, 4.6%)
– An export beer (12), for example. Malting (Alt Brunner Gold, 5.1%), dense, bright (Dudak, 5%), stronger (Gambrinus, 5.1%), rich golden hop (Kozel 5 %), thirst-relieving, refreshing and aromatic, sweetish malt flavor and aroma, light hop (Krusovice, 5.1%)
– Strong beer (13), for example., Thick, black (dark Herold, 5.2%)
– The strongest beer (14), for example., Rare, dense and lush, Christmas (Drake, 5.7%).
By 1989, 12 degrees was the most popular beer, but later appreciated weaker at 10 degrees alcohol.
Czech Republic made a strong dark beer Velkopopovicy Kozel (central Bohemia) and Kozel (Litomerice), a lot of light beer with a dry matter content varies.
Other well-known beers in the Czech Republic: Eggenberg (5%) – light and strong (4%), dense, stronger, throw the Dark (4.6%) – a dark amber malt, Pilsner Urquell (4.4%) – a mild hop sweet, fruity aroma and taste, Pragovar (4.9%) – hop, exportation, gold, Primus (3.8%) – pale gold, Staropramen 10 – Bright fresh hops (4.2%), denser (5%) milder tasting dark (4.6%), Lobkowicz – light hops (5%), dark malt (4.6%), lower light and festive (5.5%). Konik – one of the best selling Czech Pilsner species (3.8%).
Beer drinking ceremony: according to Czech Proverb “Only beer quenching thirst“ first mug shot taken on one of the second and other generations – the feeling of necessity, reveal the true taste of beer.
Czech beer is traditionally drunk without a snack. Dried fish, chips, nuts pubs not popularity. Occasionally, the Czechs drink beer, eating sausages with mustard.
One of the oldest Czech breweries Trebone (Regent) perceived from the fourteenth century. Two of the largest companies in the country of beer – Pilsner Urquell and Budweiser Budvar. The latter is famous in the world, use of underground water in the lake. Supplies its products mainly to Germany and the United States of America. Pilsner Urquell – the traditional way of fosterer brewery that uses the huge wooden barrels in which most favorite beer matures for three months. Company to improve production efficiency cone beer fermentation vessels by the old barrels. This is the largest Czech brewing group.
Most of the beer (especially dark) are exported to almost all European countries.
Cf. Irish beer, Belgian beer
See. beer, Budweiser beer, Czech cuisine, pilsen

%d bloggers like this: