Archyvas | © Tara RSS feed for this section

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Skardinė/Can

8 Rgp

Skardìnė (2) – skardinis geriamas puodukas (dažniausiai geriamas alus, limonadas ir kiti gaivieji gėrimai). Tai patogi ir lengva pakuotė.
Plona skardinė atsirado 1930 m. Nuo XIX a. pradžios skardinėse buvo pardavinėjamas maistas ir sriubos. Iš pradžių geriamame puoduke pilstyti alų buvo neparanku, nes alaus pripildyta skardinė turėjo atlaikyti didelį spaudimą iš vidaus – nesprogtų per sudūrimą. Be to, skardinė menkino alaus skonį ir buvo brangesnė už stiklinį butelį.
Naujos pakuotės era prasidėjo JAV. Pirmoji alaus darykla Europoje, kuri pradėjo pilstyti šviesų alų į skardines, buvo Velse. Vokietija ir Čekija iš pradžių pripažino tik kelių vyno rūšių pilstymą į skardines. Didžiojoje Britanijoje buvo sugalvota skardinės dugne dėti mažytį plastmasinį daiktą: kai skardinę atidarydavo, daiktas įpurkšdavo į alų azoto – susidarydavo kreminė, didelė puta. Nors alaus išvaizda ir pagerėjo, tačiau skardinė nė kiek nepagerino alaus skonio.
Žr. tarà (2)

Can – tin drinking cup (mostly drinking beer, lemonade and other soft drinks). It is convenient and easy to pack.
The thin tin occurred in 1930 Since the nineteenth century beginning of canned food were sold, and soups. Initially, drinking a cup of beer bottle was inconvenient, because the beer-filled cans had to withstand considerable pressure from the inside – a seamless explosion. In addition, downgrades of beer cans and the taste was better than a glass bottle.
The new era started in the U.S. package. The first brewery in Europe, which has lights bottle of beer in cans, was in Wales. Germany and the Czech Republic originally found only a few types of wine pouring into tins. Great Britain were invented for the bottom of the cans to make a tiny plastic thing: When the cans open, object inject nitrogen into beer – cream occurred, a large head. Although beer and look better, but no cans of beer did not improve the taste.
See . container

%d bloggers like this: