Archyvas | © Techninis reglamentas RSS feed for this section

© Alkoholinių kokteilių techninis reglamentas-Alcoholic cocktails technical regulation

7 Spa

Alkohòlinių kokteĩlių tèchninis reglameñtas – alkoholinių kokteilių apibrėžties, jų gamybos bei tvarkymo procesų, naudojamų žaliavų bei medžiagų ir prekinio pateikimo bendrųjų reikalavimų atitiktis. Alkoholinių kokteilių techninis reglamento nuostatos privalomos visoms įmonėms, Lietuvos Respublikoje užsiimančioms šiame reglamente apibrėžtų alkoholinių kokteilių gamyba ir prekyba.
Pagrindiniai alkoholinių kokteilių sudėties ir kokybės reikalavimai. Kokteiliams gaminti leidžiama naudoti visų kategorijų alkoholinius gėrimus, nurodytus Alkoholinių gėrimų grupėse, pogrupiuose ir kategorijose, atitinkančius Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimus. Į kokteilius leidžiama pridėti tik maistinio rektifikuoto etilo alkoholio, nurodyto maistinio etilo alkoholio gamybos techniniame reglamente, jiems gaminti naudojamas vanduo atitinka higienos ir kokybės reikalavimus, gali būti naudojamos maistinės žaliavos, tinkamos gaminti alkoholiniams gėrimams.
Gaminant kokteilius, leidžiami vartoti maisto priedai, kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos. Pagalbinės medžiagos gali būti naudojamos tam tikroms kokteilių ir (ar) jų pusgaminių kokybės savybėms pasiekti bei technologijos operacijoms atlikti. Joms priskiriamos skaidrinimo medžiagos, adsorbentai, stabilizatoriai, filtravimo priedai ir kitos medžiagos. Gali būti naudojamos tik Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų leidžiamos naudoti pagalbinės medžiagos.
Kokteilių gamybos žaliavos ir medžiagos turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus ir turėti atitikties deklaracijas, kuriose nurodomi jų kokybės ir saugos rodikliai. Žaliavos ir medžiagos turi atitikti šiame ir kituose alkoholinius gėrimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus terminus ir apibrėžimus.
Gamybos ir tvarkymo procesai. Kokteiliai gaminami laikantis šio reglamento nuostatų, kitų galiojančių teisės aktų, įmonėje patvirtintų technologijos instrukcijų ir receptūrų reikalavimų. Kiekviena įmonė privalo turėti žaliavų, medžiagų, pusgaminių ir gatavų kokteilių gamybos technologijos ir tvarkymo instrukcijas, patvirtintas įmonės vadovo. Technologijos instrukcijos rengiamos, tvirtinamos ir registruojamos pagal Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisykles, jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nenustatyta kitaip.
Kokteilių receptūrose nurodoma: fizikiniai, cheminiai ir jusliniai kokteilio rodikliai, žaliavų ir kitų sudedamųjų dalių kiekis. Žaliavų ir kitų sudedamųjų dalių kiekį rekomenduojama nurodyti 1000 dekalitrų gėrimo.
Kokteilių gamybos ir tvarkymo proceso kiekvienos pakopos parametrus, naudojamą įrangą, kontrolę ir valdymą nustato įmonė pagal kokteilių kategorijas ir rūšis, kiekį ir kitus ypatumus, tačiau visi gamybos ir tvarkymo procesai turi garantuoti produkto nekenksmingumą vartotojų sveikatai, o naudojamos žaliavos, pusgaminiai ir gatavi produktai turi atitikti šio reglamento ir kitų Lietuvos Respublikoje taikomų norminių dokumentų nuostatas.
Pagal patvirtintas technologijos ir tvarkymo instrukcijas atsakingi asmenys žurnaluose ir (arba) kituose nustatytos formos dokumentuose daro įrašus apie žaliavų ir medžiagų priėmimą bei išdavimą, gamybos ir tvarkymo procesų eigą. Kokteiliai ir jų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi būti tvarkomos laikantis bendrųjų maisto higienos reikalavimų. Kokteilių ir jų gamybai naudojamų žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti leidžiamų dydžių, turi būti laikomasi didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos.
Gaminant kokteilius gali būti taikomos šios tvarkymo ir technologijos operacijos: etilo alkoholio, alkoholinių gėrimų, jų pusgaminių ir kitų etilo alkoholio turinčių žaliavų priėmimas ir saugojimas; kitų žaliavų bei sudedamųjų dalių priėmimas ir saugojimas; vandens paruošimas; žaliavų ir sudėtinių dalių paruošimas; mišinio sudarymas ir jo koregavimas; prisotinimas anglies dioksidu (gaminant gazuotus kokteilius); kitos operacijos; mišinio skaidrinimas ir filtravimas; išpilstymas ir įforminimas; sudėjimas į dėžes arba pakuotes, apskaita, perdavimas saugoti ir saugojimas.
Etilo alkoholis ir visos etilo alkoholio turinčių produktų, pusgaminių ir žaliavų priėmimo, saugojimo ir išdavimo operacijos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimais. Jeigu kokteilių gamybai naudojamas etilo alkoholio ir vandens mišinys, jis ruošiamas laikantis reikalavimų, nurodytų Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente.
Kitos žaliavos ir medžiagos priimamos į įmonę ir joje saugomos (sandėliuojamos) pagal įmonės vadovo patvirtintas žaliavų priėmimo ir saugojimo taisykles ar kitą analogišką procedūrą. Įmonės viduje žaliavos ir žaliavų sudedamosios dalys kokteiliams gaminti priimamos iš įmonės sandėlių pagal įmonėje nustatytą išdavimo ir apskaitos tvarką.
Kokteilių gamybai rekomenduojama naudoti specialiai paruoštą (minkštintą) vandenį, iš kurio pašalinta dalis magnio ir kalcio jonų, apdorojant Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente nustatytais būdais.
Prieš naudojant kokteilių gamybai, žaliavos ir kitos sudedamosios dalys turi būti tinkamai paruoštos pagal įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas instrukcijas. Jeigu kokteilių gamybai naudojamos žaliavos, medžiagos ir pusgaminiai kurių paruošimui yra nustatyti tam tikri reikalavimai, jos turi būti paruoštos laikantis tų reikalavimų. Tokioms žaliavos ir pusgaminiams priskiriamas cukraus sirupas, karamelė, sultys, antpilai, morsai, aromatiniai spiritai ir kitos žaliavos bei pusgaminiai.
Etilo alkoholio koncentracijos kokteilyje nuokrypis neturi viršyti 0,3 tūrio procentų. Koncentracija kontroliuojama įvairiose gamybos pakopose. Nustačius etilo alkoholio koncentracijos nuokrypius, ji koreguojama, pripilant apskaičiuotą etilo alkoholio, kokteilio gamybai naudojamo alkoholinio gėrimo ar gėrimų, jų gamybos pusgaminio ar pusgaminių arba geriamojo vandens kiekį.
Kokteilių mišiniai ruošiami periodiniu ar srautiniu būdu. Kokteilių mišinių rodikliai turi būti kontroliuojami ir jeigu bent vienas rodiklis neatitinka receptūros reikalavimų, mišinys koreguojamas, pripilant į jį trūkstamų sudedamųjų dalių. Kokteilių mišinys koreguojamas pagal etilo alkoholio, vandens, cukraus, rūgšties kiekį ir (ar) kitus receptūroje nurodytus rodiklius. Cukraus koncentracijos kokteilio mišinyje nuokrypis negali viršyti 5,0 proc. nuo nurodyto receptūroje. Titruojamųjų rūgščių, perskaičiavus į obuolių arba citrinų rūgštį, koncentracijos kokteilio mišinyje nuokrypis negali viršyti 10 proc. nuo nurodyto receptūroje. Jeigu receptūroje yra nurodomas leistinas aukščiau paminėtų rodiklių intervalas, nuokrypių neturi būti.
Kokteilių mišiniai išpilstomi į tarą arba laikomi technologijos instrukcijoje numatytą laiką jų ruošimo talpyklose ir po to, jeigu numatyta receptūroje, filtruojami presais su įvairių rūšių filtro kartonu ir kitais filtravimo įrenginiais. Mišinys filtruojamas tol, kol pasiekiamas nustatytas skaidrumo lygis. Skaidrus filtratas išpilstomas į tarą arba supilamas į pusgaminio talpyklas. Paimamas bandinys ir nustatomi kokteilio receptūroje nurodyti fizikiniai ir cheminiai rodikliai. Jeigu bent vienas rodiklis neatitinka reikalavimų, mišinys koreguojamas.
Kokteilių gamyboje taikomi skaidrinimo ir filtravimo technologijos procesai, priklauso nuo naudojamų žaliavų kiekio ir fizikinių bei cheminių savybių, technologijos ypatumų ir kokteilių kokybės. Šie procesai, jų deriniai ir taikomos medžiagos bei įranga parenkami kiekvienoje įmonėje pagal produkcijos asortimentą ir gamybos apimtį.
Skaidrinimui gali būti naudojamos tik tokios medžiagos, kurios veikia mechaniškai ar absorbcijos būdu ir kurios po to galėtų būti pašalinamos, arba jų liekana negalėtų sukelti pavojaus vartotojų sveikatai ir nepakeistų kokteilio skonio bei aromato.
Kokteilių stabilumui pagerinti gali būti taikomi fizikiniai ir cheminiai būdai, nurodyti Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente.
Kokteiliai išpilstomi ir įforminami pagal šio reglamento reikalavimus.
Kokteilių apskaita, perdavimas saugoti ir saugojimas vykdomas pagal įmonės instrukcijas, kurios turi būti parengtos laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. Kokteilių gamybos tikrinimas vykdomas laikantis Spiritinių gėrimų gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente nurodytų atitinkamų reikalavimų.
Jusliniai kokteilių rodikliai vertinami 10 balų sistema (jusliniai kokteilių rodikliai ir jų įvertinimas balais):
1. Skaidrumas ir spalva (tik skaidriems kokteiliams):
– skaidrus, ryškios ir gaminiui būdingos spalvos, be nuosėdų ir priemaišų skystis su būdingu blizgesiu (1,9 -2,0 (labai gerai));
– skaidrus, gaminiui būdingos spalvos, be nuosėdų ir priemaišų skystis, be būdingo blizgesio (1,7-1,8 (gerai));
– skaidrus, be nuosėdų ir priemaišų skystis, nelabai ryškios spalvos ir be būdingo blizgesio (1,6-1,5 (patenkinamai));
2. – drumstas, nebūdingos gaminiui spalvos skystis (<1,5 (blogai)) – brokuojama.
2. Aromatas:
2.1. būdingas gaminiui, aiškiai juntamas ( 3,6-4,0 (labai gerai));
2.2. būdingas gaminiui, geras (3,0-3,5 (gerai));
2.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai juntamas (2,5-2,9 (patenkinamai));
2.4. nebūdingas gaminiui, turi pašalinį kvapą (<2,5 (blogai)) – brokuojama.
3. Skonis:
3.1. harmoningas, suderintas, būdingas gaminiui (3,6-4,0 (labai gerai));
3.2. geras, grynas, būdingas gaminiui (3,0-3,5 (gerai));
3.3. būdingas gaminiui, tačiau menkai išreikštas (2,5-2,9 (patenkinamai));
3.4. nebūdingas gaminiui, su pašaliniu prieskoniu (<2,5 (blogai)) – brokuojama.
Bendrasis įvertinimas gaunamas susumavus atskirų juslinių rodiklių įvertinimo rodiklius:
– labai gerai; balų suma: skaidriems kokteiliams – 9,1-10,0; neskaidriems kokteiliams – 7,2-8,0; visi rodikliai įvertinti „labai gerai“;
– gerai; balų suma skaidriems kokteiliams – 7,7-9,0; neskaidriems kokteiliams – 6,0-7,1; rodikliai įvertinti tik „labai gerai“ ir „gerai“;
– patenkinamai; balų suma skaidriems kokteiliams – 6,6-7,7; neskaidriems kokteiliams – 5,0-5,9; rodikliai įvertinti tik „labai gerai“, „gerai“ ir „patenkinamai“;
– blogai; balų suma skaidriems kokteiliams – mažiau nei 6,6; neskaidriems kokteiliams – mažiau nei 5,0; bent vienas rodiklis įvertintas „blogai“.
Kilus ginčams dėl kokteilių juslinių rodiklių įvertinimo, pavyzdžiui, tarp kokteilių gamintojų ir (ar) prekiautojų ir Lietuvos Respublikos įgaliotų kontroliuojančių institucijų, jusliniai rodikliai įvertinami pakartotinai laikantis Juslinės analizės metodikų ir galiojančių juslinio įvertinimo standartų. Tokiam įvertinimui bendru sutarimu tarp gamintojų ir (ar) prekiautojų ir Lietuvos Respublikos kontroliuojančių institucijų sudaroma degustacijos komisija. Tokios komisijos sutartį tvirtina abiejų ginče dalyvaujančių institucijų vadovai.
Išpilstymas ir įforminimas. Pilstymo padalinyje atliekamos šios operacijos: kokteilių priėmimas iš gamybos padalinių (jeigu įmonėje yra atskiri gamybos ir pilstymo padaliniai); taros plovimas, skalavimas arba prapūtimas oru ar kitoks įmonės instrukcijoje nustatytas apdorojimas, užtikrinantis taros saugą ir švarumą; kokteilių išpilstymas į tarą; taros ženklinimas ir pakavimas; gaminių atidavimas į gatavos produkcijos sandėlį.
Gaminant gazuotus kokteilius, pilstymo padalinyje jie gali būti prisotinami anglies dioksidu, jeigu taip numatyta įmonės technologijos instrukcijoje.
Paruošti kokteiliai atiduodami saugojimui pagal įmonės vadovo patvirtintas instrukcijas. Kokteilių, kurių kokybė patvirtinta laboratorijos išduotu kokybės pažymėjimu, perdavimas ir priėmimas įforminamas nustatytos formos dokumentais.
Kokteiliai pilstomi į įvairios talpos stiklinius butelius ir kitą tarą, pagamintą iš Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos institucijos leidžiamų naudoti medžiagų. Stikliniai buteliai plaunami, skalaujami arba prapučiami oru. Naudojamos Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos institucijos leidžiamos plovimo priemonės. Jeigu nauji buteliai gaunami sandarioje pakuotėje, galima neplauti.
Kokteiliai pilstomi automatais, pusautomačiais ar rankiniu būdu, tik gavus laboratorijos kokybės pažymėjimą arba žymą apie kokybės atitikimą, jeigu taip numatyta įmonės vadovo patvirtintoje instrukcijoje.
Pripilti kokteilių buteliai sandariai užkemšami kamščiais, pagamintais iš Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotos institucijos leidžiamų naudoti medžiagų. Apvertus užkimštą butelį, jo turinys neturi prasiskverbti pro kamštį.
Pripilti ir užkimšti buteliai tikrinami apžiūrint ir (ar) brokavimo automatuose. Brokavimo automatą aptarnaujantis operatorius atskiria iš srauto butelius: su neskaidriu kokteiliu (taikoma tik skaidriems kokteiliams), su pašalinėmis priemaišomis, nepripiltus, nepilnai pripiltus ar perpildytus, nesandariai užkimštus ar neužkimštus, įdužusius, įskilusius, deformuotus ar kitaip pažeistus. Atskirtų butelių turinys išpilamas į neatitiktinio produkto surinkimo talpyklas ir grąžinamas perdirbti.
Ant kiekvieno kokteilio butelio užklijuojama ar kitu būtu pritvirtinama etiketė. Papildomai gali būti užklijuojama ar kitu būdu pritvirtinama kontretiketė ir koloretė. Kokteiliai ženklinami įmonėje nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
Buteliai į dėžes pakuojami automatais arba rankiniu būdu išpilstymo padalinyje arba produkcijos sandėlyje. Produkcija atiduodama į sandėlį vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktų reikalavimais.
Prekinis pateikimas. Kokteilį galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jis atitinka šio reglamento, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei norminių dokumentų reikalavimus. Šiame reglamente nurodytų kokteilių ženklinimas, pateikimas žmonėms vartoti ir reklamavimas turi atitikti šio reglamento nuostatas bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Kokteilis, teikiamas žmonėms vartoti ir priskirtas vienai iš šiame reglamente nustatytų kokteilių kategorijų, turi atitikti tai kategorijai nustatytus reikalavimus. Jeigu kokteilis neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jis negali būti teikiamas tiesiogiai žmonėms vartoti.
Kokteilius ženklinant pateikiama privalomoji ir kita informacija. Kokteilio etiketėje ar kitu būdu pateikiamame apibūdinime turi būti ši privalomoji informacija: kokteilio kategorija; kokteilio kiekis, litrais, centilitrais ar mililitrais; faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc.; tinkamumo vartoti terminas, naudojant frazę „Geriausias iki…“, jeigu kokteilio etilo alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 10 tūrio proc.; gamintojo pavadinimas ir (arba) prekinis ženklas ir gamintojo adresas; kokteilio sudėtis, nurodant sudedamąsias dalis mažėjimo tvarka pagal jų kiekį; laikymo sąlygos; nurodomos specialios laikymo sąlygos, jeigu jos nustatytos produkto norminiuose dokumentuose; kiti ženklinimo rekvizitai, nustatyti produkto norminiuose dokumentuose ir teisės aktuose.
Kokteilio apibūdinimą etiketėje ir (ar) kitoje ar kitu būdu ant talpyklos nurodytoje informacijoje galima papildyti kita informacija su sąlyga, kad toji informacija neprieštaraus privalomajai informacijai ir neklaidins vartotojų. Informaciją privaloma pateikti lietuvių kalba ar viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis taip, kad vartotojas galėtų lengvai suprasti nurodytą informaciją; užsienio kalba, tačiau lotynišku šriftu gali būti nurodoma: kokteilio kiekis, litrais, centilitrais ar mililitrais; faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc.; gamintojo pavadinimas, adresas bei kilmės šalis; specialiai tam kokteiliui suteiktas pavadinimas (vardas), kuris yra to kokteilio bendrojo pavadinimo dalis.
Nurodyta informacija pateikiama: ant taros visa kartu tame pačiame matymo plote; aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais ženklais, kurie būtų pakankamai dideli, kad gerai išsiskirtų iš fono, kuriame jie atspausdinti, ir aiškiai skirtųsi nuo kitos rašytinės ar vaizdinės informacijos.
Kokteilio, išpilstyto į ne mažesnės kaip 0,5 dm3 talpos tarą, kategoriją nurodančio užrašo raidės turi būti ne žemesnės kaip 5 mm. Kokteilių, išpilstytų į mažesnės kaip 0,5 dm3 talpos tarą, kategoriją nurodančio užrašo raidės gali būti mažesnės, tačiau ne žemesnės kaip 2 mm. Faktinę etilo alkoholio koncentraciją nurodantys ženklai turi būti ne žemesni kaip 2 mm.
Etikečių vieta ant taros, jų minimalus dydis, apibūdinimo detalių išdėstymas etiketėse, ženklų dydis, simbolių, iliustracijų ir firminių pavadinimų vartojimas turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Kai išpilstyti kokteiliai į rinką pateikiami nepermatomoje pakuotėje, ji turi būti papildomai paženklinta etikete, laikantis šio reglamento nuostatų. Kai kokteilis ženklinamas bendrovės prekiniu ženklu, jame negali būti jokių žodžių, skiemenų, ženklų ar iliustracijų, kurie galėtų būti neaiškūs vartotojams ar juos suklaidinti. Gamintojas turi garantuoti, kad kokteilis atitiks šio reglamento reikalavimus, jei bus laikomasi nurodytų gabenimo ir laikymo taisyklių.
Kokteilis negali būti pavadintas alkoholinių gėrimų kategorijos, nurodytos Alkoholinių gėrimų grupėse, pogrupiuose ir kategorijose vardu. Kokteilio sudėtiniame pavadinime leidžiama vartoti: alkoholinio gėrimo kategorijos pavadinimą, išskyrus pavadinimus „Aromatizuotas vyno kokteilis“ ir „Vaisių ir/ar uogų vyno kokteilis“, su sąlyga, kad tokio kokteilio sudėtyje su pavadinime nurodytu alkoholiniu gėrimu pridėtas etilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 100 tūrio proc. nuo bendrojo kokteilyje esančio etilo alkoholio kiekio; frazę „kokteilis su…” toliau nurodant kokteiliui gaminti panaudoto alkoholinio gėrimo kategorijos pavadinimą, su sąlyga, kad tokio kokteilio sudėtyje su pavadinime nurodytu gėrimu pridėtas etilo alkoholis sudaro ne mažiau kaip 50 tūrio proc. nuo bendrojo kokteilyje esančio etilo alkoholio kiekio.
Sudėtiniame pavadinime nurodytas alkoholinis gėrimas, kuris buvo panaudotas kokteiliui gaminti, turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus. Kartu su kokteilio kategorija galima vartoti terminą „natūralus” su sąlyga, kad kokteiliui gaminti panaudotos tik natūralios maisto žaliavos, natūralios medžiagos ir natūralūs maisto priedai. Alkoholiniams gėrimams ir (ar) jų pusgaminiams, iš kurio pagamintas natūralus kokteilis, gaminti taip pat turi būti panaudotos tik natūralios maisto žaliavos, natūralios medžiagos ir natūralūs maisto priedai, o visas tokiuose gėrimuose ir (ar) jų pusgaminiuose esantis etilo alkoholis yra susidaręs gėrimo fermentavimo būdu, t y. į juos nebuvo pridėta maistinio etilo alkoholio.
Kokteiliams taikomų nuostatų užtikrinimo priemonės. Kokteilių gamintojai bei jų pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamų ir parduodamų kokteilių prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus. Kiekvienai kokteilių siuntai įmonė gamintoja privalo išduoti atitiktį patvirtinančius dokumentus, parengtus pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus.
Lietuvos Respublikos kontrolės institucijoms pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie kokteilių gamybos technologiją ir procesus, gamybai panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę. Atitiktį patvirtinantieji dokumentai išduodami bei saugojami pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarką. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Alcoholic cocktails technical regulation – alcoholic cocktails definition, production and management processes used in raw materials and freight and the general requirements for compliance. Alcoholic cocktails technical provisions of the regulation is binding on all firms engaged in the Republic of Lithuania, as defined in the Regulation of alcoholic cocktails production and trade.
The main composition of alcoholic cocktails and quality requirements. Cocktails allowed to produce all categories of alcoholic beverages, alcoholic beverages referred to in groups, subgroups and categories corresponding to the Republic of Lithuania, the existing legislation. The cocktails, the addition of only edible rectified ethyl alcohol, the alcohol production of edible technical regulation, they are used in the manufacture of hygiene and water quality requirements may be used for nutritional raw material suitable for the manufacture of alcoholic beverages.
The preparation of cocktails, is allowed to use food additives, fragrances and flavorings for the production of raw materials. Other ingredients may be used for certain cocktails and (or) their preparations to achieve quality and technological properties of operations. These include clarification materials, adsorbents, stabilizers, additives and other filtering materials. It may only be used in the Ministry of Health authorized institutions are permitted to use aids.
Cocktail production of materials and supplies to meet current legislative requirements and compliance with a declaration stating their quality and safety indicators. Raw materials must meet this and other liquor regulations the terms and definitions.
Production and management processes. Cocktails are made in accordance with the provisions of this Regulation, other applicable laws, the company adopted technology instruction and recipe requirements. Each company must have the raw materials, semi finished and cocktail production technology and processing instructions, approved by the head of the company. Technology instructions drawn up, certified and registered according to the food manufacturing technology training manuals, certification and registration rules, if the Lithuanian legislation provides otherwise.
Cocktail formulas include: physical, chemical and sensory characteristics cocktail, raw materials and other ingredients. Raw materials and other components of the recommended limits for drinking decalitres in 1000.
Cocktails and production process at each stage of processing parameters, equipment used for the control and management of the company determined in accordance with the categories and types of cocktails, quantity and other characteristics, but all the production and management processes to ensure the product is not harmful to consumers’ health, and raw materials, semi-finished and finished products are comply with this regulation and other regulations applicable to the Republic of Lithuania of documents.
Accordance with the approved instructions for the management of technology and responsible persons in magazines and (or) the other formats to make the entry of raw materials and making and issuing, production and management processes. Cocktails and production of raw materials and supplies must be managed in accordance with general food hygiene requirements. Cocktail and the production of raw materials and chemical pollution emissions can not exceed the allowable values must be the maximum allowable pollution and pesticide residues.
The preparation of cocktails can be applied to the management of technology and operations: ethyl alcohol, alcoholic beverages, their preparations and other materials containing ethyl alcohol and the adoption of storage of raw materials and other components making and storage of raw water treatment, raw materials and components of the preparation of the mixture formation and the adjustment, addition of carbon dioxide (manufacture of carbonated cocktails), other operations, clarification and filtration of the mixture, pouring and presentation, placing in boxes or containers, accounting, custody transfer and storage.
Ethyl alcohol and all alcohol-containing products, and semi-finished raw material reception, storage and delivery operations are in accordance with the Republic of Lithuania, the existing legal requirements. If the cocktail used in the production of ethyl alcohol and water mixture is prepared in accordance with the requirements set out in the production of spirits sales and the technical regulation.
Other materials and supplies shall be adopted in the company and stored (storage) under the head of the company approved the adoption of raw materials and to store or another similar procedure. In-house raw materials and components to produce cocktails are not accepted in stores, according to the company undertaking the procedures and accounting procedures.
Cocktail is recommended to use the specially prepared (softened) water is removed from the magnesium and calcium ions, treating spirits production and sales on technical regulation established means.
Before using a cocktail production of raw materials and other components must be properly prepared according to the company manager or a person designated by official guidance. If the cocktail used in the production of raw materials and semi-finished products which are preparing to establish certain requirements, they must be prepared in accordance with those requirements. These raw materials and semi-classified sugar syrup, caramel, juice, Cordials, Morse, aromatic spirits, and other raw materials and semi-finished products.
Ethyl alcohol cocktails deviation does not exceed 0.3 percent by volume. Concentration of control in various stages of production. Following the imposition of ethyl alcohol tolerance, adjustment, calculated by adding ethyl alcohol, cocktail used for the production of an alcoholic beverage or beverages and their production of semi-finished or semi-finished product or drinking water.
Cocktail mixes are prepared by a periodic or stream. Cocktail mixes indicators to be monitored and if at least one recipe does not meet the requirements of the mixture adjusted by adding a missing component. Cocktail mix is adjusted in accordance with ethyl alcohol, water, sugar, acid content and (or) other formulas indicators. Cocktail mixture of sugar concentration deviation must not exceed 5.0 percent. from the recipe. Titratable acid, converted to malic or citric acid concentrations in a cocktail mixture of tolerance can not exceed 10 percent. from the recipe. If the formulas are made to the above allowable range of indicators, deviations should not be.
Cocktail mixes are packed in containers or kept in technology instruction time provided for the preparation of containers and then, if the recipe, filter presses to filter various types of paperboard and other filtering devices. The mixture is filtered until you reach the level of transparency. Clear filtrate is poured into a container or containers into a semi. Take a sample and cocktail formulas established in physical and chemical characteristics. If one does not meet the requirements of the mixture is adjusted.
Cocktail for the manufacture of clarification and filtration processes of technology depends on the quantity of raw materials and the physical and chemical properties, technological features and quality cocktails. These processes and combinations of materials and equipment for each plant are selected according to product mix and production volume.
Clarification can only be used for such substances, which act mechanically or by absorption, and which could then be removed, or debris could cause health risks to consumers and would not change a cocktail of taste and aroma.
Improve the stability of the Cocktail may be subject to physical and chemical methods, the production of spirits sales and the technical regulation.
Cocktails, bottled and executed in accordance with this regulation.
Cocktail accounting, custody transfer and storage place under the company’s instructions, which must be drawn up in accordance with the Republic of Lithuania, the legislation in force. Cocktail production testing conducted in accordance with the spirit and beverage sales on the relevant technical regulation requirements.
Sensory cocktails indicators, 10-point system (sensory characteristics cocktails and scoring):
1st Transparency and color (transparent only for cocktails)
– Clear, bright colors and product-specific, free of sediment and impurities in the liquid with a distinctive sheen (1.9 -2.0 (very good));
– Transparent, color-specific product, free of sediment and liquid contaminants, in addition to the inherent brilliance (from 1.7 to 1.8 (good));
– Clear and free of sediment and impurities in the liquid, not very bright color and luster without the characteristic (1.6 to 1.5 (satisfactory));
2nd – Cloudy, exotic colored liquid product (<1.5 (poor)) – culled.
2nd Aroma:
2.1. specific product, a clear effect (3.6 to 4.0 (very good));
2.2. specific product, good (3.0 to 3.5 (good));
2.3. specific product, but little effect (2.5 to 2.9 (satisfactory));
2.4. not characteristic of a product to eliminate odor (<2.5 (poor)) – culled.
3rd Taste:
3.1. harmonious, balanced, specific product (3.6 to 4.0 (very good));
3.2. good, pure, specific product (3.0 to 3.5 (good));
3.3. specific product, but poorly expressed in (2.5 to 2.9 (satisfactory));
3.4. not characteristic of a product with a hint of a stranger (<2.5 (poor)) – culled.
Overall rating obtained by the sum of the individual sensory evaluation of performance indicators:
– Very good; score: transparent cocktails – 9.1 to 10.0; neskaidriems cocktails – from 7.2 to 8.0, all indicators are "very good";
– Well, transparent score cocktails – from 7.7 to 9.0; neskaidriems cocktails – from 6.0 to 7.1; indicators assess only "very good" and "good";
– Fair, transparent score cocktails – from 6.6 to 7.7; neskaidriems cocktails – from 5.0 to 5.9; indicators assess only "very good", "good" or "satisfactory";
– Poor, transparent score cocktails – less than 6.6; neskaidriems cocktails – less than 5.0, at least one index score was "poor."
In the event of disputes concerning cocktail sensory evaluation indicators, such as between producers and cocktails (or) the traders and the Lithuanian authorities empowered to control, sensory characteristics re-evaluated in accordance with sensory analysis techniques and sensory evaluation of existing standards. Such an assessment, by agreement between the producer and (or) traders and regulatory authorities of the Republic of Lithuania concluded tasting committee. Such commission approved a contract dispute between the two heads of the participating institutions.
Bottling and perfection. Dispensing unit of the following operations: cocktail reception from the production units (if the company is a separate manufacturing and bottling units) of containers such as washing, rinsing, or purging air or other instructions for the processing companies to ensure the safety and cleanliness of containers, pouring cocktails in the container, packaging and labeling packaging, product release to finished goods warehouse.
The production of carbonated cocktails, bottling unit, they can be saturated with carbon dioxide, so if the company provides technology instruction.
Prepared Cocktails put storage under the guidelines approved by the head of the company. Cocktail of the quality of approved laboratory issued a certificate of quality, the transmission and receipt of the form executed documents.
Cocktails put up in different sizes of glass bottles and other containers made from the Ministry of Health the authority authorized the use of materials. Glass bottles washed, rinsed or purged. Used in the Ministry of Health the authority allowed detergent. If the new bottles come sealed container can be washed.
Cocktails put up machines, semi-automatic or manual, only with lab-quality certificate or seal of quality compliance, and if so approved by the head of the company's manual.
Fill cocktail bottles tightly stoppered, derived from the Ministry of Health the authority authorized the use of materials. Inverting the stoppered bottle, its contents do not penetrate the stopper.
Stoppered bottles filled and tested through examination and (or) culling machines. Culling machine operator separates the stream flow from the bottles: opaque with cocktails (for cocktails, only to clear), with extraneous impurities, nepripiltus, partly filled or congested, tightly stoppered or unclosed apparatus, cracked, deformed or otherwise damaged. Pour the contents of bottles separated into nonconforming product returned to the collection and recycling containers.
Each cocktail bottle would be sealed or otherwise affixed to the label. Can additionally be affixed to or otherwise affixed to secondary label supplied and koloretė. Cocktails marked in accordance with the company in accordance with Lithuanian legislation.
Bottles are packed in boxes or machines manually filling unit of production or warehouse. Products released to the warehouse in accordance with the Republic of Lithuania existing legal requirements.
The sales presentation. Shake can be held for sale and sell to the consumer, if he complies with the regulation of other Lithuanian laws and regulatory documents. In this Regulation, the cocktail labeling, presentation and advertising for human consumption must comply with the provisions of this Regulation and the Republic of Lithuania, the other existing legislation.
Cocktail offered for human consumption and is classified as one of the cocktails in the regulation of categories must meet the requirements set out in this category. If you do not shake with the conditions set, it will not be offered for direct human consumption.
Shakes the mandatory labeling and other information. Cocktail on the label or otherwise provided by this description should be mandatory information: cocktail category cocktail volume, liters, milliliters, or centilitres; actual alcoholic strength by volume., Durability, using the phrase "best before …" where alcoholic cocktail concentration does not exceed 10 percent by volume., manufacturer's name and (or) brand name and address of the manufacturer, contains a cocktail, with ingredients in descending order according to their content, storage conditions, specific storage conditions, if the product regulatory documents, others Labelling the elements of the product in regulatory documents and legislation.
Cocktail description on the label and (or) in a way or another on the container with the information can be supplemented by further information on the condition that that information would not be against mandatory information and do not mislead consumers. The information required in the Lithuanian language, or one or more of the official languages of the European Union so that the user can easily understand the information, foreign language, but Latin font can be specified: cocktail volume, liters, milliliters, or centilitres; actual alcoholic strength by volume. , manufacturer's name, address and country of origin, special cocktail, the name given to (name), which is the common name of a cocktail.
The information provided: on the container all together in the same field of vision, clear, legible and indelible characters, that would be big enough to stand out well from the background in which they are printed and clearly distinct from all other written or pictorial information.
Cocktail, bottled in not less than 0.5 dm 3 capacity container grading records, letters must be no less than 5 mm. Cocktail packaged in less than 0.5 dm 3 capacity container grading records, letters may be lower, but not less than 2 mm. The actual concentration of ethyl alcohol in which the mark must be at least 2 mm.
Place labels on the containers, the minimum amount of descriptive detail layout of the labels, marks the size of symbols, images and brand names use to meet the Lithuanian legislation. Some bottled cocktails on the market in opaque packaging, it must be further labeled in accordance with the provisions of this Regulation. When the cocktail marked the company's brand, it can not be any words, syllables, signs or illustrations which could be unclear to consumers or mislead them. The manufacturer must ensure that the cocktail meet the requirements of this regulation, subject to compliance with the transportation and storage rules.
The cocktail can not be named for alcoholic beverages category, the alcoholic drinks group, on behalf of the subgroups and categories. Cocktail allows the use of a composite name: the name of an alcoholic beverage category, with the exception of the names' Flavoured wine cocktail "and" Fruit and / or fruit cocktail wine, with a condition that contains a cocktail of alcoholic beverages in the name added to the ethyl alcohol content of not less than 100 volumes Proc. Cocktails on the total amount of ethanol, the phrase "with a cocktail …" followed by cocktail used to produce the alcoholic beverage category name, provided that contains a cocktail of drink in the name added to the ethyl alcohol content of not less than 50 percent by volume. Cocktails on the total amount of ethanol.
The composite name of the alcoholic beverage that has been used in the manufacture of cocktail, the Republic of Lithuania to meet current legislative requirements. Together with the cocktail category may use the term "natural" with the condition that the cocktail used to produce only raw natural food, natural materials and natural food additives. Alcoholic beverages, and (or) their preparations, made from a natural cocktail of manufacture also must be used only in natural food materials, natural materials and natural food additives, and all such beverages, and (or) the preparations of an ethanol fermentation of the resulting drink way, that is to say they were added to the edible ethyl alcohol.
Cocktails, the applicable provisions of the collateral. Cocktail producers and sellers must ensure that their products manufactured and sold by brand cocktail presentation to comply with this regulation. Cocktails for each consignment of the producing company must issue evidence of compliance, prepared according to alcohol products with the evidence of entry requirements.
Control authorities of the Republic of Lithuania on request, to provide information about the cocktail of production technology and processes for the production of raw materials and composition, quality and origin. Compliance with supporting documents shall be issued and stored according to the alcohol products with the evidence of delivery. Operators who fail to comply with this regulation, the responsibility of the Republic of Lithuania according to the laws.

© Sveiki atvykę/Welcome

13 Rgp

Maistologija

Pirmą kartą Lietuvoje išdrįsome sukurti visuomeninio maitinimo terminologijos enciklopediją, kurios Lietuvoje nebūta ir nėra. Čia abėcėlės tvarka rasite maistologijos terminus. Turime beveik 15000 tūkstančių maisto terminų, kurie tobulinami, rašomi ir pateikiami vaizdžiai. Kaip naudotis? Tiesiog paprastai. Jūs ateinate, skaitote, įvertinate, rašote komentarą, tačiau negalite be autoriaus leidimo šia medžiaga naudotis, ją skelbti viešai, nes turite gauti autorines teises.

Internete daug kalbų apie maistą, pilna receptų ir receptūrų, tačiau enciklopedijos Lietuvoje nerasite niekur. Todėl 15 metų patirtis leidžia teigti, kad kiek naudinga pateikta medžiaga, spręsti Jums.
Enciklopedija skirta maistininkams ir šio amato specialistams.
Įspėjame, kad internete yra sukčių, kurie naudojasi ir perima informaciją, nelegaliai ją skelbia, kopijuoja. Naudojant medžiagą būtina nurodyti šaltinį: http://www.maistologija.wordpress.com

Maistologija

For the first time in Lithuania, had the courage to create an encyclopedia of catering terminology that Lithuania would not and does not exist. Here you will find alphabetical food encyclopedia terms. We have nearly 15,000 thousands of food terms, which are developed, written and presented graphically. How do I use? Just normal. You have come to, read, evaluate, write a comment, but not without the permission of the author of this material to use, it is publicly known, because you have to get copyrights.

Internet much talk about food, full of recipes and recipe, but you will not find anywhere encyclopedia Lithuania. Consequently, the 15-year experience suggests that how useful will the materials will be up to you.
Encyclopedia for the rebels and the craft professionals, who may seek further information provided to broaden their horizons.
Wordpress.com appreciation of the team that gave access to their services. Advised that online fraudsters are using the information and take over illegally to publish, copy.  Using the material necessary to indicate the source: http://www.maistologija.wordpress.com

© Alaus techninis reglamentas/Beer technical regulation

8 Rgp

Alaũs tèchninis reglameñtas – alaus apibrėžties, gamybos ir prekinio pateikimo bendrieji reikalavimai, privalomi visoms Lietuvos Respublikos įmonėms, užsiimančioms alaus gamyba, įvežimu, importu bei pardavimu, tačiau taikant abipusio pripažinimo principą alus, įvežtas iš Europos Bendrijos valstybės narės ar iš Europos ekonominės erdvės valstybės, ar Turkijos gali būti be apribojimų teikiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis pagamintas Europos Bendrijos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje, ar Turkijoje teisėtais būdais ir jį leidžiama parduoti toje valstybėje.
Šis reglamentas netaikomas nealkoholiniam alui, kurio etilo alkoholio koncentracija ne didesnė kaip 0,5 tūrio proc., ir namų gamybos alui, skirtam individualiam vartojimui.
Alaus gamyboje naudojamos žaliavos bei medžiagos: pagrindinės žaliavos (grūdų (miežių, kviečių ir kitų javų) salyklas, vanduo, apynių produktai (presuotieji apyniai, apynių granulės ir apynių milteliai, apynių milteliai su didesniu lupulio kiekiu, apynių ekstraktas, apynių produktų mišinys, apynių eterinis aliejus), izomerizuoti apynių produktai (izomerizuotas apynių ekstraktas, izomerizuoti apynių milteliai), apynių natūralios kvapiosios medžiagos), alaus mielės (Ascomycetes klasės, Sachoromycetaceas šeimos, žemutinio rūgimo (Saccharomyces carlsbergensis) mielės, viršutinio rūgimo (Saccharomyces cerevisiae) mielės), nesalyklinės žaliavos (grūdinės (grūdinės žaliavos be išankstinio sudaiginimo, ryžių, kukurūzų, žirnių ir kitos kruopos, grūdų krakmolas arba grūdų krakmolo sirupai) ir cukrinės (įvairių rūšių cukrūs, negrūdinio krakmolo arba inulino sirupas, natūralus medus)), netradicinės žemės ūkio kilmės žaliavos, pagalbinės technologinio proceso medžiagos (skaidrinimo medžiagos, adsorbentai, stabilizatoriai, fermentai, filtravimo priedai ir kitos medžiagos). Anglies dioksidas, naudojamas alaus gamybos pusgaminių ir alaus transportavimui technologiniais vamzdynais bei išpilstymui gabenamąją tarą, šiame reglamente priskiriamas medžiagoms. Gali būti naudojamos tik Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų institucijų leidžiamos pagalbinės technologinio proceso medžiagos. Alaus gamyboje naudojami iš trečiųjų šalių įvežami fermentai turi būti registruoti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Gaminant alų, leidžiama naudoti maisto priedus, atitinkančius Lietuvos higienos normas „Leidžiami vartoti maisto priedai“ („Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos”), „Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldiklių, dažiklių ir kitų maisto priedų grynumo kriterijai“. Iš trečiųjų šalių importuojami maisto priedai turi būti registruojami Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
Gamybos technologijos ir procesai. Alus gaminamas laikantis reglamento nuostatų, įmonėje patvirtintų technologinių instrukcijų ir receptūrų, taip pat maisto higienos reikalavimų. Gaminant ir tvarkant alų, taikytini šie procesai: žaliavų ir medžiagų gavimas, priėmimas ir saugojimas, salyklo ir grūdinių žaliavų malimas, poliravimas ar kitoks apdorojimas, geriamojo vandens paruošimas, mentalo paruošimas, sumaišant sumaltą salyklą arba salyklą ir žaliavas, su vandeniu nusistovėjimo arba pavirinimo būdu ir atliekant mentalo baltymų ir krakmolo hidrolizę, pridedant ar nepridedant fermentų, mentalo filtravimas, misos paruošimas (misos virimas su apynių produktais, misos skaidrinimas sedimentacijos, separavimo arba apdorojimo hidrociklone būdais, misos atšaldymas iki fermentavimo temperatūros, misos aeravimas, fermentų pridėjimas į atvėsintą misą), gamybinių alaus mielių paruošimas ir laikymas, alaus misos fermentavimas mielėmis, mielių atskyrimas iš sufermentuotos misos, alaus pusgaminio nokinimas, išlaikant jauną alų izobarinėmis sąlygomis sandariai uždarytose talpose nustatytą laiką būdingoms juslinėms savybėms pasiekti ir prisotinti natūraliai susidarančiu anglies dvideginiu, alaus pusgaminio skaidrinimas ir stabilizavimas (šaldant alaus pusgaminį iki minusinės temperatūros, naudojant vieną ar daugiau skaidrinimo medžiagų ir adsorbentų, alaus pusgaminio apdorojimas adsorbentais baltymų stabilizavimui, alaus pusgaminio separavimas ir (arba) filtravimas pridedant inertiško filtravimo priedo arba be jo, pridėjimas į alaus pusgaminį specialiai paruošto geriamojo vandens, kiti žaliavų, naudojamų tik specialios technologijos alaus gamybai, apdorojimo procesai, virš alaus pusgaminio esančios erdvės užpildymas anglies dioksidu arba inertinėmis dujomis (argonu, azotu) ar dujų mišiniu, apsaugančiomis nuo sąlyčio su atmosferos deguonimi, alaus pusgaminio gazavimas papildomai prisotinant alų anglies dioksido, alaus pasterizavimas arba specialus (sterilus) filtravimas biologiniam pastovumui padidinti, skirtingų pavadinimų alaus pusgaminių maišymas iki arba po filtracijos, alaus pilstymas į prekinę tarą izobarinėmis sąlygomis, slėgiui sukurti panaudojant anglies dvideginį arba inertines dujas, ir sandarus taros uždarymas, išpilstyto į tarą alaus ženklinimas ir apipavidalinimas, alaus laikymas iki pardavimo, alaus gabenimas.
Gamybos technologijų ir procesų reikalavimai. Alaus gamybos ir tvarkymo kiekvieno proceso parametrus, naudojamą įrangą, kontrolės ir valdymo procesus nustato įmonė pagal savo gaminamo alaus rūšis, gaminamą kiekį ir kitus ypatumus, tačiau visi alaus gamybos ir tvarkymo procesai turi būti atliekami taip, kad būtų garantuotas produkto nekenksmingumas vartotojų sveikatai, o naudojamos žaliavos, medžiagos ir pagamintas alus atitiktų šio reglamento ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei taikomų normatyvinių dokumentų nuostatas.
Kiekviena įmonė privalo turėti alaus gamybos ir tvarkymo instrukcijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Technologinės instrukcijos rengiamos, tvirtinamos ir registruojamos pagal Maisto produktų gamybos technologijos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir registravimo taisykles, jei Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nenustato kitaip.
Pagal patvirtintas technologines ir tvarkymo instrukcijas įmonės atsakingi asmenys žurnaluose ir (arba) kitose nustatytose formose daro įrašus apie žaliavų ir medžiagų priėmimą bei išdavimą, alaus gamybos ir tvarkymo procesų vykdymo eigą: nurodomi procesų parametrai, panaudoti žaliavų, medžiagų bei alaus gamybos pusgaminių ir nustatyto proceso pabaigoje gauto produkto kiekiai, kiti reikiami duomenys.
Alus ir jo gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos higienos normos „Maisto higiena” reikalavimų. Alaus ir jo gamybai naudojamų žaliavų ir medžiagų užterštumas cheminiais teršalais negali viršyti Lietuvos higienos normos „Maisto produktai. Didžiausios leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos” bei Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytųjų leidžiamų dydžių.
Gaminant alų, salyklo turi būti ne mažiau kaip 70 proc. bendrojo sausųjų medžiagų kiekio. Leidžiama naudoti ne daugiau kaip 30 proc. nesalyklinių žaliavų, iš jų – ne daugiau kaip trečdalį (10 proc. nuo bendrojo sausųjų medžiagų kiekio) nesalyklinių cukrinių žaliavų.
Gaminant alų, salyklo turi būti ne mažiau kaip 60 proc. bendrojo sausųjų medžiagų kiekio. Tik šio alaus gamybai leidžiama naudoti netradicines žemės ūkio kilmės žaliavas.
Gaminant kaimišką alų, leidžiama pridėti ne daugiau kaip 10 proc. grūdų krakmolo sirupų, gautų fermentavimo būdu ir/ar nesalyklinių cukrinių žaliavų nuo bendrojo salyklo kiekio.
Apynių granulės, apynių milteliai, kiti malti apynių produktai ir apynių ekstraktai gali būti naudojami alui gaminti, jeigu jie atitinka šiuos reikalavimus: apynių granulės, apynių milteliai, kiti malti apynių produktai ir apynių ekstraktai pagaminti vien tik iš apynių, apynių ekstraktai suteikia misai tas pačias skonio, aromato bei karčiąsias medžiagas kaip ir apyniai, jų dedama į misą tik prieš virimą ar virimo metu.
Izomerizuotų apynių produktų ir/ar apynių eterinio aliejaus, ir/ar apynių natūralių kvapiųjų medžiagų galima pridėti į alaus pusgaminį.
Jeigu fermentavimo arba nokinimo metu naudojami fermentų preparatai, fermentai turi būti inaktyvuojami, leistinu būdu (pvz., termiškai) apdorojant alaus pusgaminį.
Ruošiant geriamąjį vandenį arba koreguojant misos pH leidžiama naudoti technologinėse instrukcijose nurodytą reikiamą pieno rūgšties, kalcio sulfato ir/ar kalcio chlorido kiekį.
Alaus misai dažyti leidžiama naudoti tik karamelės dažus (E 150 a-d). Kvapiųjų medžiagų galima pridėti tik į specialios technologijos alų, išskyrus kvietinį alų, laikantis „Leidžiami vartoti maisto priedai. Leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“. Leidžiama naudoti tik natūralias ir identiškas natūralioms kvapiąsias medžiagas.
Į misą leidžiama pridėti salyklų ekstraktų, grūdų krakmolo sirupų, gautų fermentavimo būdu, nesalyklinių cukrinių žaliavų (gali būti naudojamos ir kitos žaliavos). Misa gali būti apdorojama fermentų preparatais bei nuskaidrinančiomis medžiagomis, išskyrus kaimišką alų.
Į misą mielių rūgimui paskatinti leidžiama pridėti ne daugiau kaip 20 mg/hl cinko druskų (išreikštų cinko jonų kiekiu). Misą leidžiama aeruoti tik filtruotu oru arba deguonimi (E 948). Gaminant kaimišką alų netaikomi kai kurie reglamento punktuose nurodyti technologijos procesai.
Leidžiama į alaus pusgaminius pridėti ne daugiau kaip 25 tūrio proc. specialiai paruošto geriamojo vandens. Toks vanduo turi būti: jei reikia, suminkštintas, deaeruotas, atšaldytas iki nedidesnės kaip 5 °C temperatūros, jei reikia, gazuotas anglies dvideginiu, biologiniais rodikliais atitinkantis alaus gamybos reikalavimus.
Alui nuskaidrinti gali būti naudojamos tik tokios medžiagos, kurios veikia mechaniškai ar absorbcijos būdu ir kurios po to gali būti pašalinamos, neliekant jokių arba liekant aluje tik tokioms liekanoms, kurios nesukelia pavojaus vartotojų sveikatai ir nepakeičia alaus skonio ir kvapo.
Alaus pusgaminį draudžiama saldinti, dėti kitų priedų ir/ar apdoroti kitais reglamente nenustatytais būdais. Draudžiama maišyti skirtingų kategorijų alų. Alus, kurio kokybės rodiklių atitikimas teisės aktų reikalavimams patvirtinamas atestuotos laboratorijos išduotu kokybės dokumentu, pilstomas į stiklinius ir polietilentereftalato (PET) butelius, metalinius indelius, statines ir kitokią tarą. Alaus tara sandariai uždaroma.
Tara ir jos uždarymui naudojami kamščiai turi būti pagaminti iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos leidžiamų medžiagų, atitinkančių Lietuvos higienos normos „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu” reikalavimus.
Alus gabenamas ir sandėliuojamas apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio, Sandėlio patalpos turi būti vėdinamos, jų oro santykinis drėgnumas turi neviršyti 85 proc. Alų sandėliuojant, gabenant ir realizuojant būtina laikytis specifinių laikymo sąlygų, jeigu jos nustatytos alaus norminiuose dokumentuose.
Viešojo maitinimo įmonėse pilstomas alus statinėse laikomas bei pateikiamas vartotojams naudojant anglies dvideginio ar inertinių dujų spaudimą. Viešojo maitinimo įmonėms draudžiama į gamintojo taroje išfasuotą alų pridėti vandens, etilo alkoholio ir (arba) kitų priedų, taip pat maišyti skirtingų pavadinimų alų.
Gamintojui prašant, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, gaminant specialios rūšies alų ar moksliniams tyrimams skirtą alų, gali būti padarytos šiame reglamente nustatytų reikalavimų išimtys.
Alaus kokybės rodikliai. Kiekvienam konkretaus pavadinimo alui turi būti parengta receptūra, kurią tvirtina įmonės vadovas. Receptūroje turi būti nurodyti alaus jusliniai ir fizikiniai bei cheminiai rodikliai: sausųjų medžiagų kiekis pradinėje misoje (pradinis ekstraktas), masės proc., faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc., spalva, EBC vnt., pH vertė arba rūgštingumas, cm3 1M NaOH tirpalo 100 cm3 alaus, anglies dioksido kiekis buteliuose (g/dm3), tinkamumo vartoti terminas.
Gali būti nurodomi ir kiti reikiami (kontroliuojami) fizikiniai bei cheminiai rodikliai (pvz., kartumo, diacetilo bei kt.). Anglies dioksido kiekis nustatomas tik į butelius ir metalinius indelius išpilstytame aluje. Anglies dioksido aluje turi būti ne mažiau kaip 3,0 g/dm3 arba 20 °C temperatūroje anglies dioksido perteklinis slėgis buteliuose turi viršyti 90 kPa.
Alaus kokybės rodikliams nustatyti taikomi Lietuvoje įteisinti metodai. Ginčo atveju rezultatai tikrinami akredituotose laboratorijose, viršesniais laikomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose įteisinti metodai.
Alaus fizikinių ir cheminių rodiklių nuokrypos nuo receptūroje nurodytų neturi viršyti: faktinės etilo alkoholio koncentracijos (tūrio proc.): ± 0,5 – alui, kuriame etilo alkoholio koncentracija neviršija 5,5 tūrio proc., ± 1,0 – alui, kuriame etilo alkoholio koncentracija didesnė kaip 5,5 tūrio proc., sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje (masės proc.): kaimiškam alui ± 0,5, kitam alui ± 0,3, spalvos (EBC vnt.): kaimiškam alui, tamsiajam alui – ± 5, kitam alui – ± 3.
Nuokrypos turi būti taikomos nepažeidžiant tyrimų metodų, naudojamų nustatant nurodytus rodiklius, nuokrypų. Didžiausios leidžiamos neigiamos pripylimo paklaidos nuo nominaliosios butelio talpos: butelio tūriui esant nuo 200 cm3 iki 300 cm3 – 9 cm3, butelio tūriui esant didesniam kaip 300 cm3 iki 500 cm3 – 3 proc., butelio tūriui esant didesniam kaip 500 cm3 iki 1000 cm3 – 15 cm3, butelio tūriui esant didesniam kaip 1000 cm3 iki 10000 cm3 – 1,5 proc. Statinės pripildomos alaus ne mažiau kaip 99,5 proc. jų talpos.
Alaus mikrobinis užterštumas turi atitikti Lietuvos higienos normos „Maisto žaliavos ir produktai. Didžiausias leidžiamas mikrobinio užterštumo lygis” reikalavimus.
Prekinis pateikimas. Vartotojams skirto alaus ženklinimas, prekinis pateikimas ir reklamavimas turi atitikti nuostatas. Alų galima laikyti pardavimui ir parduoti vartotojui, jeigu jis atitinka reglamento, receptūros ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimus. Alus, parduodamas žmonėms vartoti ir priskirtas vienai iš alaus rūšių, turi atitikti tai rūšiai nustatytus reikalavimus. Jeigu gėrimas gaminamas iš alui gaminti naudojamų žaliavų, taikant alaus gamybos procesus, tačiau neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jis negali būti apibūdinamas alaus kategorijų pavadinimais.
Alus ženklinamas pagal Lietuvos higienos normos „Maisto produktų ženklinimas“, Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, kitų teisės aktų, reglamentuojančių alkoholinių gėrimų ženklinimą bei šio reglamento reikalavimus. Ženklinant alų pateikiama privalomoji ir kita informacija.
Alaus etiketėje ar kitu būdu pateikiamame apibūdinime turi būti ši privalomoji informacija: alaus kategorija, alaus grynasis kiekis, litrais, centilitrais arba mililitrais, faktinė etilo alkoholio koncentracija, tūrio proc., dešimtosiomis dalimis po kablelio, sudedamųjų dalių (ingredientų) sąrašas ir jų kiekis, Europos Sąjungoje sisteigusio gamintojo, pakuotojo ar pardavėjo pavadinimas ar firmos vardas ir adresas. Lietuvoje pagaminto alaus nurodomas ir konkretus gamintojas, jei alus supakuotas (išpilstytas) kitoje įmonėje, nurodoma ir pakavimo (išpilstymo) įmonė, alaus kilmės šalis: nurodoma tik tuo atveju, jei nepateikus šios informacijos vartotojas būtų suklaidintas dėl tikrosios alaus kilmės šalies, minimalus tinkamumo vartoti terminas. Nurodomas taip: „Geriausias iki XXX“, kai datoje rašoma diena, „Geriausias iki XX pabaigos“ – kitais atvejais. Šalia šių žodžių (vietoje XXX ar XX) užrašoma data arba duodama nuoroda į tai, kurioje pakuotės vietoje ji yra, specialios laikymo sąlygos, jeigu jos nustatytos alaus norminiame dokumente, alaus partija: gali būti nenurodoma tais atvejais, kai tinkamumo vartoti terminas nurodomas nekoduota data (bent jau diena ir mėnuo) ir ji pateikiama tokia seka: diena, mėnuo, metai.
Privaloma informacija nurodoma valstybine kalba. Valstybine kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją. Nevalstybine kalba, tačiau lotynišku šriftu gali būti nurodoma specialiai tam alui suteiktas pavadinimas (vardas), kuris yra to produkto bendrojo pavadinimo dalis, sudedamųjų dalių sąraše, jeigu alus filtruotas, nenurodomos mielės.
Jeigu sudėtiniame alaus pavadinime (pvz., „Ventos alus“) yra žodis „alus“ ir jis atitinka apibrėžtam alui keliamus reikalavimus, produkto kategorijos ženklinime nurodyti nebūtina. Jei pavadinime nurodoma „kvietinis alus“, nurodyti alaus kategoriją (specialios technologijos alus) neprivaloma.
Alaus apibūdinimą etiketėje ar kitu būdu ant prekinės taros pateikiamoje informacijoje galima papildyti kita informacija su sąlyga, kad toji informacija neklaidins asmenų, kuriems ji skirta. Draudžiama naudoti nuorodą į aukštos kokybės alų („Ekstra“, „Premium“, „Eksport“ ir pan.), nesant tam pagrindo.
Informacija turi būti pateikiama: ant prekinės taros visa kartu tame pačiame matymo plote, aiškiais, įskaitomais ir neištrinamais ženklais, pakankamai dideliais, kad gerai išsiskirtų iš fono, kuriame jie atspausdinti, ir aiškiai skirtųsi nuo kitos rašytinės ar vaizdinės informacijos. Alaus kategoriją nurodančių raidžių aukštis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm.
Etiketėse nurodoma tik faktinė etilo alkoholio koncentracija. Ženklinime po skaičiaus, nurodančio faktinę etilo alkoholio koncentraciją, rašoma frazė „tūrio proc.“ arba „tūrio %“, o prieš skaičių gali būti rašoma „faktinė alkoholio koncentracija“ arba „faktinė alkoholio konc.“, arba „alk.“. Visa informacija apie alkoholio koncentraciją pateikiama ne mažesnėmis kaip 3 mm raidėmis ir skaičiais. Nurodyta informacija arba jos dalis gali būti pakartota viena ar keliomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.
Alaus, kurio kilmė – trečiosios šalys (ne Europos Sąjungos valstybės), ženklinime gali būti vartojama trečiosios šalies, kurioje alus buvo pagamintas, oficialioji kalba su sąlyga, kad minima informacija yra pateikiama ir lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktų nuostatas.
Alaus, kurio kilmė – Europos Sąjungos valstybės ir kuris yra skirtas įvežimui į Lietuvos Respubliką, etiketėse ar kitame prekiniame apibūdinime minima informacija, pateikta kuria nors Europos Sąjungos oficialiąja kalba, turi būti pakartota lietuvių kalba pagal Lietuvos Respublikoje galiojančias teisės aktų nuostatas.
Kai parduodamo alaus prekinė tara (pvz., buteliai) sudedama į nepermatomą pakuotę, ji turi būti paženklinta laikantis reglamento nuostatų ir papildomai turi būti nurodyta prekinės taros vienetų skaičius pakuotėje. Jei reikia, ant jos nurodomi įspėjamieji užrašai ir (arba) vaizdiniai ženklai.
Kai alaus prekinį pateikimą papildo bendrovės prekiniai ženklai (firmos vardas ar prekės ženklas), tokiuose ženkluose negali būti jokių žodžių, skiemenų, ženklų ar iliustracijų, kurie galėtų būti neaiškūs asmenims, kuriems jie skirti, ar juos suklaidinti.
Alaus gamintojai, importuotojai, įvežėjai bei pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamo, importuojamo, įvežamo ir parduodamo alaus prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus, išskyrus išlygas. Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ir realizuojama alaus siunta privalo turėti alaus atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos laboratorijos. Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu.
Alaus importuotojai kiekvienai importuojamai ir realizuojamai alaus siuntai turi turėti užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojo) išduotus alaus atitiktį patvirtinančius dokumentus, kuriuose taip pat privalo būti pateikiami ir deklaruojami kokybės bei nekenksmingumo rodikliai.
Alaus įvežėjai kiekvienai įvežtai ir realizuojamai alaus siuntai turi turėti užsienio valstybės ūkio subjektų, iš kurių alus buvo įsigytas, išduotus atitiktį patvirtinančius dokumentus.
Kompetentingai institucijai pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie alaus gamybos technologiją ir procesus, alaus gamyboje panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę.
Atitiktį patvirtinantieji dokumentai turi būti įforminti pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus, patvirtintus Valstybins maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, išduodami bei tvarkomi pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, patvirtint Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu, reikalavimus. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Beer technical regulation – definition of beer production and sales presentation of the general conditions required of all Lithuanian companies engaged in the beer production, importation, import and sale, but through the mutual recognition of the principle of beer, imported from the European Community Member States or the European Economic Area states, or Turkey may be without the restrictions placed on the market in the Republic of Lithuania, where he made the European Community Member States or the European Economic Area country or in Turkey by lawful means, and it can be sold in the country.
This regulation does not apply to beer with an alcoholic strength not exceeding 0.5 percent by volume. And homemade beer, intended for individual use.
Beer production of raw materials and materials: the main raw material (grain (barley, wheat and other cereals), malt, water, hops products (molded hop, hop hop pellets and powder, hop powder with higher amounts lupulus, hop extract, hop a mixture of hops essential oil), isomerized hop products (isomerized hop extract, isomerized hop powder), natural flavoring hops), brewer’s yeast (Ascomycetes class Sachoromycetaceas family, the lower fermentation (Saccharomyces carlsbergensis) yeast fermentation of the upper (Saccharomyces cerevisiae) yeast), unmalted raw materials (cereals (cereals, raw material, without prior germination, rice, corn, peas and other grains, corn starch or grain starch syrup) and sugar (sugars, grain starches and inulin syrup, natural honey)), non-traditional agricultural raw materials, auxiliary process materials (clarification materials, adsorbents, stabilizers, enzymes, filtration accessories, and other materials). Carbon dioxide is used in brewing beer, and preparations for transport by pipeline and technological transportation filling containers, the Regulation of the material. It may only be used in the Ministry of Health entitled authorities for the auxiliary process materials. Used in the manufacture of beer imported from third countries enzymes must be registered in the Ministry of Health procedures.
The production of beer, food additives permitted in line with Lithuanian hygiene norms “are permitted for use in food additives“ (“Permitted use of additives. Are permitted to use the flavoring and fragrance raw material production“), permitted use of food additives. Specific sweeteners, dyes and other additives the purity factor. Imported from third countries of food additives must be registered with the Ministry of Health procedures.
Production technologies and processes. Beer is made in accordance with the provisions of the Regulation, approved the establishment of technological instructions and recipes, as well as food hygiene. The production and processing of beer to be applied to these processes: raw materials and receiving, receiving and storage, malt and raw grain grinding, polishing or other treatment of drinking water preparation, preparation mash by mixing ground malt or malt and raw material with water by settling or cooking mash and the protein and starch hydrolysis, the addition or without addition of enzymes, mash filtration, wort preparation (boiling wort with hops products must clarification by sedimentation, separation or processing hidrociklone ways chilling wort prior to fermentation temperature, wort aeration, adding enzymes to the cooled mash) of industrial brewing yeast handling and storage, beer wort fermenting yeast, yeast separation from fermented wort, beer, the ripening of semi-finished product, while maintaining a young beer in sealed containers under the conditions set time specific to the sensory characteristics of the reach and saturate the carbon dioxide naturally occurring, semi-finished beer clarification and stabilization (chilling the beer to the semi-finished product minus the temperature of one or more clarification materials and adsorbents, adsorbent treatment of semi-finished beer to stabilize the protein, separating and semi-finished beer (or) adding inert filtration, filtration of the additive or not, adding to the semi-finished beer specially prepared drinking water and other raw materials used only in special technology of beer production, processing procedures, the beer over the semi-complete space of carbon dioxide or inert gas (argon, nitrogen) or a mixture of gas-protected from contact with atmospheric oxygen, aerating the beer semi making the main course beer in addition to carbon dioxide in beer pasteurization or special (sterile) filtration, biological stability of the increase in different types of semi-finished mixing beer before or after the filtration, beer pouring into marketable container conditions, using a pressure of carbon dioxide or inert gas, and tight closure of containers, packaged in containers of beer labeling and design, beer holding up the sale, transportation of beer.
Production technologies and processes claims. Beer production and processing of each process parameters, equipment used for the control and management processes within their company provides beer type, quantity produced, and other features, but all the beer production and management processes must be conducted so as to guarantee the harmlessness of the product to consumers health and the raw materials, materials and beer produced in compliance with this regulation and other Lithuanian Republic of the legislation in force and applicable provisions of the normative documents.
Each company must have a beer production and handling instructions approved by the head or an authorized person. Technological instructions drawn up, certified and registered under the Food Production Technology training manuals, certification and registration rules, if the Lithuanian government or an institution authorized otherwise.
Accordance with the approved instructions for the management of technological and company responsible persons, and journals (or) other prescribed form to make the entry of raw materials and the adoption of the issue of beer production and handling processes in the implementation process: specify the process parameters used for raw materials and brewing process of the preparations and obtained at the end of the quantities and other relevant data.
Beer and its production of raw materials and supplies must be managed in accordance with the Lithuanian Hygiene Standard “Food hygiene“ requirements. Beer and its production of raw materials and materials contaminated by chemical pollutants can not exceed the Lithuanian Hygiene Standard “Food“. The maximum permitted pollution and pesticide residues and European Union legislation that prescribed allowable levels.
The production of beer, malt must be at least 70 percent. total solids content. Allowed no more than 30 percent. unmalted raw materials from them – no more than a third (10 per cent. the total solids content) unmalted raw sugar.
The production of beer, malt must be at least 60 percent. total solids content. Only the production of beer is authorized to use non-traditional agricultural raw materials.
The production of rural beer, the addition of no more than 10 percent. cereal starch syrups produced by fermentation and / or unmalted raw sugar from the total quantity of malt.
Hop pellets hops powder, other products are ground hops and hop extracts may be used in the manufacture of beer, if they meet the following requirements: hop pellets, hop powder and other products of ground hops and hop extracts produced only a hop, hop extracts must provide the same taste, aroma and bitter materials like hops, they are added to the must just before cooking or during cooking.
Isomerized hop products and / or hop essential oil, and / or natural flavoring hops may be added to the semi-finished beer.
If the fermentation or ripening the use of enzymes, enzymes must be inactivated by the acceptable way (eg, heat) treatment of semi-finished beer.
Preparation of drinking water or by adjusting the pH must allow the use of technological instructions for the appropriate lactic acid, calcium sulfate and / or calcium chloride.
Beer must be used only for coloring paints caramel (E 150 AD). Flavour can be added only to the specific technology of beer, wheat beer, except in accordance with the “permitted use of food additives“. Permitted use of flavorings and flavoring manufacturing inputs. Permitted use only natural and nature-identical flavorings.
The mash, the addition of malt extract, corn starch, syrups, obtained by fermentation of sugar unmalted raw material (which may be used and other materials). Must be treated with enzymes and other than rural beer.
In fermentation, yeast must encourage the addition of no more than 20 mg / hl zinc salts (expressed as zinc ion content). Aerated mash allowed only filtered air or oxygen (E 948). The production of rural beers are exempted from certain points of the technology regulation processes.
Allow beer to the semi-add no more than 25 percent by volume. specially prepared drinking water. This water must be: if necessary, softened, cooled to not higher than 5 ° C, if necessary, aerated carbon dioxide, biological indicators corresponding to the brewing requirements.
For beer clarification can only be used in such materials, which operate mechanically or by absorption, and which can then be removed, or no remained any remaining beer only those residues that do not endanger the health of consumers and does not change the beer’s taste and smell.
Beer semi-finished product not sweetened, and other additives to make and / or treated by other means not specified in the Regulation. Prohibited the mixing of different categories of beer. Beer is a quality indicator compliance with legislative requirements issued by approved laboratories certified quality paper, poured into glass and polyethylene terephthalate (PET) bottles, metal bottles, barrels and other containers. Beer containers tightly closed.
Container and its closure plugs used to be derived from the Lithuanian Ministry of Health authorized materials meeting the Lithuanian hygiene norms “Materials and articles in contact with food“ requirements.
Beer is transported and stored protected from direct sunlight and cold. Storage rooms must be ventilated to the air relative humidity should not exceed 85 percent. Beer storage, transportation and disposal must meet specific storage conditions, if the beer in regulatory documents.
Catering establishments draft beer barrels as well as the consumers using carbon dioxide or inert gas pressure. Catering companies is prohibited by the manufacturer of beer container blocks the addition of water, ethyl alcohol and (or) other additives, as well as the mixing of different types of beer.
Request of the manufacturer, in some cases, such as the manufacture of beer or a special type of research for the beer can be made in this Regulation shall be exempted from the requirement.
Beer Quality Indicators. For each of the specific name of beer, the recipe must be prepared, approved by the head of the company. Formulas must be the beer sensory and physical and chemical characteristics: solids content of the original wort (initial extract), weight percent. An actual alcoholic strength by volume., Color, EBC units., PH, or acidity, cm3 of 1M NaOH 100 cm3 of beer, bottles of carbon dioxide (g/dm3) shelf.
You may be required by other (control), physical and chemical characteristics (eg, bitterness, and diacetyl, etc.). The carbon dioxide content is determined exclusively on the bottles and metal bottles bottling beer. Carbon dioxide in beer shall not be less than 3.0 g/dm3 or 20 ° C. Carbon dioxide and the excess pressure in the bottle must not exceed 90 kPa.
Beer Quality indicators used to identify methods for validation of Lithuania. In case of dispute the results verified by an accredited laboratory as overriding the Lithuanian legislation validated methods.
Beer physical and chemical indicators of deviations from the formulas must not exceed the following: the actual concentration of ethyl alcohol (by volume).: ± 0.5 – beer with an alcoholic strength not exceeding 5.5 percent by volume., ± 1.0 – beer containing ethyl alcohol concentration higher than 5.5 percent by volume., dry matter content of the original wort (weight per cent.) for home beer ± 0.5, ± 0.3 for another beer, color (EBC units.) for home beer, dark beer – ± 5, another beer – ± third.
Tolerances must be applied without prejudice to the research methods used in determining the characteristics of the tolerances. The maximum permissible negative tolerance from the nominal filling capacity of the bottle: a bottle of fluid from a 200 cm3 and 300 cm3 – 9 cm3 volume of the bottle with more than 300 cm3 and 500 cm3 – 3 percent., A bottle of fluid at pressures greater than 500 cm3 to 1000 cm3 – 15 cm3 volume of the bottle with more than 1000 cm3 to 10,000 cm3 – 1.5 percent. Barrels filled with beer at less than 99.5 percent. their capacity.
Beer microbial contamination to meet the Lithuanian hygiene norms “of food and raw products“. The maximum permissible level of microbial contamination requirements.
The sales presentation. Consumers for beer labeling and advertising of the sales presentation must comply with the provisions. The beer can be held for sale and sell to the consumer, if it complies with regulation, formulation and other Lithuanian Republic of existing legislation and normative documents. Beer is sold for human consumption, and classified into one of the beers, a category must meet the requirements. If the drink is made from raw materials used in the manufacture of beer through the brewing process, but not the requirements of this regulation, it can not be characterized by the beer category names.
Lithuanian beer is labeled according to the hygiene standards of “food labeling“, the Republic of Lithuania for items (goods) the marking of prices and rules, the laws governing the labeling of alcoholic beverages, and this regulation. The labeling of the binding of beer and other information.
Beer label or otherwise provided by this statement should be mandatory information: the beer category, the net quantity of beer, liters, milliliters, or centilitres actual alcoholic strength by volume., Tenths of components (ingredients) and a list of their content, European Union sisteigusio manufacturer, packer or seller’s name or firm name and address. Lithuania produced beer and specify a particular manufacturer, where the beer is packaged (bottled) in another company, and the packing (filling) the company, beer country: the only event of the absence of this information, the consumer is misled as to the true origin of beer, a minimum shelf period. Enter the following: “The best to XXX“ when the date includes the date reads, “Best before end of XX“ – in other cases. In addition to these words (instead of XX or XXX), dated, or given an indication of where it is on the packaging, special storage conditions, where they established a regulatory document, beer, beer party: there may be no indication where the shelf-life date indicated uncoded (at least for the day and month) and it contains the following sequence: day, month, year.
Required information in the official language. The official language of the information required to comply with the manufacturer (original version) information. Non-state language, but Latin script may be specified specifically for beer given name (first name), which is the common name of the product, the ingredients list, where beer is filtered, yeast is not specified.
If a composite of beer in the name (for example, “Venta beer“) is the word “beer“ and it complies with the requirements defined in beer, the product category label is optional. If the title of the “wheat beer, the beer category (special technology beer) is optional.
Beer description on the label or otherwise on a commercial container, the information can be supplemented by further information on the condition that the information is likely to mislead the persons to whom it is addressed. Prohibited the use of a reference to high-quality beer (“Extra“, “Premium“, “Export“ and so on.) without a reason.
The information must include the following: on all marketable container with the same visual field, in clear, legible and indelible characters, big enough to stand out well from the background in which they are printed and clearly distinct from all other written or pictorial information. Beer category indicating the height of the letters must be no less than 3 mm.
The labels indicate only an actual alcoholic strength. The label after a number indicating the actual alcohol concentration, the phrase reads “vol.“ Or “vol%“ and the number may be followed by “actual alcoholic strength ‘or’ actual alcohol conc.“ Or “alk.“. All information on alcohol provided at no less than 3 mm in letters and numbers. The said information or part thereof may be repeated one or more official EU languages.
Beer, whose origin – third parties (non-European Union countries), the label can be used in a third country where the beer was produced, the official language, provided that the information is given in the Lithuanian language in Lithuania under the existing law.
Beer, whose origin – European Union countries and is intended for importation into the Republic of Lithuania, labels or any other brand mentioned in the description of the information contained in any of the European Union’s official language, must be repeated in Lithuanian language in Lithuania under the existing law.
When the beer commercial container (eg bottles) compounded into an opaque container must be labeled in accordance with the provisions of the Regulation and in addition must be referred to the number of units of merchantable container in the package. If necessary, they indicated on warnings and (or) signboards.
When beer sales presentation complements the company’s brands (the company name or trademark), those signs can not be any words, syllables, signs or illustrations which could be unclear to persons to whom they are addressed, or mislead them.
Brewers, importers and sellers įvežėjai must ensure that they manufactured, imported, and imported beer brand presentation consistent with the requirements of this regulation, except for reservations. Each of the Republic of Lithuanian beer is made and sold beer in the consignment must be evidence of compliance issued by the State Food and Veterinary Office approved laboratory. Laboratories with the issue of compliance with the alcohol proof list approved by the State Food and Veterinary Office of the Director the order.
Beer Importers and disposed of each imported consignment of beer to a foreign institution recognized by the competent bodies (laboratories, other institutions or alcohol products manufacturer) issued in compliance with the evidence of beer, which must also be declared and the quality and safety of performance.
Beer carriers each imported batch of beer, marketed to a foreign state entities from which the beer was bought, issued in conformity with the evidence.
The competent authority requests, to provide information about brewing technology and processes used in the manufacture of beer and raw material composition, quality and origin.
Compliance with supporting documents must be placed on alcohol products in conformity with the evidence requirements as approved by State Food and Veterinary Office of the Director Order, issued and managed by alcohol products in compliance with the evidence of the regulations for the sale, storage and transportation of alcohol products approved by the State Food and Veterinary director of the Order of the requirements. Operators who fail to comply with this regulation, the responsibility of the Republic of Lithuania according to the laws.

%d bloggers like this: